КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
      ТЕАТРУ, КIНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
      іменi І. К. Карпенка-Карого

Офіційний сайт
eng   рус
Вступнику Факультет театрального мистецтва Інститут екранних мистецтв Новини Контакти


Програми фахових випробувань спеціальності "Сценічне мистецтво" 2019


Програми ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ

Спеціальність 026 – "СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО"

Освітньо-професійні програми:
Освітньо-професійна програма
«Акторське мистецтво театру і кіно»

[НАВЕРХ]

Вступне випробування носить загальний характер і має на меті виявити знання з історії та теорії театрального мистецтва. Випробування передбачає відповідь на три питання екзаменаційної картки. Крім того, екзаменаційна комісія має впевнитися у тому, що вступник вільно орієнтується у спеціальній літературі, вміє працювати з нею, має нахил до наукового її осмислення.

Вступники також мають виявити готовність до самостійної творчої та освітньої діяльності, показати наявність чітких світоглядних позицій, глибокі теоретичні знання та фундаментальні уявлення щодо мистецтва взагалі і театру зокрема.

Особливу увагу слід приділити вільному володінню вступника українською мовою та спеціальною риторикою.

Вступне випробування з фаху

Відповідаючи, вступник повинен дати усну розгорнуту відповідь на запропоновані питання та підкріпити теоретичні положення певними прикладами. Також необхідно виявити практичні знання з основних елементів європейського акторського тренінгу.

Критерії оцінювання

За 100-бальною шкалою

1-59
(незадовільно)

60-73
(задовільно)

74-89
(добре)

90-100
(відмінно)

Виставляється вступнику, у відповіді якого відсутні знання нормативного матеріалу, а також недостатній рівень самостійного та критичного мислення:

– вступник не має певної теоретичної підготовки, знання базових понять з історії та теорії театрального мистецтва занадто посередні;

– нерозвинуті до належного стану морально-вольові якості вступника;

– недостатньо професійний рівень творчих робіт, створених протягом попереднього навчання.

Виставляється вступнику, відповідь якого відрізняється недостатнім рівнем самостійного та критичного мислення, невмінням вільно, логічно, послідовно викладати матеріал та узагальнювати та інтерпретувати відповідь, а також приблизне виконання вправ тренінгу:

- втступник має задовільну теоретичну підготовку (посередній рівень знань з історії та теорії театрального мистецтва);

- неточне розуміння професійної термінології, невміння користуватися професійними навичками;

- посередній професійний рівень творчих робіт, створених протягом навчання.

Виставляється вступнику, відповідь якого відрізняється достатнім рівнем творчого, самостійного та критичного мислення, міцністю знань нормативного матеріалу, вмінням вільно, логічно та послідовно викладати матеріал, здатністю узагальнювати та інтерпретувати відповідь:

- вступник має досить розвинуту професійну підготовку, добре засвоїв теоретичний матеріал з історії та теорії театрального мистецтва;

- достатньою мірою розвинута морально-вольова підготовка вступника (відсутність відчуття страху, розгубленості);

- при достатньому професійному рівні навчальних практичних робіт, здійснених протягом навчання, спостерігається відсутність яскравих творчих доробок.

Виставляється вступнику, відповідь якого відрізняється високим рівнем творчого, оригінального та критичного мислення, глибиною та міцністю знань нормативного матеріалу, вмінням вільно, логічно та послідовно викладати матеріал, здатністю узагальнювати і інтерпретувати відповідь та бездоганно практично виконувати вправи з європейського тренінгу:

- вступник має досить розвинуту професійну підготовку та на високому фаховому рівні володіє теоретичним матеріалом з історії та теорії театрального мистецтва;

- морально-вольові якості вступника у відмінному стані;

- вступник має високий професійний рівень навчальних практичних робіт, здійснених протягом навчання, спостерігаються яскраві творчі доробки.


КОЛО ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ

 1. Основні напрямки акторського мистецтва: дилетантизм, ремесло, мистецтво переживання, мистецтво удавання.
 2. К.Станіславський «Моє життя в мистецтві».
 3. Роль і місце етичного вчення в системі К.Станіславського.
 4. Сценічна уява. Її різновили та тренінг. Значення уяви в творчості актора.
 5. Н.Горчаков «Режисерські уроки К.С.Станіславського».
 6. М.Чехов. Ролі. Переконання.
 7. Елементи професії, які розвиває акторський тренінг.
 8. В.Топорков «Станіславський на репетиції».
 9. Основні принципи словесної взаємодії.
 10. Про фундаментальну працю К.Станіславського «Робота актора над собою».
 11. Сценічна дія. Її природа та особливості.
 12. Н.Горчаков «Режисерські уроки Є.Вахтангова».
 13. Етапи шляху від «я» в запропонованих обставинах до неповторного характеру персонажа.
 14. А.Бучма – видатний актор українського театру.
 15. Творчий задум ролі, його складові. Процес роботи над його втіленням.
 16. М.Садовський – видатний актор і театральний діяч.
 17. О.Пижова «Призвание».
 18. Надзавдання ролі та її наскрізна дія.
 19. Про поняття «перспектива ролі» та «перспектива артиста» в акторській творчості.
 20. І.Карпенко-Карий як видатний український драматург.
 21. Особливості оволодіння мистецтвом сценічного монологу.
 22. В.І.Немирович-Данченко про творчість актора.
 23. Основний зміст і суть системи К.Станіславського.
 24. М.К.Заньковецька – геніальна актриса українського театру.
 25. Поняття «темпу» і «ритму» в акторській творчості.
 26. А.Коонен «Сторінки життя».
 27. Особливості природи творчості і техніки театрального і кіноактора.
 28. Поняття «запропоновані обставини» в акторській творчості.
 29. Особливості мистецтва великих акторів минулого.
 30. М.Кнебель «Слово в творчестве актера».
 31. Особливості акторської школи Л.Курбаса.
 32. П.Брук «Пустое пространство».
 33. Ваші театральні потрясіння.
 34. Внутрішній монолог в акторській творчості (за книгою Є.Лебєдєва «Мой Бессеменов).
 35. Основні риси театральної системи Б.Брехта
 36. В.Мейєрхольд про творчість актора.
 37. Поняття характерність в акторській творчості. Її різновиди.
 38. Є.Вахтангов про творчість актора.
 39. Поняття жанру в акторській творчості.
 40. Питання темпу і ритму в трактуванні Л.Курбаса.
 41. Видатні ролі М.Заньковецької.
 42. Роль сценічної уваги в творчості актора.
 43. Поняття імпровізація та імпровізаційне самопочуття в акторській творчості.
 44. Г.Юра – актор, режисер, театральний діяч.
 45. Про зовнішню і внутрішню сценічну дію.
 46. Почуття правди і віри у запропонованих обставинах.
 47. К.Хохлов – актор і режисер.
 48. М.Карасьов «Станіславський і сценічна мова».
 49. Основні риси вчення про словесну взаємодію.
 50. Метод дійового аналізу. Його суть та різновиди.
 51. А.Бучма – геніальний актор українськогоо театру і кіно.
 52. Принципи взаємодії між партнерами на сцені.
 53. Вивільнення м’язів як шлях до творчого самопочуття.
 54. Поняття «драматургічний конфлікт». Зміст і значення.
 55. Роль костюму і гриму в акторській творчості сучасного актора.
 56. Ж.-Б. Мольєр і театр.
 57. Про книгу М.Чехова «Путь актера».
 58. Особливості мистецтва актора в театрі корифеїв.
 59. Основні проблеми сучасного театру.
 60. Класика на сцені сучасного театру. Найбільш успішні постановки.
 61. Зміст поняття «підтекст» в теорії і практиці акторського мистецтва.
 62. Сергій Данченко – видатний режисер українського театру.
 63. Драматургічна творчість В.Винниченка.
 64. Вчення про дві перспективи в акторській творчості.
 65. Основні риси творчого портрету П.К.Саксаганського.
 66. Творчість М.Куліша.
 67. Фундаментальні принципи системи К.Станіславського.
 68. М.К.Садовський – видатний діяч українського театру.
 69. Жанр трагедії у спадщині В.Шекспіра.
 70. Роль і місце слова в акторській творчості.
 71. Трагедія як драматургічний жанр. Особливості роботи актора в жанрі трагедія.
 72. А.Чехов і його драматургічні твори.
 73. Характеристика основних стадій органічного спілкування.
 74. Комедія як драматургічний жанр. Особливості природи існування в жанрі комедії.
 75. Видатні драматурги зарубіжного театру ХХ століття.
 76. Поняття «подія» в акторській творчості. Принципи визначення сценічної події і існування в ній.
 77. Драма як драматургічний жанр. Особливості природи почуттів актора в жанрі драми.
 78. Акторські пристосування як один з елементів системи К.Станіславського.
 79. Етичні вимоги системи К.Станіславського у ставленні до театру.
 80. Є.Гротовський – видатний діяч світового театру.
 81. Жанр комедії у творчій спадщині В.Шеспіра
 82. Етичні вимоги системи К.Станіславського у ставленні до колег по колективній творчості.
 83. П.Брук і його роль у розвитку театру ХХ століття.
 84. Поняття «ілюстрований підтекст» в акторській творчості.
 85. Етичні вимоги системи К.Станіславського у ставленні актора до самого себе.
 86. Видатні акторські звершення Б.Ступки. Основні характеристики творчої манери.
 87. Про поняття «творче самопочуття» в акторській творчості.
 88. Поняття «фізичне самопочуття» в акторській творчості.
 89. Особливості акторської манери І.Карпенка-Карого.
 90. Логіка і послідовність як елементи сценічної дії.
 91. Поняття «наскрізна дія» в акторській творчості.
 92. Видатні актори українського театру другої половини ХХ століття.
 93. Відомі драматурги українського театру другої половини ХХ століття.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Василько В. Фрагменти режисури. – К., 1967.
 2. Гончаров А. Режиссерские тетради. – М., 1980.
 3. Березкин В.И. Художник в театре сегодня. – М., 1980
 4. Захава Б. Мастерство актера и режиссера. – М., 1978.
 5. Коваленко Г.Ф. Художник театра Даниил Лидер. – М., 1980.
 6. Курбас Л. Березіль. – К., 1988.
 7. Курбас Л. Молодий театр. – К., 1991.
 8. Мейерхольд В. Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2-х томах. – М., 1968.
 9. Неллі В. Про режисуру. – К., 1977.
 10. Образцов С. Моя профессия. – М., 1981.
 11. Коломієць Р. Франківці. – К., 1995.
 12. Красильникова О. Історія українського театру XX сторіччя. –К., 1999.
 13. Станіславський К. Моє життя в мистецтві. – К.,1955.
 14. Станіславський К. Етика. – М., 1961.
 15. Товстоногов Г. Зеркало сцены: В 2-х книгах. – Л., 1980.
 16. Эфрос А. Репетиция – любовь моя. – М., 1975.
 17. Эфрос А. Профессия – режиссер. – М., 1979.
 18. Юра Г. Режисер у театрі. – К., 1967.
 19. Евгений Вахтангов. Сборник статей. – М.: ВТО, 1984.
 20. Корнієнко Н. М. Лесь Курбас: репетиція майбутнього. – К.: Мистецтво, 1998.
 21. Ремез О. Мізансцена – мова режисера. – К., Мистецтво, 1970
 22. Станиславский К.С. Собр. соч. в 9-ти т. Т. 1-4. – М.: Искусство, 1988–1994.
 23. Фрадкин И.М. Бертольд Брехт. Путь и метод. – М.: Искусство, 1965.
 24. А. Д.Попов. Художественная целостность спектакля. – М., 1958.
 25. М. О. Кнебель. О действенном анализе пьесы и роли. – М., 1961.
 26. Питер Брук. Пустое пространство. – М.,1986.
 27. Гиппиус С. Гимнастика чувств. – М., 1967.
 28. Горчаков Н. Режиссерские уроки Вахтангова. – М., 1957
 29. Горчаков Н. Режиссерские уроки К. С. Станиславского. – М., 1952,
 30. Гротовський С. До бідного театру /У Український театр. – К., 1993. – № 3.
 31. Кнебель М. Слово о творчестве актера. – М., 1964.
 32. Резникович М. Долгий путь к спектаклю. – К., 1979.
 33. Резникович М. От репетиции к репетиции. – К., 1996.
 34. Топорков В. К.С.Станиславский на репетиции : Воспоминания. –М.-Л., 1949.
 35. Чехов М. Об искусстве актёра // Чехов М.: Литературное наследие. В 2-х томах.–М., 1995.–Т. 2.
 36. Швыдкой М. Питер Брук и Ежи Гротовский: опыт параллельного исследования // Театр.–М., 1988.–№П. –С.100-113.
 37. Саксаганський П. Думки про театр. – К., 1955.

[НАВЕРХ]

Освітньо-професійна програма «Режисура драматичного театру»

[НАВЕРХ]

Завданням вступного випробування є оцінка глибини теоретичної та практичної фахової підготовки вступників; виявлення рівня практичних умінь і навичок щодопрофесійних функцій режисера драматичного театру; визначення здатності застосування набутих знань, умінь і навичок. Випробування органічно поєднує теоретичні і практичні питання, що дозволяє виявити знання і уміння використовувати категоріальний апарат, виконувати професійні функції актора драматичного театру, тощо.

Вступне випробування з фаху складається з двох частин.

І. Теоретична.

Передбачає опитування по білетах. Відповідаючи на питання, вступник повинен підкріпити теоретичні положення певними прикладами або проілюструвати теоретичне положення у практичному його втіленні.

ІІ. Практична.

Вступник повинен захистити визначений в білеті пункт режисерського постановочного плану та дипломної вистави бакалавра. Постановочний план виконується за вибраним вступником драматичному твору та є обов’язковим документом на вступному іспиті з фаху.

Режисерський постановочний план складається з наступних основних розділів: режисерський аналіз п'єси, режисерський задум; документація.

Критерії оцінювання

За 100-бальною шкалою

1-59
(незадовільно)

60-73
(задовільно)

74-89
(добре)

90-100
(відмінно)

І. Теоретична частина

Під час усної відповіді вступник хаотично викладає матеріал, узагальнює відповідь важко, аналіз художнього твору поверховий. Вступник непереконливо захищає свій вибір, не розуміє, як визначити надзавдання. Культурно і художньо недостатньо обізнаний. Відповідь вступника характеризується слабким творчим, не самостійним та не критичним мисленням, дуже приблизним рівнем знань нормативного матеріалу чи взагалі його відсутністю.

Під час усної відповіді хаотично викладає матеріал, узагальнює відповідь приблизно, аналіз художнього твору поверховий. Вступник непереконливо захищає свій вибір, має проблеми з визначенням надзавдання. Культурноі художньо недостатньо обізнаний. Відповідь вступника характеризується слабким творчим, самостійним та критичним мисленням, приблизним рівнем знань нормативного матеріалу.

Під час усної відповіді вступник логічно та послідовно викладає матеріал, проявляє здатність узагальнювати відповідь, вміє проаналізувати художній твір, обґрунтувати його вибір. Має проблеми з визначенням надзавдання. Культурно і художньо обізнаний. Відповідь вступника відрізняється творчим, самостійним та критичним мисленням, але приблизним рівнем знань нормативного матеріалу.

Під час усної відповіді вступник логічно та послідовно викладає матеріал, має здатність узагальнювати і інтерпретувати відповідь, вміє проаналізувати художній твір, обґрунтувати його вибір, визначити надзавдання. Професійно, культурно і художньо обізнаний. Відповідь вступника відрізняється високим рівнем творчого, метафоричного, самостійного та критичного мислення, глибиною та міцністю знань нормативного матеріалу.

І. Практична частина

Режисерський постановочний план вступника не розкриває теми, ілюструє тему завдання, не має чіткої ідеї – заради чого обрано його твір, вступник проявив відсутність режисерського мислення, уяви. Конфлікт твору не розкрито, наскрізна дія не побудована, немає зіткнення виконавців у конфлікті. Пластичне оформлення драматургії та мізансцен випадкові, використання деталей реквізиту та предметів ілюстративне. Використане музично-звукове оформлення не допомагає дії чи взагалі відсутнє.

Дипломна вистава бакалавра не проявила волю та вміння вступника організовувати репетиційний процес.

Режисерський постановочний план вступника відрізняється розкриттям теми, але не чіткою ідеєю. Вступник проявив банальне мислення. Приблизно, хаотично побудована композиція вистави, приблизне розкриття конфлікту. Зав'язка, кульмінація, розв'язка не чітко проявлені в аналізі та реалізації твору. Наскрізна дія не чітка та слабка, мляве зіткнення виконавців у конфлікті. Банальне пластичне оформлення драматургії та мізансцен, використання деталей реквізиту та предметів ілюстративне. Використано музично-звукове оформлення.

Дипломна вистава бакалавра проявила волю вступника організовувати репетиційний процес.

Режисерський постановочний план вступника відрізняється розкриттям теми, знайденою ідеєю. Вступник проявив самостійне мислення, уяву. Розкрито конфлікт твору, логічно побудована композиція. Знайдено небанальне яскраве зорове вирішення зав'язки, кульмінації, розв'язки, є прагнення побудувати наскрізну дію, побудовано зіткнення виконавців у конфлікті. Побудовано пластичне оформлення драматургії та мізансцени, використання деталей реквізиту та предметів грає на ідею. Використано музично-звукове оформлення.

Дипломна вистава бакалавра проявила волю вступника організовувати репетиційний процес

Режисерський постановочний план вступника відрізняється образним, небанальним розкриттям теми, знайденою цікавою ідеєю. Вступник проявив самостійне, оригінальне мислення, яскраву уяву, фантазію, образне метафоричне мислення. Розкрито конфлікт твору, логічно побудована композиція. Знайдено не банальне яскраве зорове вирішення: зав'язки, кульмінації, розв'язки та окремих епізодів. Практично побудована наскрізна дія твору, побудовано зіткнення виконавців у конфлікті, знайдено цікаве пластичне вирішення драматургії через сценографію та мізансцени, використання деталей реквізиту та предметів цікаве і грає на ідею. Використано образне музично-звукове оформлення.

Дипломна вистава бакалавра проявила вміння та волю вступника організовувати репетиційний процес.


КОЛО ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ

  1. Театр як вид мистецтва. Його особливості та компоненти.
  2. Етапи роботи режисера над виставою.
  3. Особливості режисерської творчості Костянтина Станіславського
  4. Що таке «система» К.С.Станіславського?
  5. Робота режисера з драматургом.
  6. Особливості режисерської творчості Володимира Немировича-Данченка.
  7. Режисерське трактування драматичного твору.
  8. Робота режисера з акторами.
  9. Особливості режисерської творчості Всеволода Мейєрхольда.
  10. Режисерський аналіз п’єси та його складові елементи.
  11. Робота режисера з художником.
  12. Особливості режисерської творчості Євгена Вахтангова.
  13. Сценічна дія.
  14. Робота режисера з композитором.
  15. Особливості режисерської творчості Марка Кропивницького.
  16. Надзавдання та наскрізна дія.
  17. Робота режисера з балетмейстером та режисером з пластики.
  18. Особливості режисерської творчості Миколи Садовського.
  19. «Конфлікт» у режисерській аналітиці.
  20. Робота режисера з технічними цехами.
  21. Особливості режисерської творчості Панаса Саксаганського.
  22. Запропоновані обставини п’єси і ролі. Магічне «якщо б».
  23. Робота режисера з художником по світлу.
  24. Особливості режисерської творчості Леся Курбаса.
  25. Композиція п’єси та композиція вистави.
  26. Робота режисера з адміністрацією театру.
  27. Особливості режисерської творчості Гната Юри.
  28. Жанр п’єси та жанр вистави.
  29. Планування репетиційного процесу і випуску вистави.
  30. Особливості режисерської творчості Василя Василька.
  31. Атмосфера вистави.
  32. Вистава і глядач.
  33. Особливості режисерської творчості Олександра Таїрова.
  34. «Мізансцена – мова режисера». Принципи мізансценування.
  35. Режисура як мистецтво і професія.
  36. Постановчий план вистави.
  37. Темпоритм вистави.
  38. Особливості режисури музичного театру.
  39. Особливості режисерської творчості Анатолія Ефроса.
  40. Пластично-просторовий (зоровий) образ вистави.
  41. Драма як жанр драматичного твору. Принципи її сценічного втілення.
  42. Особливості режисерської творчості Георгія Товстоногова.
  43. Тональний (звуковий) образ вистави.
  44. Трагедія як жанр драматичного твору. Принципи її сценічного втілення.
  45. Особливості режисерської творчості Юрія Любімова.
  46. Дійовий аналіз п’єси та ролі.
  47. Комедія як жанр драматичного твору. Принципи її сценічного втілення.
  48. Особливості режисерської творчості Сергія Данченка.
  49. Елементи внутрішньої і зовнішньої технік актора та їхнє значення в роботі актора над образом.
  50. Режисерський задум вистави.
  51. Особливості режисерської творчості Бертольта Брехта.
  52. Характер і характерність.
  53. Реалізація режисерського задуму у виставі.
  54. Особливості режисерської творчості Джорджо Стрелера.
  55. Побудова конфлікту в сценічному творів.
  56. Акторські школи переживання та удавання.
  57. Особливості режисерської творчості Пітера Брука.
  58. «Другий план», «зони мовчання», «підтекст» та їхнє значення в процесі створення сценічного образу.
  59. «Дія» та «взаємодія» партнерів в репетиційному процесі.
  60. Особливості режисерської творчості Єжи Ґротовського.
  61. «Подія» у режисерській аналітиці.
  62. Відкриття В.І.Немировича-Данченка.
  63. Особливості режисерської творчості Еудженіо Барби.
  64. Режисер і п’єса. Принципи режисерської аналітики.
  65. Театр акторський і театр режисерський.
  66. Особливості режисерської творчості Юозаса Мільтініса.
  67. «Запропоновані обставини» у режисерській аналітиці.
  68. Мюзикл. Різновиди мюзиклу.
  69. Особливості режисерської творчості Еймунтаса Някрошюса.
  70. Образ вистави.
  71. Особливості драматургії І.К.Карпенка-Карого.
  72. Особливості режисерської творчості Роберта Стуруа.
  73. Сюжет та фабула.
  74. Особливості драматургії М.Г.Куліша.
  75. Особливості режисерської творчості Миколи Охлопкова.
  76. Театральна етика.
  77. Особливості комедії дель арте.
  78. Особливості режисури сучасного українського театру.
  79. Імпровізація як елемент акторської та режисерської майстерності.
  80. Особливості драматургії О.Островського.
  81. Особливості режисури сучасного російського театру.
  82. Театральна правда.
  83. Жан-Батист Мольєр і театр.
  84. Особливості режисури сучасного європейського театру.
  85. Метод дійового аналізу і акторська індивідуальність.
  86. Сучасна українська драматургія.
  87. Застільний репетиційний період.
  88. Зустріч з автором. Принципи вибору матеріалу.
  89. Театр драматичний і театр перформенсу.
  90. Особливості драматургії Вільяма Шекспіра.
  91. Предметний світ п’єси і вистави.
  92. Особливості театру абсурду.
  93. Особливості драматургії Антона Чехова.


  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

  1. Василько В. Фрагменти режисури. – К., 1967.
  2. Гончаров А. Режиссерские тетради. – М., 1980.
  3. Березкин В.И. Художник в театре сегодня. – М., 1980
  4. Захава Б. Мастерство актера и режиссера. – М., 1978.
  5. Коваленко Г.Ф. Художник театра Даниил Лидер. – М., 1980.
  6. Курбас Л. Березіль. – К., 1988.
  7. Курбас Л. Молодий театр. – К., 1991.
  8. Мейерхольд В. Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2-х томах. – М., 1968.
  9. Неллі В. Про режисуру. – К., 1977.
  10. Образцов С. Моя профессия. – М., 1981.
  11. Коломієць Р. Франківці. – К., 1995.
  12. Красильникова О. Історія українського театру XX сторіччя. –К., 1999.
  13. Станіславський К. Моє життя в мистецтві. – К.,1955.
  14. Станіславський К. Етика. – М., 1961.
  15. Товстоногов Г. Зеркало сцены: В 2-х книгах. – Л., 1980.
  16. Эфрос А. Репетиция – любовь моя. – М., 1975.
  17. Эфрос А. Профессия – режиссер. – М., 1979.
  18. Юра Г. Режисер у театрі. – К., 1967.
  19. Евгений Вахтангов. Сборник статей. – М.: ВТО, 1984.
  20. Корнієнко Н. М. Лесь Курбас: репетиція майбутнього. – К.: Мистецтво, 1998.
  21. Ремез О. Мізансцена – мова режисера. – К., Мистецтво, 1970
  22. Станиславский К.С. Собр. соч. в 9-ти т. Т. 1-4. – М.: Искусство, 1988–1994.
  23. Фрадкин И.М. Бертольд Брехт. Путь и метод. – М.: Искусство, 1965.
  24. Попов А. Д. Художественная целостность спектакля. – М., 1958.
  25. Кнебель М. О. О действенном анализе пьесы и роли. – М., 1961.
  26. Питер Брук. Пустое пространство. – М.,1986.
  27. Гиппиус С. Гимнастика чувств. – М., 1967.
  28. Горчаков Н. Режиссерские уроки Вахтангова. – М., 1957
  29. Горчаков Н. Режиссерские уроки К. С. Станиславского. – М., 1952,
  30. Гротовський С. До бідного театру /У Український театр. – К., 1993. – № 3.
  31. Кнебель М. Слово о творчестве актера. – М., 1964.
  32. Резникович М. Долгий путь к спектаклю. – К., 1979.
  33. Резникович М. От репетиции к репетиции. – К., 1996.
  34. Топорков В. К.С.Станиславский на репетиции : Воспоминания. –М.-Л., 1949.
  35. Чехов М. Об искусстве актёра // Чехов М.: Литературное наследие. В 2-х томах.–М., 1995.–Т. 2.
  36. Швыдкой М. Питер Брук и Ежи Гротовский: опыт параллельного исследования // Театр.–М., 1988.–№П. –С.100-113.
  37. Саксаганський П. Думки про театр. – К., 1955.
  38. Горчаков Н. Режиссерские уроки К.С.Станиславского, – М., 1952.
  39. Чехов М. Об искусстве актера // Чехов М.: Литературное наследие. В 2-х томах. – М., 1995.– Т. 2.
  40. Саксаганський П. Думки про театр. К., – 1955.
  41. Альперов А.Д. На арене старого цирка. М.Иск. 1968 г.
  42. Тристан Реми, клоуны. иск. 1985 г.
  43. Макаров С.М Советская клоунада М. Иск. 1986 г.
  44. Макаров С.М. Клоунада мирового цирка история и репертуар. РОСПЕН 2001г.
  45. Дмитриев Ю.А. Цирк в России от истоков до 2000 г. РОСПЕН 2004 г.
  46. Немчинский М.И. Цирк России на перегонки сов ременем: модели циркових спектаклів 1920- 1990 годов . – М. ГИТИС, 2001 г.
  47. Немчинский М.И. Цирк, в поисках собственного лица, М., Искуство. 1995 г.
  48. Немчинский М.И. Драматургия циркового номера М., Искуство. 1986 г.

  [НАВЕРХ]
  Освітньо-професійна програма «Режисура балету»

  [НАВЕРХ]

  Завдання вступного випробування – виявлення глибини теоретичних знань вступника, а також рівня його практичних умінь і навичок щодо професійних функцій режисера балету, педагога-хореографа.

  Вступне випробування з фаху проходить усно, за питаннями екзаменаційних білетів,які мають виявити знання вступника з історії, теорії та практики хореографічного мистецтва.

  Критерії оцінювання

  За 100-бальною шкалою

  1-59
  (незадовільно)

  60-73
  (задовільно)

  74-89
  (добре)

  90-100
  (відмінно)

  Виставляється вступнику за невміння вірно розкрити задану тему, нерозуміння основ хореографії та відсутність самостійного та критичного мислення.

  Виставляється вступнику, відповідь якого відрізняється недостатнім рівнем самостійного та критичного мислення, досить посередніми знаннями з історії та теорії хореографії, невмінням вільно, логічно і послідовно розкрити тему.

  Виставляється вступнику за хороші знання з історії та теорії хореографії, вміння логічно і послідовно розкрити тему та достатній рівень самостійного та критичного мислення

  Виставляється вступнику, який продемонстрував впевнені та глибокі знання з історії, теорії та практики хореографічного мистецтва, вміння чітко, логічно та послідовно розкрити тему, а також креативно, самостійно та критично мислити.

  КОЛО ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ

  1. Приклади оригінальних балетмейстерських рішень в жанрах хореографічної мініатюри та одноактного балету.
  2. Історичне значення перших романтичних балетів.
  3. Класична спадщина М. Петіпа.
  4. Видатні балетні композитори : А. Адан, Л. Мінкус, Ц. Дріго, Ц. Пуні.
  5. Робота педагога-репетитора як одна із складових творчого процесу балетної трупи.
  6. Співпраця балетмейстера з іншими цехами в театрі.
  7. Балетні вистави П. І. Чайковського та їх значення в історії балету.
  8. Основні завдання методики класичного танцю перших років навчання в хореографічному училищі.
  9. Сценарний план як основа створення балетної вистави.
  10. Хореоформи та їх зв’язок з сюжетом балету.
  11. Історичне значення “Російських сезонів” в Парижі.
  12. Мізансцена як складова частина балетної вистави. Балети-хореодрами.
  13. Перші українські балети та їх сценічна історія.
  14. Перші пошуки в балетній лексиці. Творчість Л. Фуллєр, А. Дункан.
  15. Творчість великих балетмейстерів : Ф. Лопухова та К. Голейзовського.
  16. Неокласика Баланчіна та її значення в балетному мистецтві.
  17. Співпраця балетмейстера з актором.
  18. Завдання педагога при створенні балетного класу.
  19. Значення народно-сценічного танцю в балетній виставі.
  20. Творчість сучасних українських балетмейстерів.
  21. Методика викладання народно-сценічного танцю в хореографічному училищі.
  22. Українська балетна класика та її сценічна історія.
  23. Засоби виразності у танцях центральних областей України.
  24. Основні рухи та їх манера виконання у танцях західного регіону України.
  25. Приклади народно-сценічних танців у класичних балетних виставах.
  26. Поняття народного і народно-сценічного танцю.
  27. Композиційна побудова танців.
  28. Що спільного та чим відрізняються класичний та народно-сценічний екзерсис ?
  29. Основне завдання народно-сценічного екзерсису та принципи його побудови.
  30. Завдання та принципи музичного оформлення уроку.
  31. Завдання та принципи роботи педагога, хореографа, репетитора.
  32. Історична роль методики викладання класичного танцю за А. Я. Вагановою.
  33. Фільм-балет – новий погляд на балетну виставу.
  34. Побутові танці різних епох.
  35. Виникнення історико-побутового танцю і його значення в професійній підготовці артистів балету.
  36. Вплив побутової хореографії на лексику сценічного танцю.
  37. Методика викладання історико-побутового танцю в хореографічних училищах.
  38. Історична характеристика танцювальної культури епохи Середньовіччя.
  39. Історична характеристика танцювальної культури епохи Відродження.
  40. Історична характеристика танцювальної культури ХVІІІ століття.
  41. Бальна хореографія ХVІІІ століття – вершина технічної майстерності побутового танцю.
  42. Стилістика бальних танців на прикладі швидкого менуету, гавоту, жиги, сарабанди та інших танців ХVІІІ століття.
  43. Методика проведення уроків для старших класів хореографічного училища на матеріалі побутових танців ХVІІІ століття.
  44. Історична характеристика танцювальної культури епохи ХІХ століття.
  45. Загальна характеристика бальної хореографії ХХ століття.
  46. Бальна хореографія кінця ХХ – початку ХХІ століття.
  47. Види і жанри хореографічного мистецтва.
  48. Модерністські течії в хореографічному мистецтві.
  49. Відомі балетмейстери ХХ століття, які створювали модерністські етюди та вистави.
  50. Що таке зміст, форма, жанр?
  51. Принципи створення хореографічної мініатюри, її основні форми та жанри.
  52. Роль кінематографу в популяризації танцю (на конкретних прикладах).
  53. Методи позбавлення рук від зайвого напруження, розвиток їх свободи і пластичності.
  54. Методика проведення уроків на матеріалі побутових танців ХІХ століття.
  55. Методика проведення уроків на матеріалі класичної спадщини історико-побутового танцю.
  56. Організаційні аспекти роботи театрів та танцювальних колективів.
  57. Мистецтво сучасної хореографії.
  58. Творча та організаційна робота балетмейстера в процесі підготовки балетної вистави.
  59. Балетні вистави українських театрів останніх років.
  60. Робота балетмейстера з художником і постановчою частиною над втіленням творчого задуму.
  61. Класика та неокласика Сержа Лифаря.
  62. Специфіка та особливості використання українського танцю у процесі розвитку класичного балету в Україні.
  63. Дуетний танець в системі хореографічної освіти.
  64. Творчість В.П. Ковтуна.
  65. Балет А. Хачатуряна «Спартак» на українській сцені.
  66. Володимир Васильєв – танцівник і балетмейстер.
  67. Психофізіологічний аспект хореографічної роботи в дитячих колективах.
  68. Роль і місце балетмейстера у драматичному театрі.
  69. Педагог-репетитор в професійному учбовому закладі та в музичному театрі.
  70. Роль хореографії в розвитку дитячої творчості (на прикладі балетів для дітей).
  71. Удосконалення техніки обертів та великі стрибки у класичному танці.
  72. Жіночі образи в українському балеті.
  73. Фольклорні мотиви в постановках видатних балетмейстерів (М. Петіпа, М. Фокін, В. Ніжинський та ін.).
  74. Українські театри опери та балету: балетні вистави, балетмейстери, солісти.
  75. Балетний простір Західної Європи.
  76. Новаторство балетмейстерів М. Фокіна, В. Ніжинського.
  77. Нові підходи до створення танцю в творчій практиці Ф. Дельсарта, Е. Ж.. Далькроза.
  78. 78.Творчість балетмейстерів радянської доби В. Вайнонена, М. Лавровського.
  79. Новаторська сутність творчості Л. Якобсона.
  80. Творчість Павла Вірського – засновника театру українського танцю.
  81. Нові напрямки сучасного танцювального мистецтва.
  82. Сюжетна та безсюжетна хореографія. Їх співіснування у хореографічній виставі.
  83. Творчість Б. Ейфмана як приклад втілення ідей літератури у розгорнутих театрально-хореографічних формах.
  84. Робота балетмейстера в танцювальному колективі.
  85. Особливості роботи балетмейстера в кіно, шоу на естрадній сцені.
  86. Співпраця балетмейстера і репетитора.
  87. Значення творчості національних народних колективів (ансамбль ім. П. Вірського, хор ім. Г. Вірьовки та ін.) у справі популяризації високих зразків народного танцю в нашій країні та за кордоном.
  88. Що таке художній образ у хореографії. Засоби його створення.
  89. Видатні виконавці на українській сцені.
  90. Хореографічна освіта в Україні.
  91. Завдання педагога при створенні класу народно-сценічного танцю.
  92. 92.Драматургія балетної вистави як сюжетно-образна концепція, створена хореографом.
  93. Видатні майстри балетної педагогіки.


  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

  1. Базарова Н. Классический танец. – Искусство, 1984.
  2. Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца. Первые три года обучения. Л. – М.: Искусство, 1983.
  3. Блок Л.Д. Классический танец. История и современность. Искусство, 1987.
  4. Ваганова А. Основы классического танца. Л.: Искусство, 1980.
  5. Захаров Р. Сочинение танца. Искусство, 1983.
  6. Костровицкая В. Классический танец. Слитные движения. /Под ред. А. Вагановой/ - М.: Советская Россия, 1961.
  7. Костровицкая В. 100 уроков классического танца.(с 1-го по 8-й классы). Л.: Искусство, 1981.
  8. Костровицкая В., Писарев А. Школа классического танца. Искусство, 1968.
  9. Мессерер А. Уроки классического танца.- М.: Искусство, 1967.
  10. Никифорова А. Советы педагога классического танца. – Искусство, 2005.
  11. Тарасов Н. Классический танец. – Искусство, 1971.
  12. Тарасов Н. Классический танец. Школа мужского исполнительства. – М.: Искусство, 1981.

  [НАВЕРХ]

  Освітньо-професійна програма «Театрознавство»

  [НАВЕРХ]

  Завдання вступного випробування – виявлення вступником загальних знань у галузі театрального мистецтва: історії світового і українського театру, драматургії; виявлення світогляду вступника та його загальних знань у галузі мистецтв, які співіснують у театрі: живопис, архітектура, музика тощо.

  Вступне випробування з фаху проходить усно, за питаннями екзаменаційних білетів,і має на меті виявити загальноосвітній рівень вступника, знання загальних та спеціальних питань за обраною освітньо-професійною програмою.

  Критерії оцінювання

  За 100-бальною шкалою

  1-59
  (незадовільно)

  60-73
  (задовільно)

  74-89
  (добре)

  90-100
  (відмінно)

  Виставляється вступнику у відповіді якого наявні недостатні знання нормативного матеріалу, низький рівень самостійного та критичного мислення, слабка здатність до узагальнення, не володіння контекстом екзаменаційних питань та літературою з них.

  Виставляється вступнику, відповідь якого відрізняється недостатнім рівнем самостійного критичного мислення, знання нормативного матеріалу слабкі; вступник не вміє вільно, логічно, послідовно викладати матеріал та узагальнювати факти і явища, має розмиту уяву про тему магістерської наукової роботи. Відповіді на екзаменаційні питання неповні, інколи помилкові. Слабка обізнаність з фахової літератури та сучасним театральним процесом.

  Виставляється вступнику, відповідь якого відрізняється достатнім рівнем самостійного та критичного мислення, міцністю знань нормативного матеріалу, вмінням вільно, логічно та послідовно викладати матеріал, здатність узагальнювати факти. Вступник має заявити тему магістерської наукової роботи і зробити огляд літератури з цієї проблеми.

  Недостатнє володіння контекстом заявленої теми і екзаменаційного питання.

  Виставляється вступнику, відповідь якого відрізняється високим рівнем творчого, самостійного та критичного мислення, глибиною та міцністю знань нормативного матеріалу, вмінням вільно, логічно та послідовно викладати матеріал, здатністю узагальнювати факти до рівня постановки проблеми. Вступник мусить обґрунтувати вибір теми: методика дослідження магістерської наукової роботи, виявити ознайомленість з джерельною базою. Він мусить засвідчити своє вміння бачити контекст поставленої проблеми та екзаменаційного питання.

  КОЛО ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ

  1. Античний театр та його значення в розвитку світової театральної культури.
  2. Творча діяльність Г. Юри.
  3. Театр доби середньовіччя: напрями та жанри.
  4. Режисура українського театру ІІ половини ХХ ст. : тенденції розвитку, провідні майстри.
  5. Італійська комедії дель арте. Основні принципи та їх вплив на розвиток світового театру.
  6. Українська драматургія початку ХХ ст. та її сценічне втілення.
  7. Драматургія В. Шекспіра та її вплив на розвиток світової сценічної культури.
  8. Український вертеп та його вплив на мистецький процес ХХ – ХХ1 ст.
  9. Театр класицизму уФранції. Естетичні принципи та їх місце у світовій культурі.
  10. Режисери-реформатори російського театру І половини ХХ ст.
  11. 11.Основні художні напрями у європейському театрі на межі ХІХ – ХХ ст.
  12. Режисура російського театру ІІ половини ХХ ст.:тенденції розвитку, провідні майстри.
  13. Б. Брехт – драматург, режисер, теоретик театру.
  14. Драматургія театру абсурду: філософські засади, естетичні принципи.
  15. Театральна культура США ХХ ст.
  16. Лесь Курбас – реформатор українського театру.
  17. Український «Театр корифеїв», його місце в історії театральної культури України.
  18. Драматургія А. Чехова і світова театрального культура.
  19. Українська сценографія ХХ ст.: тенденції розвитку, провідні майстри.
  20. Видатні актори українського театру першої половини ХХ ст.
  21. Національні школи оперети.
  22. Видатні актори українського театру другої половини ХХ ст.
  23. Театральна критика як дієвий чинник розвитку театрального процесу.
  24. Українська драматургія другої половини ХХ ст.
  25. М. Гоголь і театр.
  26. Жанри театральної критики.
  27. Пошуковий театр України кінця ХХ – початку ХХІ ст.
  28. Західноєвропейська режисура на межі ХІХ – ХХ ст.
  29. Драматургія Ж.-Б. Мольєр. Вплив мольєрівської комедії на розвиток жанру.
  30. Діяльність театру ім. І. Франка: історія і сучасність.
  31. Європейський театр епохи ренесансу та його вплив на розвиток світової сценічної культури.
  32. Т.Г.Шевченко і театр.
  33. Оперета як різновид музичного театру.
  34. Постдраматичний театр: художньо-естетичні засади, тенденції розвитку в Україні.
  35. Драматургія М. Куліша та її сценічне втілення.
  36. Школа сценографії Д. Лідера.
  37. Котляревський і театр.
  38. Жанрові особливості мюзиклу та рок-опери.
  39. Політичний театр Е. Піскатора.
  40. Режисерська діяльність С.Данченка.
  41. І. Франко і театр.
  42. Сучасний театральний процес в Україні: тенденції розвитку.
  43. Провідні режисери європейського театру другої половини ХХ ст.
  44. Леся Українка і театр.
  45. Жанр комедії: основні риси, різновиди.
  46. Провідні режисери українського театру І половини ХХ ст.
  47. Режисери школи Леся Курбаса.
  48. Опера доби романтизму.
  49. Творча співпраця Леся Курбаса і М. Куліша.
  50. Кабаре (театр мініатюр) та його значення для культури ХХ ст.
  51. Опера як синтетичний музично-театральний твір.
  52. Український театральний авангард.
  53. Драма як жанр та її особливості.
  54. «Російський балет Дягілева» та його значення в розвитку балетного мистецтва ХХ ст.
  55. Трагедія як жанр та її особливості.
  56. Особливості розвитку оперного жанру в ХХ ст.
  57. Балет як різновид музичного театру.
  58. Семіотичне дослідження театрального твору.
  59. Львівський театр ім. М. Заньковецької: історія та сьогодення.
  60. Українське театрознавство першої половини ХХ ст.
  61. Харківський театр ім. Т.Г. Шевченка: історія та сьогодення.
  62. Українське театрознавство першої половини ХХ ст


  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

  1. Антонович Д. Триста років українського театру. 1619–1919. — Л., 2001.
  2. Арістотель. Поетика. – К.: «Мистецтво», 1967.
  3. Бахтин М. Эстетика словесного творчества. — М., 1986.
  4. Бентли Э. Жизнь драмы. – М., 1978.
  5. Берк П. Что такое культуральная история. — М., 2015.
  6. Богатырев П. Вопросы теории народного искусства. — М., 1971.
  7. Брехт Б. Театр. Т.5/1, 5/2. – М., 1965.
  8. Брук П. Жодних секретів. Думки про акторську май­стерність і театр. – Львів: 2005. – 136 с.
  9. Василько В. Микола Садовський та його театр. — К., 1962.
  10. Веселовська Г. Український театральний авангард. — К., 2010.
  11. Владимирова Н. Західноєвропейський театр у динаміці культуротворчого процесу межі XIX-XX століть. — К., 2008.
  12. Вороний М. Театр і драма: Зб. статей / Упорядкування, вступна стаття О. Бабишкіна. — К., 1989.
  13. Гвоздєв О. З історії театру і драми. — Львів, 2008.
  14. Георгий Товстоногов репетирует и учит. — СПб., 2007.
  15. Еко У. Як написати дипломну роботу. — Тернопіль, 2007.
  16. Єрмакова Н. Березільська культура: Історія, досвід. – К., 2012.
  17. История европейского искусствознания: Вторая половина ХІХ века — начало ХХ века: В 2 кн. — М., 1969.
  18. История европейского искусствознания: От античности до конца XVIII века. — М., 1963.
  19. Каган М. Морфология искусства. Историко-теоретическое исследование внутреннего строения мира искусств. — Л., 1972.
  20. Кисіль О. Український театр. Дослідження / Упоряд. О. Кисіль. Вст. ст. М. Рильського. Редакція, примітки й коментарі П. Перепелиці та Р. Пилипчука. — К., 1968.
  21. Клековкін О. Історіографія театру: Напрями. Школи. Методи. Постаті: Навчальнийпосібник / Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого.– К.: АртЕк, 2017. – 336с.
  22. Клековкін О. Mise en scene: Ідеї. Концепції. Напрями – К.: ІПСМ, 2017. – 800 с.
  23. Клековкін О.Театр при столику. – ІПСМ НАМ України. К.: Фенікс, 2013. — 432 с.
  24. Клековкін О. THEATRICA : Лексикон [Текст] / Олександр Клековкін ; Ін-т проблем сучас. Мистецтва НАМ України. — К. : Фенікс, 2012. — 800 с.
  25. Кнебель М. О том, что мне кажется особенно важным. — М., 1971.
  26. Корнієнко Н. Запрошення до хаосу. Театр (художня культура) і синергетика. Спроба нелінійності. — К., 2008.
  27. Корнієнко Н. Лесь Курбас: репетиція майбутнього. – К., 1998.
  28. Лесь Курбас. Березіль: Із творчої спадщини / Упоряд. М. Лабінський. — К., 1988.
  29. Лотман Ю. Избранные статьи: В 3 т. — Таллин, 1993.
  30. Моль А. Социодинамика культуры. — М., 1973.
  31. Моль А. Теория информации и эстетическое восприятие. — М., 1966.
  32. Нариси з історії театрального мистецтва України ХХ ст. / Редкол.: Н. В. Сидоренко та ін. — К., 2006.
  33. Паві П. Словник театру // Наук. ред. О. Клековкін. — Львів, 2006.
  34. Перетц В. Краткий очерк методологии истории русской литературы. — Пг., 1922.
  35. Пилипчук Р. Український професіональний театр в Галичині (60-ті роки ХІХ ст.) / Упоряд Є. Гулякіна; вступ. ст. О. Клековкін. — К., 2015.
  36. Пилипчук Р. Український театр // Історія української культури. У 5 Т. — К., 2005. — Т.4.: Українська культура другої половини XІХ століття.
  37. Поппер К. Логика научного исследования. — М., 2005.
  38. Рєзанов В. Драма українська. Старовинний театр український. — Випуск перший: Вступ. Сценічні вистави у Галичині. — К., 1926.
  39. Рєзанов В. Драма українська. Старовинний театр український. — Випуск третій: Шкільні дійства Великоднього циклу. — К., 1925.
  40. Рєзанов В. Драма українська. Старовинний театр український. — Випуск четвертий: Шкільні дійства Різдвяного циклу. — К., 1927.
  41. Рєзанов В. Драма українська. Старовинний театр український. — Випуск п`ятий: Драматизовані легенди апокрифічні. — К., 1928.
  42. Рєзанов В. Драма українська. Старовинний театр український. — Випуск шостий: Драми-мораліте. — К., 1929.
  43. Рулін П. Завдання історії українського театру // Річник Українського театрального музею. За редакцією П. Руліна. — К., 1929. — Вип. 1.
  44. Софронова Л. Старовинний український театр. — Львів, 2004.
  45. Стайн Дж. Сучасна драматургія в теорії та театральній практиці: В 3 Т. — Львів, 2003–2004.
  46. Татаркевич В. Історія шести понять. — К., 2001.
  47. Товстоногов Г. Зеркало сцены. В 2-х кн. — Л., 1984.
  48. Український театр ХХ століття / Редкол.: Н. М. Корнієнко та ін. – К., 2003.
  49. Фіалко В. Театр України другої половини XX століття: образна лексика. – К.: Видавничий дім «Антиквар», 2016.
  50. Франко І. Про театр і драматургію. — K., 1957.
  51. Френкель М. Пластика сценического пространства: Некоторые вопросы теории и практики сценографии. — К., 1987.
  52. Френкель М. Современная сценография. — К., 1980.
  53. Шейко В. М., Богуцький Ю. П., Кушнаренко Н. М. Наукова творчість у галузі культурології і мистецтвознавства: Навч. посібник. — Х., 2016.
  54. Якобсон Р. Формальная школа и современное русское литературоведение. — М., 2011.
  55. Яковенко Н. Вступ до історії. — К., 2007.
  56. Ясь О. Історик і стиль: Визначні постаті українського історіописання у світлі культурних епох (початок ХІХ — 80-ті роки ХХ ст.): У 2 ч. — К., 2014.

  [НАВЕРХ]
  Освітньо-професійна програма «Продюсерство сценічного мистецтва»

  [НАВЕРХ]

  Вступне випробування з фаху проводитьсяз метою виявити у вступника основні тенденції в сучасному вітчизняному та світовому театральному процесі, уявлення про організаційно-творче становлення українського театру, загального культурного рівня; вміння орієнтуватися в проблемах сучасної економіки, менеджменту і права та вміння вступника аналітично та науково здійснювати аналіз зазначених вище напрямків, мати здібності до науково-дослідної діяльності.

  Програма вступного випробування передбачає широке коло питань з історії та теорії вітчизняного та світового театру, з економіки, менеджменту, маркетингу, має виявити серед вступників найкращих, які, вступивши до магістратури, зможуть розвинути власний потенціал.

  Важливе значення має наявність у вступника досвіду роботи в театрально-видовищних закладах, публікацій та виступів у мас-медіа, участі у наукових конференціях тощо.

  Критерії оцінювання

  За 100-бальною шкалою

  1-59
  (незадовільно)

  60-73
  (задовільно)

  74-89
  (добре)

  90-100
  (відмінно)

  Вступник виявив повну відсутність уявлення про театральний процес як такий, а саме:

  - відсутність елементарних знань з питань театрального мистецтва, не вміння сформулювати свою думку, збіднена мова;

  - відсутнє уявлення, що до стану та проблем сучасної економіки та управління в державі та в театральній справі;

  - невміння формулювати та висловлювати власну думку, незнання засад організації театральної справи, історії та теорії мистецтва;

  - відсутність аналітичного мислення, авторського бачення, бідний словниковий запас.

  Вступник надав не чіткі відповіді на питання. Вступник має приблизне уявлення про театр, загальну картина сучасної театральної справи.

  Відсутність аналітичного інструментарію при розгляді питання, що подані в переліку. Лише загальна уява про основні процеси розвитку театрального мистецтва. Поверхові знання з основ історії та теорії театру, професійної термінології з основ менеджменту, маркетингу в театральній справі, історичних та сучасних процесів розвитку театрального мистецтва.

  Слабке аналітичне мислення та авторське бачення. Відсутність власної позиції в осмисленні матеріалу.

  Вступником надані вірні відповіді, проте нечітке їх формулювання:

  - вступник виявив загальну обізнаність в питаннях з історії мистецтв та в проблемах сучасної економіки і управління, проте - допущені деякі помилки;

  - не досить чітке уявлення про місце в системі театральної справи професії менеджера.

  Вступник повинен продемонструвати впевнені відповіді на поставлені питання, повинен виявити:

  - виразне розуміння організаційно-економічних основ діяльності театру, яскраві здібності аналітичного та наукового мислення, розвинуті асоціативне мислення, ерудиція, світогляд, багатий словниковий запас;

  - уміння конструювати відповідь максимально стисло та змістовно. Чітко виражена власна позиція, що ґрунтується на глибокому осмисленні теоретичної літератури;

  - безпомилкові відповіді та вміння орієнтуватися в проблемах сучасної економіки та менеджменту, актуальних проблемах розвитку театру та концертних організацій, як у нашій країні так і за її межами;

  - високий загальний культурний рівень вступника та професійна обдарованість до управлінської діяльності в виконавському мистецтві.


  КОЛО ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ

  1. Авторське право і суміжні права у сфері виконавського мистецтва.
  2. Актуальні проблеми експлуатаційної діяльності театру.
  3. Архітектура Києво-Печерської Лаври.
  4. В. Винниченко і театр.
  5. Віденська класична школа – найвищий ступінь культури європейського симфонізму ХVIIIст.
  6. Головні етапи режисерської діяльності Дж. Стреллера.
  7. Головні напрямки розвитку американського театру другої половини ХХ ст. Еволюція жанру мюзикл.
  8. Д.Д. Шостакович, С.С. Прокоф'єв, Б.М. Лятошинський, А.І. Хачатурян – класики музичного мистецтва XX ст.
  9. Джаз як своєрідне явище музичного життя XXст.
  10. Діяльність театру товариства «Руська бесіда» в 1900-1918 рр. Провідні актори цього театру: І. Рубчак, К. Рубчакові, Л. Курбас, В. Юрчак.
  11. Етапи підготовки та випуску нових вистав в театрі.
  12. Ж.Вілар і діяльність ТNP.
  13. Життєвий і творчий шлях М. Заньковецької.
  14. Загальна характеристика творчості У.Шекспіра. Її філософська та образно-метафорична природа.
  15. Зарубіжна драматургія на сцені сучасного українського театру.
  16. І. Франко і театр.
  17. Імпресіонізм у музичному мистецтві кінця XIX– початку XXст.
  18. Леся Українка і театр.
  19. М. І. Глінка – засновник російської музичної класики.
  20. М.А. Римський-Корсаков і П.І. Чайковський – яскраві представники російської музики XIXст.
  21. М.В. Лисенко – фундатор української музичної класики.
  22. Методи соціологічних досліджень глядачевої аудиторії театру.
  23. Мистецька студія Л. Курбаса в Києві – нове естетичне явище української театральної культури.
  24. Модернізм в західноєвропейському живописі ХХ ст.
  25. Мольєр. Загальна характеристика творчості.
  26. Найкрупніші театральні фестивалі в культурному європейському просторі.
  27. Оперний театр Італії XIXст.
  28. Органи управління культурою і мистецтвом в Україні.
  29. Організаційні принципи театру корифеїв.
  30. Основні документи, що супроводжують процес випуску нової вистави в театрі.
  31. Основні особливості мистецтва Італійського Ренесансу
  32. Основні принципи організації бухгалтерського обліку в театрі.
  33. Основні принципи організації гастрольної діяльності театрів.
  34. Особливості управління театрально-видовищними підприємствами.
  35. Порядок ведення білетного господарства в театрально-видовищних підприємствах.
  36. Порядок складання штатного розпису театру.
  37. Постімпресіонізм. Загальна характеристика.
  38. Принципи організації роботи цехів художньо-постановочної частини театру.
  39. Провідні теми й образи творчості композиторів-романтиків.
  40. Режисерська діяльність П.Брука. Своєрідність та неповторність кожного з етапів творчості майстра.
  41. Російський живопис ХІХ ст. Загальна характеристика.
  42. Софія Київська. Архітектура, мозаїка, фрески.
  43. Способи організації глядачевої аудиторії та реалізації театральних квитків.
  44. Статут театру.
  45. Стиль управління керівника.
  46. Сучасні інформаційні технології в театрі.
  47. Т.Г.Шевченко – художник.
  48. Творчий шлях першого українського стаціонарного театру М. Садовського в Києві.
  49. Театр імені І. Франка у 1920-ті роки
  50. Театр українських корифеїв.
  51. Театральна діяльність Б.Шоу у першій половині ХХ ст.
  52. Театральні приміщення України: історія і сучасність.
  53. Українське акторське мистецтво ХХ століття.
  54. Українське вокально-хорове мистецтво ХVIII ст.
  55. Українське мистецтво 20-30-х рр. ХХ ст.
  56. Український живопис ХІХ ст. Загальна характеристика.
  57. Формування та діяльність органів управління театральною справою в Україні. Історія та сучасність.
  58. Французький імпресіонізм
  59. Функції маркетингу в театрі.
  60. Художньо-естетичні принципи театральної діяльності Б.Брехта.


  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

  1. Авторське право і суміжні права. Словник-довідник у 2-х томах за редакцією О.Д. Святоцького.-К., 2000.
  2. Авторськое право в Украине. Сборник нормативно-правовых актов (под редакцией В.В. Ситцевого). - К., 1996.
  3. Актуальні культурно-мистецькі проблеми. Організаційний апект. – К., 2001.
  4. Актуальні проблеми мистецького менеджменту. Збірник наукових праць. – К.,2013
  5. Актуальні проблеми організації театральної справи: Тематичний збірник наукових праць. – К., 1994.
  6. Базанов В. Сцена ХХ века. – Л., 1980.
  7. Базанов В. Техника и технология сцены. – Л., 1976 .
  8. Безгин И. Д. Организационные проблемы театра. – К., 1993.
  9. Безгин И.Д., Орлов Ю.М. Театральное искусство: организация и творчество. – К., 1986.
  10. Безгін І.Д. Визначення рівня організації та керування творчо-виробничим процесом в театрі.– К., 1972.
  11. Безгін І.Д. Мистецтво і ринок. – К., 2005.
  12. Безгін І.Д., Семашко О.М., Ковтуненко В.І. Театр і глядач в сучасній соціокультурній реальності. – К., 2002.
  13. Безгін І.Д., Семашко О.М., Юдова-Романова К.В. Глядач і театр: соціодинаміка взаємовідносин. – К., 2006.
  14. Безгін О.І. Система управління театральною справою: Історія організаційних форм (20-30-ті р.р. ХХ чт.). – К., 2003
  15. Белинский В.Г. Петровский театр.– Полн.собр.соч.: В 13-ти т. – М.; Л., 1953.–Т.2.–С.516-530.
  16. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры.–М., 1992.
  17. Бизнес-план или как повысить доходность Вашего предприятия.– М.,1993.
  18. Ваганова Н., Дондошанская А., Сорочкин Б. Перспективное планирование творческого, экономического и социального развития коллектива драматического театра: Учеб. пособие. – М., 1985.
  19. Венедиктова В.И. О деловой этике и этикете. – М., 1994.
  20. Гаврилов Э. Издательство и автор. Вопросы и ответы по авторскому праву. - М., 1991.
  21. Дондошанская А. В поисках методов руководства театральным делом в СССР (начало 20-х годов) // Экономика и организация театра. – Л., 1981.– С.116-131.
  22. Єкскузович И. Техника театральной сцены в прошлом и в настоящем. – М., 1930.
  23. Заявлин Г.А. Вл. И. Немирович-Данченко – директор театра // Ежегодник Московского Художественного театра за 1946 год. - М., 1948. – С.375-429.
  24. Зигерт Вернер, Ланг Лючия. Руководить без конфликтов. – М., 1990.
  25. Извеков И. Сцена. – М., 1935.
  26. Инструкция по ведению билетного хозяйства в театрально-зрелищных предприятиях систему Министерства культуры СССР. – М., 1985.
  27. Инструкция по учету сценическо-постановочных средств в театрах системы Министерства культуры СССР. – М., 1979.
  28. Интелектуальная собственость в Украине: правовые основы и практика: в 4 томах. - К., 1999.
  29. Історія українського театру у трьох томах. – К., 2009.
  30. Історія української культури. – К., 2011.
  31. Капица В. М. Интелектуальная собственость в Украине: права автора, организации, государства. - К., 1995.
  32. Коваль А.П. Ділове спілкування. – К., 1992.
  33. Кознинский В., Фрезе Є. Художник і театр. – М., 1975.
  34. Коломієць Р. Франківці. – К., 1995
  35. Комплексный эксперимент по совершенствованию управления и повышению эффективности деятельности театров. Приказы и положения. - М., 1986.
  36. Корифеї українського театру: Збірник - К., 1982.
  37. Котлер Ф. Основы маркетинга. - К., 2001.
  38. Кузин Ф.А. Имидж бизнесмена. – М., 1996.
  39. Культура в условиях рыночной экономики: Учебное пособие. – СПб, 1993.
  40. Культура і влада: теорія та практика культурної політики в сучасному світі (збірник). Український центр культурних досліджень. - К., 2000
  41. Курбас Л. “Березіль”. – К., 1991
  42. Левшина Е.А. Бенефисы в русском театре // Экономика и организация театра. – Л., 1981.– Вып. 6 – С.131-138.
  43. Левшина Е.А. Управление и творческий процес в современном советском театре. – М., 1988.
  44. Ленглі С. Театральний менеджмент і продюсерство. Американський досвід / Переклад з англ. мови під ред. І.Д. Безгіна. – К., 2000
  45. Максимовский М.В. Этикет делового человека. – М., 1994.
  46. Маскон М.Х., Альберт М.., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М., 2000.
  47. Матеріальна підтримка культурних проектів: світовий досвід та можливості застосування в Україні – К.,2010
  48. Мир управления проектами / Под ред. Х.Решке, Х.Шелле. – М., 1994.
  49. Молодцов А.В. Соционика для менеджера.– К., 1993.
  50. Мордисон Г.З. История театрального дела в России. Основание и развитие государственного театра в России (ХVІ-ХVІІІ века) в 2-х частях. – Л., 1994.
  51. Музикант В. Теория и практика современной рекламы. – М., 1998.
  52. Нариси з історії театрального мистецтва України ХХ століття. – К., 2006
  53. Орлов Ю.М. Организационные структуры русских драматических театров: Учебное пособие. М., 1979.– Ч. І.
  54. Орлов Ю.М. Проект организационно-экономической реформы императорских театров 1900 года // Экономика и организация театра. – Л., 1979.–С.133-147.
  55. Основи інтелектуальної власності. - К., 1999.
  56. Основы предпринимательского дела / Под ред. Ю.М.Осипова. – М., 1992.
  57. Островский А.Н. Записка о положений драматического искусства в России в настоящее время: О причинах упадка драматического искусства в Москве. Автобиографическая заметка // Полн.собр.соч.: В 16-ти т.– М., 1952.–Т.12.– С.110-128, 130-162, 246-259.
  58. Оуен Лінет. Купівля і продаж авторських прав на літературні твори. -К., 1997.
  59. Письма А.П.Сумарокова // Письма русских писателей XVIII века.– Л., 1980. – С.68-224.
  60. Підопригора О.А., Підопригора О.О. Право інтелектуальної власності України. - К., 1998.
  61. Почепцов Г. Имидж-мейкер.– К., 1995.
  62. Правові нормативні акти з видавничої справи: тематичний збірник. – К., 1998.
  63. Проблеми фонограмних та аудіовізуальних індустрій в Україні: захист авторських прав, піратство, корупція (збірник). Український центр культурних досліджень. - К., 1999.
  64. Рейсс, Алвін Г. Кеш ін! Як залучати кошти для мистецтва та просування його в суспільстві. – К.2010
  65. Реклама. Словник термінів (уклав Р.Іванченко). – К., 1998.
  66. Ремез О. 208 первых репетиций МХТ // Экономика и организация театра. - Л., 1979. - Вып.5. - С.124-133.
  67. Рехельс М.Л. О режиссёрской этике. – М., 1968.
  68. Ромат Е. Реклама. – К., 1996.
  69. Рубинштейн А., Рубинштейн Б. Зрительский спрос, предложения и политика цеп в театральной отрасли // Экономика и организация театра. –– Л., 1976. - Вып. 4.
  70. Рубинштейн А.Я. Введение в экономику исполнительского искусства. – М., 1991.
  71. Сборник нормативных документов по бухгалтерскому учету и отчетности в театрально-зрелищных и хозрасчетных культурно-просветительных предприятиях Министерства культуру СССР. – М., 1980.
  72. Скотт Д.Г. Конфликты: пути их разрешения. – К., 1991.
  73. Скровцов Н.Н. Как разработать бизнес-план предприятия? – К., 1995.
  74. Советский театр: Документы и материалы. Русский советский театр. 1917-1921. – Л., 1968.
  75. Советский театр: Документы и материалы. Русский советский театр. 1921-1926. –Л., 1975.
  76. Советский театр: Документы и материалы. Русский советский театр. Московские театры. 1927-1932. –Л., 1982.
  77. Советский театр: Документы и материалы. Театр народов СССР. 1917-1921. –Л., 1972.
  78. Социально-психологические особенности некоторых коллективов. Творческие коллективы в искусстве // Коллектив и личность: Сб.– М., 1975.
  79. Станиславский К.С. Об артистической этике. – Собр. соч. – М., 1955. - Т. 3.
  80. Столяров И.А. Организационно-экономический механизм управления культурой. - М., 1989.
  81. Столяров И.А. Современные методы и средства управления в отраслях культуры и искусства.— М., 1983.
  82. Сухарев В.А. Этика и психология делового человека. – М., 1997.
  83. Театральний менеджмент – 25. – К., 1996.
  84. Теляковский В.А. Воспоминания. – Л.; М., 1965.
  85. Тимофеенко Л. О смежных правах. - К., 1996.
  86. Трабский А.Я. Первые мероприятия Советской власти по организации театрального дела. (Октябрь 1917 – январь 1918 г.): Учебное пособие.– Л., 1981.
  87. Туркевич В.Д. Проблеми охорони інтелектуальної власності. // Актуальні культурно-мистецькі проблеми: Організаційний аспект. Київський інститут театрального мистецтва.- К., 2001. - С. 29-50.
  88. Уткін Е., Кочеткова А. Рекламное дело (підручник). - М., 1998.
  89. Хруцький В.Є., Корнєєва І.В., Автухова Є.Є. Сучасний маркетинг. – М., 1991.
  90. Экономика и организация театра: Сб. – Л., 1972-1987.– №№ 1-7.
  91. Юфит А. Революция и театр. – Л., 1977.

  [НАВЕРХ]
   


     
  Новини в офіційному телеграм каналі:
  https://t.me/knutkt

  Загальний чат
  для питань:

  https://t.me/knutktgroup
  Чат гуртожитку:
  https://t.me/knutkthostel

   


  Генеральні партнери

  Компанія «Інтеко-холдінг»


  © 2010 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
  Розробка сайту bo-co