КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
      ТЕАТРУ, КIНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
      іменi І. К. Карпенка-Карого

Офіційний сайт
eng     укр
Вступнику Факультет театрального мистецтва Інститут екранних мистецтв Новини Контакти

 


Правила прийому в 2023 році

//

         ПРАВИЛА ПРИЙОМУ В 2023 РОЦІ
ЗМІСТ

[ДО ПОЧАТКУ СТОРІНКИ]

І. Загальні положення

ІІ. Прийом на навчання для здобуття вищої освіти

ІІІ. Джерела фінансування здобуття вищої освіти

IV. Обсяги прийому та обсяги державного замовлення, розміщення державного замовлення

V. Строки реєстрації заяв, конкурсного відбору та зарахування на навчання

VІ. Порядок реєстрації заяв для участі у вступних випробуваннях та конкурсному відборі на навчання для здобуття вищої освіти

VIІ. Конкурсний відбір, його організація та проведення

VIII. Спеціальні умови участі у вступній кампанії

IX. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

X. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

XІ. Коригування списку рекомендованих до зарахування

XII. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та / або юридичних осіб

XIII. Наказ про зарахування

ХІV. Особливості прийому на навчання до закладів вищої освіти іноземців та осіб без громадянства

XV. Забезпечення відкритості та прозорості під час проведення прийому до Університету


ДОДАТКИ

Додаток 1: Положення про приймальну комісію Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого

Додаток 2: Положення про апеляційну комісію Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого

Додаток 3: Правила прийому до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-карого у 2023 році

Додаток 4: Правила прийому до творчої аспірантури Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-карого у 2023 році

Додаток 5: Перелік спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих здібностей вступників

Додаток 6: Перелік освітніх ступенів та освітньо-професійних програм, за якими оголощується прийом на навчання, відомості про акредитацію

Додаток 7: Форма складання вступних випробувань (за освітньо-професійними програмами)

Додаток 8: Порядок та критерії оцінювання мотиваційних листів до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого в 2023 році

Додаток 9: Перелік конкурсних пропозицій, на які оголошується додатковий набір на навчання за спеціальностями: 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво», 026 «Сценічне мистецтво» для здобуття освітнього ступеня бакалавра

Додаток 10: Перелік конкурсних пропозицій, на які оголошується додатковий набір на навчання за спеціальностями: 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво», 026 «Сценічне мистецтво» для здобуття освітнього ступеня бакалавра

Відомості про частку ліцензованого обсягу та розподіл обсягу бюджетних місць на відповідні конкурсні пропозиції на 2023/24 навчальний рік


[ДО ПОЧАТКУ СТОРІНКИ]


І. Загальні положення

[НАВЕРХ]

1. Правила прийому розроблені Приймальною комісією Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого (далі – Приймальна комісія) відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 березня 2023 року №276 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2023 року за №519/39575 (далі – Порядок).

Підставою для оголошення прийому на навчання для здобуття вищої освіти є ліцензії Міністерства освіти і науки України на провадження освітньої діяльності в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого (далі – Університет) на першому, другому, третьому рівнях вищої освіти (накази Міністерства освіти і науки України №109-л від 22.05.2017 р. та №718-л від 29.05.2019 р.) та правила прийому, які затверджено Вченою радою Університету відповідно до закону та Порядку.

2. Прийом на навчання до Університету здійснюється на конкурсній основі.

3. Організацію прийому вступників до Університету здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора, який є головою комісії. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію Університету (додаток 1), затвердженим Вченою радою Університету відповідно до вимог Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. Положення про приймальну комісію Університету оприлюднюється на офіційному вебсайті.

Ректор Університету забезпечує дотримання законодавства України, зокрема Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році, Правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу ректором Університету та/або виконання процедур вступної кампанії.

Усі питання, пов'язані з прийомом на навчання до Університету, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на офіційному вебсайті Університету в день прийняття або не пізніше наступного дня після їх прийняття.

4. У цих Правилах прийому терміни вжито в таких значеннях:

адресне розміщення бюджетних місць – надання вступнику рекомендації до зарахування на місця навчання за кошти державного бюджету (за державним замовленням) на підставі його конкурсного бала;

вступ на основі (основа вступу) – раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень або освітній ступінь та відповідний рівень Національної рамки кваліфікацій (далі – НРК), на основі якого здійснюється вступ для здобуття ступеня вищої освіти (повної загальної середньої освіти (профільної середньої освіти) (далі – ПЗСО), освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра – 5 рівень НРК (далі – НРК5), освітнього ступеня бакалавра – 6 рівень НРК (далі – НРК6), освітнього ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) – 7 рівень НРК (далі – НРК7));

вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника, що відповідно до цих Правил прийому може проводитися у формі єдиного вступного іспиту, очно та/або дистанційно (за рішенням Університету; для осіб, які зареєстровані та перебувають на тимчасово окупованій території – за зверненням вступника) у формі вступного іспиту для іноземців, конкурсу творчих здібностей, фахового іспиту, а також вступного іспиту з іноземної мови, спеціальності, презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень у разі вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії/доктора мистецтва, за результатами якого виставляється одна позитивна оцінка за шкалою 100–200 (з кроком не менше ніж в один бал) або ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника («незадовільно»);

вступний іспит для іноземців – форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання знань, умінь та навичок вступника з одного або декількох предметів, навчальних дисциплін або спеціальності (іноземці та особи без громадянства, які складають вступний іспит для іноземців, не складають інших вступних випробувань);

вступник – особа, яка подала заяву(и) про допуск до участі в конкурсному відборі на одну (декілька) конкурсних пропозицій;

заява на участь у вступних випробуваннях – запис, що вноситься до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – ЄДЕБО) в електронній формі, заповненій вступником онлайн в особистому електронному кабінеті вступника, або Університетом на підставі заяви, поданої вступником у паперовій формі;

заява на участь у конкурсному відборі до закладу освіти (далі – заява) – запис, що вноситься до ЄДЕБО в електронній формі, заповненій вступником онлайн в особистому електронному кабінеті вступника, або Університетом на підставі заяви, поданої вступником у паперовій формі, та містить відомості про обрані ним заклад освіти, конкурсну пропозицію та встановлену вступником пріоритетність заяви (в разі її використання);

єдиний вступний іспит (далі – ЄВІ) – форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 або НРК7, яка поєднує тест загальної навчальної компетентності та тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської на вибір вступника), яке проводиться Українським центром оцінювання якості освіти відповідно до законодавства;

квота для іноземців – визначена кількість бюджетних місць, яка використовується для прийому вступників з числа:

— іноземців, які прибувають на навчання відповідно до міжнародних договорів України;

— осіб з посвідченням закордонного українця, які не проживають постійно в Україні;

квота-1 – визначена частина загального обсягу бюджетних місць (для фіксованих конкурсних пропозицій), яка може бути використана для прийому вступників на основі ПЗСО та НРК5, що мають право на спеціальні умови вступу в визначених Порядком та Правилами прийому випадках (крім осіб, які мають право на квоту-2);

квота-2 – визначена частина загального обсягу бюджетних місць (для фіксованих конкурсних пропозицій), яка може бути використана для прийому вступників на основі ПЗСО та НРК5, місце проживання яких станом на 24 лютого 2022 року задекларовано (зареєстровано) на тимчасово окупованій території, території населених пунктів на лінії зіткнення та адміністративній межі або які переселилися з неї після 01 січня 2023 року;

конкурс творчих здібностей (далі – творчий конкурс) – форма вступного випробування для вступу на основі ПЗСО та НРК5, яка передбачає демонстрацію та оцінювання творчих здібностей вступника (у тому числі здобутої раніше спеціалізованої освіти) і проводиться в межах одного дня (результат оцінювання оприлюднюється не пізніше наступного дня);

конкурсна пропозиція – пропозиція Університету щодо кількості місць для прийому вступників на певний рівень вищої освіти, певну освітню програму, форму здобуття освіти, основу вступу, строк навчання, із зазначенням форми вступного випробування та вимог до структури і змісту мотиваційних листів вступників. Розрізняють відкриті, фіксовані та небюджетні конкурсні пропозиції. Університет самостійно формує конкурсні пропозиції та вносить їх до ЄДЕБО у визначені Порядком та Правилами прийому строки. Назви конкурсних пропозицій формуються державною мовою без позначок та скорочень і можуть дублюватися англійською мовою;

конкурсний бал – оцінка досягнень вступника, яка розраховується за результатами вступних випробувань та іншими конкурсними показниками з точністю до 0,001 відповідно до Порядку та Правил прийому;

конкурсний відбір – процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів, пріоритетностей, мотиваційних листів відповідно до Порядку та Правил прийому;

мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну конкурсну пропозицію Університету та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником може бути додано копії (фотокопії) матеріалів, що підтверджують викладену в листі інформацію (додаток 8);

небюджетна конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для вступу за кошти державного бюджету (за державним замовленням);

особистий електронний кабінет вступника – вебсторінка, за допомогою якої вступник подає електронну заяву до закладу освіти та контролює її статус;

право на зарахування за квотами – право вступника щодо зарахування на навчання до Університету за квотою-1, квотою-2, квотою для іноземців, що реалізується відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році;

презентація дослідницьких пропозицій чи досягнень – форма вступного випробування, що може бути передбачена під час вступу для здобуття освітнього ступеня доктора філософії, яка полягає в заслуховуванні та обговоренні наукового повідомлення вступника;

пріоритетність – визначена вступником під час подання заяв черговість (де 1 є найвищою пріоритетністю) їх розгляду;

рейтинговий список вступників – список вступників, впорядкований за черговістю зарахування на навчання на конкурсну пропозицію з урахуванням джерела фінансування, що формується відповідно до Порядку та Правил прийому;

статус заяви – параметр заяви, поданої в електронній або паперовій формі, що встановлюється закладом освіти в ЄДЕБО. Статуси заяви, поданої в електронній формі, також відображаються в особистому електронному кабінеті вступника. Параметр «Статус заяви» може набувати таких значень:

«Зареєстровано в ЄДЕБО» – підтвердження факту подання заяви до обраного вступником закладу освіти;

«Потребує уточнення вступником» – заяву прийнято закладом освіти до розгляду, але дані стосовно вступника потребують уточнення. Одночасно з присвоєнням заяві цього статусу заклад освіти зазначає перелік даних, які потребують уточнення, та спосіб їх подання;

«Зареєстровано в закладі освіти» – заяву прийнято закладом освіти до розгляду та в установленому порядку приймається рішення про допуск вступника до вступних випробувань;

«Відмовлено закладом освіти» – зареєстровану заяву вступника не допущено до участі у вступних випробуваннях на підставі рішення приймальної комісії. У разі присвоєння заяві цього статусу заклад освіти зазначає причину відмови;

«Скасовано вступником» – подана заява вважається такою, що не подавалась. Цей статус присвоюють заяві, якщо її скасовано вступником в особистому електронному кабінеті до присвоєння заяві статусу «Зареєстровано у закладі освіти» або «Потребує уточнення вступником». При цьому вступник має право подати нову заяву з такою самою пріоритетністю;

«Скасовано вступником (без права подання нової заяви з такою самою пріоритетністю)» – подана заява, в якій встановлено пріоритетність, скасована вступником в особистому електронному кабінеті після присвоєння заяві статусу «Зареєстровано у закладі освіти» або «Потребує уточнення вступником», але до дати закінчення подання заяв. При цьому вступник втрачає можливість подавати нову заяву з такою самою пріоритетністю;

«Скасовано закладом освіти» – подана заява вважається такою, що не подавалась, якщо її скасовано закладом освіти за рішенням приймальної комісії, за умови виявлення закладом освіти технічної помилки, зробленої під час внесення даних до ЄДЕБО, що підтверджується актом про допущену технічну помилку;

«Деактивовано (у зв’язку із зарахуванням на навчання за державним (регіональним) замовленням)» – подана заява вважається такою, що не подавалась, якщо вступника включено до наказу про зарахування на навчання за державним або регіональним замовленням;

«Допущено до конкурсу» – власника зареєстрованої заяви допущено до участі у конкурсному відборі на місця, що фінансуються за державним замовленням, та на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб;

«Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)» – власника зареєстрованої заяви допущено до участі у конкурсному відборі на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Статус присвоюється у таких випадках:

— вступник подав заяву до участі у конкурсному відборі тільки на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб відповідно до Порядку та Правил прийому;— вступник у встановлені строки не виконав вимог Порядку та Правил прийому для зарахування на навчання за державним замовленням, але за рішенням приймальної комісії допущений до конкурсного відбору на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб;

— вступника зараховано за іншою заявою на навчання за державним або регіональним замовленням, але він також має право на зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб;

«Рекомендовано до зарахування (навчання за державним (регіональним) замовленням)» – вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання за державним замовленням. У разі присвоєння заяві такого статусу для зарахування на навчання вступник повинен виконати вимоги для зарахування на навчання за державним замовленням;

«Виключено зі списку рекомендованих (навчання за державним (регіональним) замовленням)» – вступник втратив право бути зарахованим до закладу освіти на навчання за державним замовленням у зв'язку з невиконанням вимог Порядку та Правил прийому або їх порушенням. При присвоєнні заяві такого статусу заклад освіти обов’язково зазначає причину виключення;

«Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)» – вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб. У разі присвоєння заяві такого статусу для зарахування на навчання вступник зобов'язаний виконати вимоги до зарахування;

«Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)» – вступник втратив право бути зарахованим до закладу освіти на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб у зв'язку з невиконанням вимог Порядку та Правил прийому або їх порушенням. При присвоєнні заяві такого статусу заклад освіти обов'язково зазначає причину виключення;

«Включено до наказу (навчання за державним (регіональним) замовленням)» – наказом про зарахування вступника зараховано до закладу освіти на навчання за державним замовленням;

«Включено до наказу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)» – наказом про зарахування на навчання вступника зараховано до закладу освіти на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб;

«Скасовано зарахування» – скасовано зарахування вступника до закладу освіти;

технічна помилка – помилка, допущена уповноваженою особою приймальної комісії з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення відомостей про вступника або заяви до ЄДЕБО, що підтверджується актом про допущену технічну помилку;

фаховий іспит – форма вступного випробування для вступу на основі НРК6 або НРК7, яка передбачає перевірку здатності до опанування освітньої програми певного рівня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей;

фіксована конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція із заздалегідь визначеною кількістю місць (загальний обсяг державного замовлення) для навчання за державним замовленням;

Термін «закордонні українці» вжито у значенні, наведеному в Законі України «Про закордонних українців».

Терміни «тимчасово окупована Російською Федерацією територія України (тимчасово окупована територія)», «адміністративна межа», «лінія зіткнення» вжито в значеннях, наведених в Законі України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України».

Інші терміни вжито у значеннях, наведених у Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту».


ІІ. Прийом на навчання для здобуття вищої освіти

[НАВЕРХ]

1. Для здобуття вищої освіти приймаються:

вступники на основі ПЗСО – для здобуття ступеня бакалавра;

вступники на основі НРК5 – для здобуття ступеня бакалавра (на другий курс);

вступники на основі НРК6 або НРК7 – для здобуття ступеня магістра;

вступники на основі НРК7 – для здобуття ступеня доктора філософії/ доктора мистецтва.

Для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю також приймаються особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план. Умовою зарахування здобувача вищої освіти для одночасного навчання за іншою спеціальністю в тому самому або в іншому закладі вищої освіти є виконання вимог до вступників на відповідні освітні програми. Ці вимоги повинні бути виконані до початку другого року навчання, але не пізніше періоду проведення атестації здобувачів.

2. Вступники приймаються на навчання на перший рік навчання. Вступникам на основі НРК5 Університет перезараховує кредити ЄКТС, максимальний обсяг яких визначено стандартом вищої освіти бакалавра – не більше 60 кредитів ЄКТС. Такі особи можуть прийматись на навчання на другий курс.

Здобувачі вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі ПЗСО або НРК5, які були відраховані або перервали навчання у зв’язку з академічною відпусткою, мають право бути поновленими для продовження навчання для здобуття ступеня магістра на основі ПЗСО або НРК5 за тією самою або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю у тому самому або в іншому закладі вищої освіти.

3. Прийом на навчання до Університету проводиться за спеціальностями 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» та 026 «Сценічне мистецтво» галузі знань 02 «Культура і мистецтво».

Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які самостійно формує Університет та вносить до ЄДЕБО у визначені Порядком прийому строки.

4. Особливості прийому на навчання до Університету осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення та адміністративній межі або які переселилися з неї після 01 січня 2023 року, в частині проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, отримання документа державного зразка про базову середню освіту або повну загальну середню освіту (якщо особа не отримала документ про освіту відповідно до законодавства), визначаються відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 березня 2021 року № 271, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 року за № 505/36127 (в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 серпня 2022 року № 726) (далі – наказ № 271).

5. Прийом на навчання до аспірантури здійснюється відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261.

6. Прийом на навчання до творчої аспірантури здійснюється відповідно до Порядку здобуття освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва та навчання в асистентурі-стажуванні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2018 року № 865.


III. Джерела фінансування здобуття вищої освіти

[НАВЕРХ]

1. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти в Університеті здійснюється:

— за рахунок видатків державного бюджету у державних закладах вищої освіти (державне замовлення);

за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору, зокрема за кошти грантів, які отримав заклад вищої освіти на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії).

2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в Університеті на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету в закладах вищої освіти, які дотримуються законодавства про формування та розміщення державного (регіонального) замовлення.

Особи можуть здобувати ступінь магістра на основі НРК7, який здобутий за кошти державного або місцевого бюджету, виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб, крім випадків, передбачених у пункті 5 цього розділу.

3. Особа може вступити до Університету для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 або НРК7, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) (з урахуванням вимог абзаців п’ятого пункту 1 розділу II цих Правил прийому), за умови успішного проходження вступних випробувань.

4. Громадяни України, які не завершили навчання за державним або регіональним замовленням за певним ступенем вищої освіти, мають право повторного вступу для безоплатного здобуття вищої освіти в Університеті за тим самим ступенем освіти за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658. Ця вимога не застосовується до учасників бойових дій.

5. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю в Університеті:

якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом;

якщо вони мають направлення на навчання, видане державним замовником відповідно до законодавства.

6. Іноземці та особи без громадянства, зокрема закордонні українці, які постійно проживають в Україні, громадяни Республіки Польща, особи, яких визнано біженцями, та особи, які потребують додаткового захисту, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України, зокрема за рахунок коштів державного бюджету.

7. Особи, які здобувають вищу освіту, мають право на навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох закладах вищої освіти.

Не допускається одночасне навчання за двома чи більше освітніми програмами за державним або регіональним замовленням.

8. Вступники допускаються до конкурсного відбору на місця державного замовлення та можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в разі наявності конкурсного бала не менше ніж 130,000. Обмеження щодо переведення на вакантні місця державного замовлення не застосовується до осіб, зазначених у пункті 10 розділу VIII цих Правил прийому.


ІV. Обсяги прийому та обсяги державного замовлення,
розміщення державного замовлення

[НАВЕРХ]

1. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу для певного рівня вищої освіти.

Ліцензований обсяг визначає максимальну сумарну кількість здобувачів вищої освіти, які можуть протягом одного календарного року вступити на навчання до Університету, бути поновленими у ньому або переведеними до нього з інших закладів вищої освіти для здобуття вищої освіти відповідного рівня або за відповідною освітньо-професійною програмою.

2. Прийом на навчання за державним замовленням здійснюється на рівні, спеціальності (галузі знань) та форми здобуття вищої освіти, за якими воно сформовано Кабінетом Міністрів України.

3. У межах сформованих у встановленому порядку обсягів державного замовлення розміщення місць в Університеті здійснюється на конкурсній основі шляхом розподілу бюджетних місць за рішенням конкурсної комісії державного замовника.

Розподіл бюджетних місць за рішенням конкурсної комісії використовується при розміщенні державного замовлення для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО за державним замовленням зі спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих здібностей вступників.

Обсяг прийому за державним замовленням на основі ПЗСО за спеціальностями 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво», 026 «Сценічне мистецтво» галузі знань 02 «Культура і мистецтво» визначає Міністерство культури та інформаційної політики України для кожного закладу вищої освіти та кожної форми здобуття вищої освіти, а його розподіл між фіксованими конкурсними пропозиціями Університет здійснює самостійно.

4. Надання вступникам рекомендації до зарахування на навчання за державним замовленням в Університеті проводиться за результатами адресного розміщення бюджетних місць, які формуються в ЄДЕБО та відображаються в електронному кабінеті вступника.

5. Обсяг прийому за кошти фізичних та/або юридичних осіб на фіксовані конкурсні пропозиції визначає Університет у межах різниці між обсягом прийому на конкурсну пропозицію та загальним обсягом державного замовлення, за необхідністю передбаченим резервом для поновлення у ньому або переведення до нього з інших закладів вищої освіти для здобуття вищої освіти відповідного рівня або за відповідною освітньою програмою. Цей обсяг може коригуватись з урахуванням фактично отриманого державного замовлення та у випадках виділення додаткових місць державного замовлення, переведення на вакантні місця державного замовлення і перерозподілу місць між формами здобуття освіти, але не може зменшуватись для конкурсної пропозиції у період між початком прийому документів і заяв та формуванням списку рекомендованих за цією пропозицією.

Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначає Університет у межах ліцензованого обсягу для певного рівня вищої освіти.

6. Загальний обсяг бюджетних місць для фіксованих конкурсних пропозицій, обсяги квоти-1, квоти-2, квоти для іноземців для фіксованих конкурсних пропозицій, обсяг прийому за кошти фізичних та/або юридичних осіб на фіксовані конкурсні пропозиції, обсяг прийому на небюджетні конкурсні пропозиції оприлюднюються на офіційному вебсайті Університету та визначаються в Правилах прийому (після отримання необхідної інформації від державного замовника).


V. Строки реєстрації заяв, конкурсного відбору та
зарахування на навчання

[НАВЕРХ]

1. Порядок роботи приймальної комісії:

Дні тижня

Години

Понеділок

09:30 – 18:00

Вівторок

09:30 – 18:00

Середа

09:30 – 18:00

Четвер

09:30 – 18:00

П’ятниця

09:30 – 18:00

Субота

10:00 – 13:00

Неділя

Вихідний

Обідня перерва

13:30 – 14:00

2. Реєстрація особистих електронних кабінетів вступників на навчання для здобуття вищої освіти, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня. Документ про попередню освіту має бути внесений до реєстрації першої заяви вступника на відповідній основі вступу. Вступник може внести до електронного кабінету декілька документів про попередню освіту, що містяться в Реєстрі документів про освіту, для реєстрації заяв на різних основах вступу до дня, що передує дню завершення реєстрації заяв. Особисті електронні кабінети вступників працюють до 30 листопада.

Реєстрація заяв вступників, у тому числі для участі у вступних випробуваннях (творчому конкурсі, співбесіді замість ЄВІ, фаховому іспиті) у передбачених в цьому розділі випадках здійснюється через особисті електронні кабінети вступників.

3. Вступ на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Реєстрація заяв на участь у творчих конкурсах для вступу
на місця державного замовленням

з 03 липня до 18:00
10 липня

Реєстрація заяв на участь у творчих конкурсах для вступу виключно
на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

з 11 липня до 18:00 25 липня

Творчі конкурси для вступу за всіма джерелами фінансування

включно з 07 по 18 липня
(проводяться в декілька потоків)

Творчі конкурси для вступу виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

з 26 по 31 липня

Початок реєстрації заяв вступників на участь у конкурсному відборі

19 липня

Закінчення реєстрації заяв вступників на участь у конкурсному відборі

о 18:00
31 липня

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням

не пізніше 05 серпня

Виконання вступниками, які отримали рекомендації,
вимог до зарахування на місця державного замовлення

до 18:00
08 серпня

Зарахування вступників за державним замовленням

не пізніше 10 серпня

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на фіксовані конкурсні пропозиції

не раніше 09 серпня

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 18 серпня

Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше ніж 30 серпня

4. Вступ на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі НРК5 на перший рік навчання (на другий курс) на небюджетні конкурсні пропозиції проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Реєстрація заяв на участь у творчих конкурсах

з 17 липня до 18:00
25 липня

Творчі конкурси

включно з 26 по 31 липня

Початок реєстрації заяв вступників на участь у конкурсному відборі

31 липня

Закінчення реєстрації заяв вступників на участь у конкурсному відборі

о 18:00
21 серпня

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця
за кошти фізичних та/або юридичних осіб

24 серпня

Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше ніж 30 серпня

5. Вступ на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі НРК6 та НРК7 на перший рік навчання (на другий курс) на небюджетні конкурсні пропозиції проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Реєстрація заяв на участь у творчих конкурсах

з 17 липня до 18:00
25 липня

Творчі конкурси

включно з 26 по 31 липня

Початок реєстрації заяв вступників на участь у конкурсному відборі

31 липня

Закінчення реєстрації заяв вступників на участь у конкурсному відборі

о 18:00 21 серпня

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

24 серпня

Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше ніж 30 серпня

6. Вступ на навчання для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 та НРК 7 проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Реєстрація заяв на участь в ЄВІ

— основний період
додатковий період

 

з 08 по 31 травня
з 12 по 14 липня

Реєстрація заяв на участь у співбесіді замість ЄВІ, фаховому іспиті

здійснюється у терміни, встановлені Міністерством освіти і науки України

Основна сесія ЄВІ
Додаткова сесія ЄВІ

з 27 червня по 18 липня
з 04 по 14 серпня
(за графіком, затвердженим Українським центром оцінювання якості освіти)

Проведення співбесід замість ЄВІ

з 17 по 28 липня (включно)

Проведення фахових іспитів для вступу
за всіма джерелами фінансування

з 17 по 28 липня (включно)

Початок реєстрації заяв вступників для участі в конкурсному відборі

31 липня

Закінчення реєстрації заяв вступників на участь у конкурсному відборі

о 18:00
21 серпня

Проведення фахових іспитів для осіб, які беруть участь у конкурсному відборі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

з 31 липня до 18:00
14 серпня

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням

не пізніше 26 серпня

Виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця державного замовлення

до 18:00
29 серпня

Зарахування вступників за державним замовленням

31 серпня

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 08 вересня

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на фіксовані конкурсні пропозиції

не раніше 30 серпня

Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше ніж 30 вересня


VI. Порядок реєстрації заяв для участі у вступних випробуваннях та конкурсному відборі на навчання для здобуття вищої освіти

[НАВЕРХ]

1. Для подання заяв в електронній формі вступник реєструє особистий електронний кабінет в ЄДЕБО на вебсайті за адресою https://vstup.edbo.gov.ua/.

Під час реєстрації вступник зазначає такі дані:

— адресу електронної пошти, до якої вступник має доступ. Зазначена адреса буде логіном для входу до особистого електронного кабінету вступника;

пароль для входу до особистого електронного кабінету;

серію та номер документа (одного з документів) про раніше здобуту освіту (основу вступу);

номер, PIN-код та рік отримання екзаменаційного листка, що був отриманий під час реєстрації на ЄВІ;

тип та номер (серію та номер) документа, що посвідчує особу, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) (у разі відсутності екзаменаційного листка ЄВІ);

реквізити документів, що засвідчують підстави для спеціальних умов участі у вступній кампанії, інформація про які доступна в державних реєстрах.

Особа, яка має підстави для спеціальних умов участі у вступній кампанії, у разі недоступності в державних реєстрах відповідних документів до подання першої заяви має звернутись до Університету особисто або електронною поштою та надати документи, що підтверджують указане право, для створення в ЄДЕБО картки фізичної особи та завантаження сканованих копій цих документів.

Університет створює консультаційний центр приймальної комісії (далі – консультаційний центр) для надання допомоги вступникам під час реєстрації особистого електронного кабінету та подання заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого закладу вищої освіти:

за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо), у документі про раніше здобуту освіту (основу вступу), у даних учасників ЄВІ;

у разі подання документа про раніше здобуту освіту (основа вступу), інформація про який відсутня в ЄДЕБО, за умови, що документи про освіту видані до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення.

2. Зазначені вступником дані, передбачені у пункті 1 цього розділу, перевіряються в ЄДЕБО. Здійснюється співставлення даних вступника у документі про освіту, що міститься в Реєстрі документів про освіту ЄДЕБО, з даними екзаменаційного листка ЄВІ, а в разі його відсутності – з даними документа, що посвідчує особу, що міститься у картці фізичної особи в ЄДЕБО або вказувались у замовленні документа про базову, повну загальну середню освіту.

У разі збігу цих даних на зазначену вступником адресу електронної пошти відправляється повідомлення для активації особистого електронного кабінету вступника. У випадку, коли в ЄДЕБО вже наявна інформація щодо особи з такими самими даними (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження), вступник додатково зазначає дані одного із документів, що міститься в ЄДЕБО (серію (за наявності) та номер документа про освіту або документа, що посвідчує особу). У разі розбіжності даних вступник отримує відповідне інформаційне повідомлення щодо порядку дій для усунення невідповідності.

Активація особистого електронного кабінету вступника в ЄДЕБО надає вступнику можливість доступу до особистого електронного кабінету вступника на вебсайті за електронною адресою https://vstup.edbo.gov.ua/. Доступ до особистого електронного кабінету вступника здійснюється з використанням логіну та паролю, вказаних при реєстрації. При невдалій спробі увійти до особистого електронного кабінету вступника на електронну пошту, вказану при реєстрації, відправляється відповідне повідомлення.

В особистому електронному кабінеті вступник вносить номери телефонів (мобільний та/або домашній) із зазначенням телефонних кодів у міжнародному форматі для можливості оперативного зв’язку закладу вищої освіти з вступником, а також завантажує кольорову фотокартку розміром 3 х 4 см (до 1 Мб у форматі jpg).

До подання першої заяви вступник може замінити внесені номери телефонів, завантажені копії документів. За потреби вступник зазначає додаткові документи про раніше здобуту освіту.

3. Вступники на навчання для здобуття вищої освіти подають заяви:

в електронній формі через особистий електронний кабінет вступника, крім визначених у цьому пункті випадків;

тільки в паперовій формі (у зв’язку з неможливістю зареєструвати особистий електронний кабінет вступника):

у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства, крім осіб з посвідкою про постійне проживання в Україні;

у разі подання іноземного документа про освіту;

у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

у разі подання заяви на вступ до або після встановлених Порядком прийому строків роботи електронних кабінетів вступників;

у разі неможливості зареєструвати особистий електронний кабінет вступника або подати заяву в електронному вигляді з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії Університету.

Вступники можуть подати у сукупності за всіма основами вступу до п’яти заяв на місця державного замовлення та до двадцяти заяв за всіма джерелами фінансування.

4. Заява в електронній формі подається вступником шляхом її заповнення в режимі онлайн.

У заяві вступники вказують:

— ступінь вищої освіти;

основу вступу;

конкурсну пропозицію із зазначенням освітньої програми (спеціальності, спеціалізації);

форму здобуття освіти;

інформацію про вступника.

Пріоритетність зазначається в заявах на місця державного замовлення (при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність), зазначену вступником пріоритетність заяв не може бути змінено.

Під час подання заяв на фіксовані конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:

«Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням»;

«Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб і попереджаються про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного замовлення, у заявах зазначають:

«Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».

Інформація про ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (спеціальності) та строком його дії, а також інформація про наявність/відсутність підстав для застосування спеціальних умов участі в конкурсному відборі на навчання для здобуття вищої освіти та/або спеціальних умов вступу на навчання за державним замовленням фіксується кожною поданою заявою вступника.

У разі подання документів на неакредитовані освітні програми (спеціальності) інформація про ознайомлення вступника з частиною шостою статті 7 Закону України «Про вищу освіту» фіксується в заяві вступника.

Право на спеціальні умови участі в конкурсному відборі на навчання для здобуття вищої освіти та/або спеціальні умови вступу на навчання за державним замовленням вступник зазначає у кожній заяві, що подається. Текст мотиваційного листа вноситься вступником до кожної заяви, за потреби на визначену Університетом електронну пошту вступник надсилає копії (фотокопії) матеріалів, що підтверджують викладену в мотиваційному листі інформацію. Врахування права на спеціальні умови підтверджує Університет на підставі документа, наявного у даних фізичної особи в ЄДЕБО.

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2023 року, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 271.

Подана вступником заява відображається у розділі ЄДЕБО, до якого має доступ Університет, обраний вступником, зі статусом «Зареєстровано в ЄДЕБО».

5. Заява зі статусом «Зареєстровано в ЄДЕБО» розглядається уповноваженою особою приймальної комісії Університету протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в ЄДЕБО, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів, у випадку складання вступних випробувань – не пізніше наступного дня після завершення вступних випробувань. За результатами розгляду уповноважена особа приймальної комісії присвоює заяві один з таких статусів, що відображаються в особистому електронному кабінеті вступника: «Зареєстровано у закладі освіти» або «Потребує уточнення вступником».

При присвоєнні заяві статусу «Потребує уточнення вступником» уповноважена особа зазначає перелік даних, що потребують уточнення, із зазначенням способу та дати, до якої їх необхідно подати. Внесені дані відображаються в особистому електронному кабінеті вступника. Після уточнення вступником необхідних даних уповноважена особа приймальної комісії змінює статус заяви вступника на «Зареєстровано у закладі освіти».

6. Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної комісії Університету (за згодою Університету або в разі перебування вступника на тимчасово окупованій території – дистанційно з використанням засобів електронного зв’язку). Зміст заяви в паперовій формі відповідає змісту заяви в електронній формі. Уповноважена особа приймальної комісії вносить відомості кожної заяви в паперовій формі до ЄДЕБО в день прийняття заяви (з відповідною поміткою в разі дистанційної подачі заяви). Мотиваційний лист додається вступником до заяви в паперовій формі, в ЄДЕБО в даних заяви вказується номер особової справи вступника в Університеті, де міститься мотиваційний лист. Належним дотриманням вимоги встановлення фізичної особи, яка дистанційно подає заяву в паперовій формі, вважається електронна ідентифікація фізичної особи, яка подає такі документи з використанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

7. Механізм реєстрації вступників для складання ЄВІ, його організації та проведення визначається Порядком організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 05 квітня 2019 року № 441, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 квітня 2019 року за № 446/33417 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 12 квітня 2021 року № 412).

Заяви для участі у вступних випробуваннях в Університеті подаються через особисті електронні кабінети вступників (у паперовій формі або електронною поштою до приймальної комісії Університету в разі відсутності особистого електронного кабінету вступника відповідно до Порядку та Правил прийому).

8. Приймальна комісія Університету приймає рішення про допущення чи недопущення вступника до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання для здобуття вищої освіти за підсумками розгляду поданої вступником заяви, доданих до неї документів, результатів вступних випробувань. На підставі рішення заяві вступника присвоюється один з таких статусів:

«Допущено до конкурсу»;

«Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)»;

«Відмовлено закладом освіти» (із зазначенням причини відмови).

9. Заяву, подану в електронній формі, може бути скасовано вступником в особистому електронному кабінеті до дати закінчення подання заяв. При цьому заяві присвоюється один із статусів:

«Скасовано вступником»;

«Скасовано вступником (без права подання нової заяви з такою самою пріоритетністю)».

Заяву в електронній формі, зареєстровану в ЄДЕБО, може бути скасовано технічним адміністратором ЄДЕБО на підставі рішення розпорядника ЄДЕБО не пізніше ніж за день до закінчення подання заяв за умови виявлення технічної помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в ЄДЕБО.

Технічний адміністратор засобами мобільного зв’язку або електронного зв’язку повідомляє вступникові про скасування заяви в день її скасування, після чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю.

Заяву у паперовій формі, зареєстровану в ЄДЕБО, може бути скасовано Університетом на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання для заяв у паперовій формі за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в ЄДЕБО. При цьому заяві присвоюється статус «Скасовано закладом освіти».

Технічний адміністратор засобами мобільного зв’язку або електронного зв’язку повідомляє вступникові про скасування заяви в день її скасування, після чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю.

10. Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності цього документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

11. Під час подання заяв та документів для здобуття ступеня бакалавра на основі НРК5 можуть прийматися як документи про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, що виготовлені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 вересня 2020 року № 811 «Про документи про вищу освіту (науковий ступінь)», так і документи про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, що виготовлені згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 року № 645 «Про документи про професійну (професійно-технічну) освіту державного зразка і додатки до них».


VIІ. Конкурсний відбір, його організація та проведення

[НАВЕРХ]

1. У 2023 році набір до Університету проводиться за такими спеціальностями та освітньо-професійними програмами:

1.1. Для здобуття освітнього ступеня бакалавра (на перший курс) на основі ПЗСО:

Спеціальність 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво»

— освітньо-професійна програма «Режисура неігрового кіно» (денна форма навчання);

освітньо-професійна програма «Режисура анімаційного фільму» (денна форма навчання);

освітньо-професійна програма «Драматургія кіно і телебачення» (денна форма навчання);

освітньо-професійна програма «Режисура телебачення» (денна форма навчання);

освітньо-професійна програма «Майстерність диктора та ведучого програм телебачення» (денна форма навчання);

освітньо-професійна програма «Звукорежисура» (денна, заочна форми навчання);

освітньо-професійна програма «Кінооператорство» (денна, заочна форми навчання);

освітньо-професійна програма «Кінознавство» (денна, заочна форми навчання);

освітньо-професійна програма «Організація кінотелевиробництва» (денна, заочна форми навчання).

Спеціальність 026 «Сценічне мистецтво»

освітньо-професійна програма «Акторське мистецтво театру і кіно» (денна форма навчання);

освітньо-професійна програма «Режисура драматичного театру» (денна, заочна форми навчання);

освітньо-професійна програма «Акторське мистецтво театру ляльок» (денна форма навчання);

освітньо-професійна програма «Режисура театру ляльок» (денна форма навчання);

освітньо-професійна програма «Сценографія театру ляльок» (денна форма навчання);

освітньо-професійна програма «Режисура балету» (заочна форма навчання);

освітньо-професійна програма «Театрознавство» (денна, заочна форми навчання);

освітньо-професійна програма «Організація театральної справи» (денна, заочна форми навчання).

 

1.2. Для здобуття освітнього ступеня бакалавра (на другий курс) на основі НРК5:

Спеціальність 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво»

освітньо-професійна програма «Майстерність актора кіно» (денна форма навчання);

освітньо-професійна програма «Режисура кіномонтажу» (денна форма навчання);

освітньо-професійна програма «Драматургія кіно і телебачення» (заочна форма навчання);

освітньо-професійна програма «Режисура телебачення» (заочна форма навчання);

освітньо-професійна програма «Звукорежисура» (денна, заочна форми навчання);

освітньо-професійна програма «Кінооператорство» (денна, заочна форми навчання);

освітньо-професійна програма «Кінознавство» (денна, заочна форми навчання);

освітньо-професійна програма «Організація кінотелевиробництва» (денна, заочна форми навчання).

Спеціальність 026 «Сценічне мистецтво»

освітньо-професійна програма «Акторське мистецтво театру і кіно» (денна форма навчання);

освітньо-професійна програма «Режисура драматичного театру» (денна, заочна форми навчання);

освітньо-професійна програма «Режисура балету» (заочна форма навчання);

освітньо-професійна програма «Театрознавство» (денна, заочна форми навчання);

освітньо-професійна програма «Організація театральної справи» (денна, заочна форми навчання).

 

1.3. Для здобуття освітнього ступеня бакалавра (на другий курс) на основі НРК6 та НРК7:

Спеціальність 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво»

освітньо-професійна програма «Майстерність актора кіно» (денна форма навчання);

освітньо-професійна програма «Режисура кіномонтажу» (денна форма навчання);

освітньо-професійна програма «Драматургія кіно і телебачення» (заочна форма навчання);

освітньо-професійна програма «Режисура телебачення» (заочна форма навчання);

освітньо-професійна програма «Звукорежисура» (денна, заочна форми навчання);

освітньо-професійна програма «Кінооператорство» (денна, заочна форми навчання);

освітньо-професійна програма «Кінознавство» (денна, заочна форми навчання);

освітньо-професійна програма «Організація кінотелевиробництва» (денна, заочна форми навчання).

Спеціальність 026 «Сценічне мистецтво»

освітньо-професійна програма «Акторське мистецтво театру і кіно» (денна форма навчання);

освітньо-професійна програма «Режисура драматичного театру» (денна, заочна форми навчання);

освітньо-професійна програма «Режисура балету» (заочна форма навчання);

освітньо-професійна програма «Театрознавство» (денна, заочна форми навчання);

освітньо-професійна програма «Організація театральної справи» (денна, заочна форми навчання).

1.4. Для здобуття освітнього ступеня магістра на основі НРК6 та НРК7:

Спеціальність 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво»

освітньо-професійна програма «Мистецтво кіно і телебачення»» (денна форма навчання);

освітньо-професійна програма «Звукозорові технології в аудіовізуальному мистецтві» (денна, заочна форма навчання);

освітньо-професійна програма «Кінознавство» (денна форма навчання);

освітньо-професійна програма «Продюсерство з аудіовізуального мистецтва та виробництва» (денна, заочна форми навчання).

Спеціальність 026 «Сценічне мистецтво»

освітньо-професійна програма «Теорія та практика театрального мистецтва» (денна, заочна форми навчання);

освітньо-професійна програма «Продюсерство сценічного мистецтва» (денна, заочна форми навчання).

Вступники до подання документів на навчання за ступенями бакалавр, магістр можуть проходити консультації, на яких мають виявити відповідні фахові здібності.

Консультації для вступників з усіх освітньо-професійних програм проводяться у приміщеннях Університету (або онлайн) за графіком, який заздалегідь оголошує приймальна комісія.

2. Конкурсний відбір на навчання для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань та розгляду мотиваційних листів у передбачених Порядком та Правилами прийому випадках:

для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра у формі творчого конкурсу, вступного іспиту для іноземців, розгляду мотиваційних листів у передбачених Порядком та Правилами прийому випадках;

для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра – у формі ЄВІ, фахового іспиту, вступного іспиту для іноземців, розгляду мотиваційних листів в передбачених Порядком та Правилами прийому випадках.

У разі подання документів на участь у вступних випробуваннях особами з особливими освітніми потребами Університет забезпечує відповідні умови для проходження ними творчих конкурсів, фахових іспитів та вступних іспитів для іноземців.

3. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала (розгляду мотиваційних листів) відповідно до Порядку та Правил прийому.

4. Для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО та НРК5 зараховується бал:

творчого конкурсу;

вступного іспиту для іноземців, який складається з творчого конкурсу та української мови.

5. Для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 та НРК7 зараховуються бали:

ЄВІ 2023 року та фахового іспиту;

вступного іспиту для іноземців, який складається з фахового іспиту та української мови.

У передбачених Порядком та Правилами прийому випадках замість результатів ЄВІ (обох компонентів) використовуються результати співбесіди з іноземної мови.

Під час вступу для здобуття вищої освіти виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на конкурсні пропозиції, які згідно з Порядком прийому передбачають складання ЄВІ вступники на основі НРК7 можуть за їх вибором або подати результат ЄВІ та скласти фаховий іспит, або скласти відповідну співбесіду замість ЄВІ та фаховий іспит.

6. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії, відбувається відповідно до Правил прийому до аспірантури Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого в 2023 році (додаток 3).

Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання до творчої аспірантури для здобуття ступеня доктора мистецтва, відбувається відповідно до Правил прийому до творчої аспірантури Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого в 2023 році (додаток 4).

7. Конкурсний бал розраховується:

1) для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО за результатами творчого конкурсу за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = ТК,

де ТК – оцінка творчого конкурсу.

Підсумкова оцінка творчого конкурсу дорівнює середньому значенню суми двох оцінок, які були отримані за кожен етап творчого конкурсу.  Мінімальна кількість балів має становити не менше 121 бала за кожен етап творчого конкурсу. Вступники, які отримали оцінку нижче 121 бала, не допускаються до участі у наступному етапі творчого конкурсу.

Оцінка вступного іспиту для іноземців є єдиною складовою конкурсного бала для цієї категорії вступників.

2) для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі НРК5 (на другий курс) на небюджетну конкурсну пропозицію за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = ТК,

де ТК – оцінка творчого конкурсу.

Мінімальне значення кількості балів за творчий конкурс має становити не менше 121 бала.

3) для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі НРК6 та НРК7 (на другий курс) на небюджетну конкурсну пропозицію за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = ТК,

де ТК – оцінка творчого конкурсу.

Мінімальне значення кількості балів за творчий конкурс має становити не менше 121 бала.

4) для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 та НРК7:

Конкурсний бал (КБ) = 0,2×П1 + 0,2×П2 + 0,6×П3,

де П1 – оцінка тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ;
     П2 – оцінка тесту з іноземної мови ЄВІ;
     П3 – оцінка фахового іспиту.

Мінімальне значення кількості балів за фаховий іспит має становити не менше 121 бала.

Оцінка вступного іспиту для іноземців є єдиною складовою конкурсного бала для цієї категорії вступників;

5) для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 та НРК7 для тих категорій вступників, які користуються спеціальними умовами участі у конкурсному відборі:

Конкурсний бал (КБ) = 0,4×П1 + 0,6×П2,

де П1 – оцінка співбесіди з іноземної мови замість ЄВІ;
     П2 – оцінка фахового іспиту.

Мінімальне значення кількості балів за фаховий іспит має становити не менше 121 бала.

8. Тестові завдання тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ укладаються відповідно до Програми тесту загальної навчальної компетентності єдиного фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11 лютого 2022 року № 158.

Тестові завдання тесту з іноземних мов ЄВІ укладаються відповідно до Програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України 28 березня 2019 року № 411.

9. Співбесіди з іноземної мови для вступників на здобуття освітнього ступеня магістра на основі НКР6 та НРК7 проводяться за програмою ЄВІ з іноземних мов. Голова приймальної комісії затверджує порядок оцінювання за результатами співбесіди, який включає структуру підсумкового бала.

Програми співбесід, творчих конкурсів, фахових іспитів, програми інших вступних випробувань затверджуються головою приймальної комісії Університету впродовж місяця після набрання чинності Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році. Не допускається включення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм.

Програми вступних випробувань обов’язково оприлюднюються на вебсайті Університету не пізніше наступного дня після їх затвердження. У програмах містяться критерії оцінювання, структура оцінки і порядок оцінювання підготовленості вступників.

Критерії оцінювання мотиваційних листів затверджуються головою приймальної комісії та оприлюднюються на вебсайті Університету не пізніше 01 червня.

У випадку проведення конкурсного відбору з використанням мотиваційних листів Університет проводить перевірку мотиваційних листів на оригінальність тексту та забезпечує доступ до результатів такої перевірки уповноваженому з питань запобігання та виявлення корупції (далі – уповноважений).

10. Особи, які без поважних причин (визнаних такими за рішенням Приймальної комісії) не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

11. Апеляції на результати вступних випробувань, проведених Університетом, розглядає апеляційна комісія Університету, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора, з урахуванням необхідності залучення до її діяльності уповноваженого, представників громадськості, органів студентського самоврядування, зовнішніх експертів.

12. Відомості про результати вступних випробувань та інших конкурсних показників вносяться до запису про вступника в ЄДЕБО, відомості про результати вступних випробувань в Університеті додатково оприлюднюються на його офіційному вебсайті.

13. Рішенням приймальної комісії результати вступних випробувань в Університеті на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані за заявою вступника для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в Університеті.


VIІІ. Спеціальні умови участі у вступній кампанії

[НАВЕРХ]

1. Спеціальними умовами участі у вступній кампанії є:

спеціальні умови участі в конкурсному відборі на навчання для здобуття вищої освіти;

спеціальні умови вступу на навчання за державним замовленням.

Спеціальні умови вступу на навчання за державним замовленням застосовуються для рівнів, спеціальностей та форм здобуття вищої освіти, за якими воно сформовано у встановленому законодавством порядку.

2. Необхідною умовою застосування спеціальних умов участі у вступній кампанії є наявність в ЄДЕБО картки фізичної особи із зазначенням пільгової категорії та внесенням підтвердних даних (реквізити документів, що засвідчують право на спеціальні умови участі у вступній кампанії, або завантажені скановані копії таких документів у разі відсутності (недоступності) інформації про них у державних реєстрах), а також зазначення в заяві вступника щодо необхідності застосування спеціальних умов.

Спеціальні умови вступу на навчання за державним замовленням застосовуються:

до заяв на фіксовані конкурсні пропозиції;

якщо вступники не отримували рекомендацію на місця державного замовлення;

за винятком випадків, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».

3. Спеціальними умовами участі у конкурсному відборі на навчання для здобуття вищої освіти на основі ПЗСО або НРК5 є:

участь у конкурсному відборі за результатами лише творчого конкурсу з можливістю зарахування на навчання на підставі отриманої позитивної оцінки;

участь у конкурсному відборі на навчання за результатами творчого конкурсу.

Спеціальними умовами участі у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 або НРК7 є участь у конкурсному відборі на навчання за результатами співбесіди з іноземної мови замість ЄВІ.

4. Спеціальними умовами вступу на навчання за державним замовленням на основі ПЗСО або НРК5 є:

зарахування на місця державного замовлення за результатами позитивної оцінки вступних випробувань, участі в конкурсі за квотою-1, квотою-2;

переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на фіксовану конкурсну пропозицію, у передбачених цими Правилами прийому випадках.

Спеціальними умовами вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за державним замовленням на основі НРК6 або НРК7 є переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на фіксовану конкурсну пропозицію, у передбачених цими Правилами прийому випадках.

5. Спеціальними умовами участі у конкурсному відборі на навчання для здобуття вищої освіти на основі ПЗСО або НРК5 у вигляді участі у конкурсному відборі за результатами лише творчого конкурсу з можливістю зарахування на навчання на підставі отриманої позитивної оцінки

та/або

спеціальними умовами вступу на навчання за державним замовленням на основі ПЗСО або НРК5 у вигляді зарахування на підставі позитивної оцінки лише творчого конкурсу користуються:

особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;

особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).

6. Спеціальними умовами участі у конкурсному відборі на навчання для здобуття вищої освіти на основі ПЗСО або НРК5 у вигляді участі у конкурсному відборі на навчання за результатами творчого конкурсу, спеціальними умовами участі у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 або НРК7 у вигляді участі у конкурсному відборі на навчання за результатами співбесіди з іноземної мови замість ЄВІ користуються:

особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», зокрема ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

особи, яким за рішенням приймальної комісії відмовлено в реєстрації для участі в ЄВІ (на підставі рішення регламентної комісії регіонального центру оцінювання якості освіти, ухваленого за результатами розгляду документів вступника, здійсненого на запит приймальної комісії, що реєструє) через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови внесення до картки фізичної особи копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (далі – наказ № 1027/900), що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти);

особи, яким на запит щодо можливості створення спеціальних умов для проходження ЄВІ регламентною комісією при регіональному центрі оцінювання якості освіти надано відмову в їх створенні через відсутність організаційно-технологічних можливостей (за умови внесення до картки фізичної особи відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти та медичного висновку, у якому зазначено про необхідність створення певних умов для складання ЄВІ);

особи з інвалідністю або діти з інвалідністю, які в 2023 році не брали участі в основних та додаткових сесіях ЄВІ через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом № 1027/900, (за умови подання до приймальної комісії Університету документа (його копії), що засвідчує статус особи з інвалідністю або дитини з інвалідністю та одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу № 1027/900, або копії такого документа).

7. Спеціальними умовами участі у конкурсному відборі на навчання для здобуття вищої освіти на основі ПЗСО або НРК5 у вигляді участі у конкурсному відборі на навчання за результатами творчого конкурсу,

та/або

спеціальними умовами вступу на навчання за державним замовленням на основі ПЗСО або НРК5 у вигляді участі в конкурсі на місця державного замовлення за квотою-2 користуються:

особи, місцем проживання яких зареєстровано (задекларовано) на тимчасово окупованій території, території населених пунктів на лінії зіткнення та адміністративної межі або які переселилися з неї після 01 січня 2023 року.

8. Спеціальними умовами вступу на навчання за державним замовленням на основі ПЗСО або НРК5 у вигляді участі в конкурсі на місця державного замовлення за квотою-1 користуються:

особи, зазначені в абзацах другому – четвертому пункту 6 цього розділу;

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.

9. Особи, які користуються спеціальними умовами вступу на навчання за державним замовленням на основі ПЗСО або НРК5, для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 або НРК7 у вигляді зарахування на підставі позитивної оцінки вступних випробувань, участі в конкурсі на місця державного замовлення за квотою-1 або квотою-2, і не були рекомендовані на місця державного замовлення за відповідними спеціальними умовами, мають право брати участь у конкурсі на загальних умовах відповідно до конкурсного бала.

10. Спеціальними умовами вступу на навчання за державним замовленням на основі ПЗСО або НРК5, для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 або НРК7 у вигляді переведення в обов’язковому порядку на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на фіксовану конкурсну пропозицію, користуються:

діти загиблих (померлих) осіб, визначених у частині першій статті 101Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особи з їх числа;

особи, один з батьків яких загинув або помер внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;

особи, один з батьків яких є учасником бойових дій на території інших держав, який загинув (пропав безвісти) або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;

особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним обов’язків військової служби;

особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним службових обов’язків, протягом трьох років після здобуття відповідної загальної середньої освіти (для вступу на основі ПЗСО або НРК5).

11. Спеціальними умовами вступу на навчання за державним замовленням на основі ПЗСО або НРК5, для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 або НРК7 у вигляді переведення (за наявності місць) на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на фіксовану конкурсну пропозицію, користуються:

особи з інвалідністю I, II груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;

особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу (категорія 1) та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення (категорія 2);

діти осіб, особи з їх числа, які в рік вступу здобули освітній рівень, на основі якого відбувається вступ, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни, відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали особами з інвалідністю I або II групи;

особи, зазначені в абзацах третьому пункту 8 цього розділу;

особи, зазначені в абзаці другому пункту 6, пункті 7 цього розділу;

особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;

діти з багатодітних сімей (п’ять і більше дітей).


ІX. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

[НАВЕРХ]

1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями та джерелами фінансування в такій послідовності:

вступники, які користуються спеціальними умовами вступу на навчання за державним замовленням на основі ПЗСО або НРК5 у вигляді зарахування на підставі позитивної оцінки вступних випробувань;

вступники, які користуються спеціальними умовами вступу на навчання за державним замовленням на основі ПЗСО або НРК5 у вигляді участі в конкурсі на місця державного замовлення за квотою-2;

вступники, які користуються спеціальними умовами вступу на навчання за державним замовленням на основі ПЗСО або НРК5 у вигляді участі в конкурсі на місця державного замовлення за квотою-1;

вступники, які беруть участь у конкурсному відборі на навчання на загальних умовах.

2. Список вступників, які користуються спеціальними умовами вступу на навчання за державним замовленням на основі ПЗСО або НРК5 у вигляді зарахування на підставі отриманої позитивної оцінки за результатами лише творчого конкурсу впорядковується за алфавітом.

У межах інших, зазначених у пункті 1 цього розділу, категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

за конкурсним балом – від більшого до меншого;

за пріоритетністю заяви від першої до останньої (на місця за державним замовленням);

за результатом тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ або співбесіди з іноземної мови замість ЄВІ у передбачених цими Правилами прийому випадках (для вступників на основі НРК6 та НРК7) – від більшого до меншого;

за результатами розгляду мотиваційних листів.

При однакових конкурсних балах для впорядкування рейтингового списку вступників використовуються пріоритетність заяв від першої до останньої (на місця державного замовлення), при однакових пріоритетностях – більш високі оцінки у передбачених у цьому пункті випадках, далі – результати розгляду мотиваційних листів.

3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма здобуття освіти, джерела фінансування, основа вступу;

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) вступника;

конкурсний бал вступника (крім зарахованих на підставі отриманої позитивної оцінки за результатами лише творчого конкурсу);

пріоритетність заяви (на місця за державним замовленням);

ознака застосовування спеціальних умов участі у вступній кампанії, квоти для іноземців.

Прізвища вступників, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення та адміністративної межі (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 01 січня 2023 року, підлягають шифруванню у всіх інформаційних системах.

4. Адресне розміщення бюджетних місць для прийому на навчання для здобуття вищої освіти формується в ЄДЕБО на основі конкурсних балів, пріоритетностей та впорядкування рейтингового списку вступників з урахуванням загальних обсягів державного замовлення. Вступник може бути рекомендований до зарахування за найвищою пріоритетністю з числа зазначених ним у заявах, за якою вступник потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця за державним замовленням, відповідно до його конкурсного бала.

5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за державним замовленням за кожною конкурсною пропозицією, отримуються приймальною комісією за даними ЄДЕБО, перевіряються на предмет достовірності поданих вступниками відомостей, затверджуються рішенням приймальної комісії і оприлюднюються шляхом розміщення на вебсайті Університету відповідно до строків, визначених у розділі V цих Правил прийому. Інформація про надання рекомендації до зарахування відображається в особистому електронному кабінеті вступника. Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому.

Статус заяви вступника, рекомендованого до зарахування за державним замовленням, змінюється зі статусу «Допущено до конкурсу» на статус «Рекомендовано до зарахування (навчання за державним (регіональним) замовленням)».

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього розділу.


X. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

[НАВЕРХ]

1. Особи, яким надійшло повідомлення в особистому електронному кабінеті вступника про отримання рекомендації до зарахування на місця державного замовлення (які отримали інформацію з офіційного вебсайту Університету), у строк, визначений для виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення в розділі V цих Правил прийому, мають підтвердити вибір місця навчання в електронному кабінеті з накладанням кваліфікованого електронного підпису або особисто в Університеті.

Підставою для зарахування особи на навчання є підтвердження вибору місця навчання, виконання вимог до зарахування та укладення договору (контракту) про навчання в Університеті між Університетом та вступником (за участю батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників), в якому деталізовані права та обов’язки сторін. Договір (контракт) про навчання може бути укладений дистанційно з накладанням кваліфікованих електронних підписів.

Особи, місце проживання яких зареєстроване (задеклароване) на тимчасово окупованій території та знаходяться на ній, можуть укласти договір про навчання в Університеті впродовж трьох місяців після початку навчання, а його відсутність не перешкоджає включенню таких осіб до наказу про зарахування. В іншому випадку наказ про зарахування скасовується в частині зарахування такої особи.

2. Особи, які отримали рекомендацію на місця державного замовлення і в установлені строки, визначені у розділі V цих Правил прийому або відповідно до них, виконали вимоги до зарахування на місця державного замовлення, підлягають зарахуванню.

Після виконання вступником вимог цих Правил прийому уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на «Включено до наказу (навчання за державним (регіональним) замовленням)», статус його інших заяв, поданих на відкриті та/або фіксовані конкурсні пропозиції для вступу на навчання за державним або регіональним замовленням, автоматично змінюється на «Деактивовано (у зв’язку із зарахуванням на навчання за державним (регіональним) замовленням)».

Деактивовані заяви можуть бути активовані (за потреби) користувачем ЄДЕБО, зокрема представником Приймальної комісії, за зверненням вступника для встановлення заявам статусу «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)»

Особи, які отримали рекомендацію на місця державного замовлення і не підтвердили вибір місця навчання в строк, визначений для виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення в розділі V цих Правил прийому, втрачають можливість зарахування в поточному році на навчання для здобуття вищої освіти за державним замовленням чи переведення на такі місця.

У цьому разі заяві встановлюється статус «Виключено зі списку рекомендованих (навчання за державним (регіональним) замовленням)». За рішенням приймальної комісії цей статус заяви може бути змінений на статус «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)».

3. Порядок підтвердження вибору місця навчання за кошти фізичних, юридичних осіб визначається Правилами прийому і може передбачати підтвердження вибору місця навчання в електронному кабінеті вступника з накладанням кваліфікованого електронного підпису або особисто в Університеті. Особи, які отримали рекомендацію до зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб та виконали вимоги до зарахування, підлягають зарахуванню.

Статус заяви вступника, рекомендованого до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, змінюється зі статусу «Допущено до конкурсу» або статусу «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)» на статус «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)».

Після виконання вступником вимог цих Правил прийому уповноважена особа змінює статус заяви вступника на «Включено до наказу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)».

У разі невиконання вступником, заяві якого присвоєно статус «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)», вимог цих Правил прийому статус заяви змінюється на «Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)».

4. У разі зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб додатково укладається договір між Університетом та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.

Якщо договори (контракти) не будуть укладені впродовж десяти календарних днів (трьох місяців для вступників, місце проживання яких зареєстроване (задеклароване) на тимчасово окупованій території та які знаходяться на ній) з дати видання наказу про зарахування, то цей наказ скасовується в частині зарахування такої особи.

Оплата навчання здійснюється згідно з договором (контрактом) між Університетом та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.

5. Відповідно до пункту 34 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. №1487 у строк, визначений для виконання вимог до зарахування, вступник, громадянин України, подає копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць).


XІ. Коригування списку рекомендованих до зарахування

[НАВЕРХ]

1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не підтвердили вибір місця навчання в строк, визначений для виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення в розділі V цих Правил прийому, або не забезпечили в повному обсязі підстав для зарахування особи на навчання, передбачених у пункті 1 розділу X цих Правил прийому.

2. Списки рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення оновлюються після виконання/невиконання вступниками на здобуття ступеня доктора філософії/доктора мистецтва вимог для зарахування на навчання відповідно до розділу X цих Правил прийому з урахуванням їх черговості в рейтинговому списку вступників.

3. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не підтвердили вибір місця навчання в строк, визначений для виконання вимог до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб або не забезпечили в повному обсязі підстав для зарахування особи на навчання, передбачених у пункті 3 розділу Х цих Правил прийому.

Списки осіб, рекомендованих до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб, за наявності вакантних місць ліцензованого обсягу, оновлюються процедурою рекомендування Приймальною комісією осіб, що беруть участь у конкурсному відборі на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб і не були рекомендовані до зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, у порядку зменшення суми конкурсних балів.


ХІІ. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб,
які зараховані на навчання за кошти фізичних та / або юридичних осіб

[НАВЕРХ]

1. Університет самостійно надає рекомендації для адресного розміщення бюджетних місць вступникам у межах місць, на які були надані рекомендації до зарахування до Університету за відповідною конкурсною пропозицією в порядку, передбаченому пунктом 4 розділу IX цих Правил прийому, і надалі анульовані згідно з пунктом 1 розділу XI цих Правил прийому.

2. Переведеними на вакантні місця державного замовлення можуть бути особи, які не отримували рекомендацій до зарахування на місця державного замовлення відповідно до цих Правил прийому.

3. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, здійснюється з урахуванням вимог пункту 8 розділу ІІІ Правил прийому в такій послідовності (крім небюджетних конкурсних пропозицій):

— особи, зазначені в пункті 10 розділу VIII цих Правил прийому, незалежно від конкурсного бала;

особи, зазначені в абзаці шостому пункту 11 розділу VIII цих Правил прийому;

особи, зазначені в абзацах другому – п’ятому пункту 11 розділу VIII цих Правил прийому, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала (мінімального бала, який дав можливість отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом у порядку, передбаченому пунктом 5 розділу IX цих Правил прийому) не більше ніж на 15 балів.

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзацах третьому – четвертому цього пункту, проводиться за відсутності непереведених осіб попередньої категорії або в разі їх офіційно зафіксованої відмови від переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому списку в межах кожної із зазначених категорій.

4. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного замовлення Університет використовує для цього вакантні місця державного замовлення з інших спеціальностей цієї галузі (тільки для осіб, зазначених в абзацах другому – четвертому пункту 3 цього розділу), про що негайно повідомляє відповідного державного замовника.

Невикористані після цього місця державного замовлення вважаються такими, що не розміщені в цьому Університеті. Університет повідомляє державному замовнику про їх кількість у розрізі спеціальностей (спеціалізацій) та форм здобуття освіти. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзаці третьому пункту 3 цього розділу, Університет надсилає державному замовнику запит на виділення додаткових місць державного замовлення за рахунок повернутих. Рішення щодо використання цих місць приймає конкурсна комісія державного замовника.


XІІІ. Наказ про зарахування

[НАВЕРХ]

1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором Університету на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в ЄДЕБО та оприлюднюються на вебсайті Університету у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в розділі V цих Правил прийому або відповідно до них.

2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, передбачених пунктом 5 розділу XVI цих Правил прийому. Наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цього вступника.

Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування до Університету за власним бажанням (наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи).

3. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 календарних днів від дати їх початку, наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи.

Якщо особа, яка не завершила навчання за державним або регіональним замовленням за певним ступенем вищої освіти та отримала рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення у порядку, передбаченому пунктом 5 розділу IX цих Правил прийому, однак не приступила до навчання у зв’язку з неможливістю відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658, наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи.

У разі скасування наказу про зарахування в частині, що стосується вступника, статус заяви змінюється зі статусу «Включено до наказу (за державним (регіональним) замовленням)» або «Включено до наказу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)» на статус «Скасовано зарахування».

4. Звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 2, 3 цього розділу, місце(я) Університет може використовувати для переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, відповідно до пунктів 3, 4 розділу ХІІ цих Правил прийому.


ХІV. Особливості прийому на навчання до закладів вищої освіти
іноземців та осіб без громадянства

[НАВЕРХ]

1. Прийом на навчання до Університету іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», «Про встановлення додаткових правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України», постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 року № 729 «Питання здобуття вищої освіти деякими категоріями осіб», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536, наказом Міністерства освіти і науки України від 02 грудня 2019 року № 1498 «Про затвердження Порядку встановлення квот для здобуття вищої освіти іноземцями та особами без громадянства в межах обсягів державного замовлення відповідно до міжнародних договорів України», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 року за № 153/34436.

Громадяни Російської Федерації та Республіки Білорусь, які не мають посвідки на постійне (тимчасове) проживання в Україні, приймаються на навчання за індивідуальним дозволом Міністерства освіти і науки України.

2. Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо іншого не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.

Прийом іноземців та осіб без громадянства, зокрема закордонних українців, які постійно проживають в Україні, громадян Республіки Польща, осіб, яких визнано біженцями, та осіб, які потребують додаткового захисту, на місця державного замовлення проводиться відповідно до пункту 6 розділу ІІІ цих Правил прийому. Прийом інших категорій іноземців до Університету на навчання на місця державного замовлення здійснюється в межах квот для іноземців.

Прийом на навчання іноземців для здобуття вищої освіти проводиться на акредитовані освітні програми.

3. Прийом іноземців на навчання може проводитись очно та/або дистанційно.

Термін дії запрошення на навчання становить не більше одного року з дати його реєстрації в Автоматизованій системі «Електронний журнал» уповноваженого Міністерством освіти і науки України державного підприємства.

Брати участь у дистанційному прийомі можуть іноземці, які отримали запрошення на навчання, зареєстроване в Автоматизованій системі «Електронний журнал» уповноваженого Міністерством освіти і науки України державного підприємства, отримали комплекс послуг з інформаційної та консультаційної підтримки, а також отримали візу для в’їзду в Україну (крім громадян країн безвізового в’їзду) з метою навчання або здійснили процедуру легалізації документів про освіту в країні їх видачі: (здійснили легалізацію в Міністерстві закордонних справ (МЗС) країни, яка видала документ про освіту; здійснили легалізацію в консульському відділі дипломатичної установи України за кордоном (консульська легалізація або апостиль)).

Для організації дистанційного набору іноземних громадян на навчання для здобуття вищої освіти Університет укладає угоду з партнерською організацією, що є резидентом країни походження вступників. Предметом угоди є надання послуг з ідентифікації особи, верифікації оригіналів документів вступників, організації прийому заяв вступників в електронній формі, надання приміщень і технічних засобів для проведення консультацій і вступних випробувань закладом вищої освіти у дистанційному форматі.

Укладання угод Університетом можливе з організаціями, що відповідають таким вимогам:

відповідність площі приміщень для дистанційного подання документів, проведення консультацій і вступних випробувань встановленим нормам карантинних обмежень у країні, де здійснюється набір;

забезпечення вступників засобами індивідуального захисту;

забезпечення процедури ідентифікації вступників з використанням технологій розпізнавання обличчя, яка включає перевірку персональних даних (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)), біометричних даних та їх верифікацію;

забезпечення контролю дотримання вимог академічної доброчесності під час складання вступного іспиту для іноземців;

забезпечення місця збереження вилучених на час проходження вступного випробування телефонів, планшетних комп’ютерів та інших електронних пристроїв вступників;

забезпечення пристроєм пригнічення стільникової та інтернет мережі;

забезпечення відеоспостереження по периметру аудиторії, в якій відбувається вступний іспит для іноземців, шляхом встановлення не менше ніж двох відеокамер;

забезпечення технічного оснащення для відеозв’язку з екзаменаційною комісією закладу освіти у режимі реального часу (комп’ютер, відеокамера, мікрофон, телевізор або проєктор з екраном);

наявність в аудиторії не менше як двох працівників для контролю за дотриманням вимог академічної доброчесності та технічного супроводу під час проведення вступного іспиту для іноземців;

забезпечення усіх вступників індивідуальними комп’ютерами з підключенням до онлайн-платформи закладу, через яку відбуватиметься вступний іспит для іноземців;

забезпечення проведення консультацій і тренувань перед вступним іспитом для іноземців з метою ознайомлення з правилами його складання в дистанційній формі і використання онлайн-платформи;

забезпечення відеозапису вступного випробування, передачі відеоматеріалу до закладу освіти через онлайн-платформу, зберігання інформаційних та відеоматеріалів після проведення вступного іспиту для іноземців протягом п’яти років у партнерській організації.

У разі дистанційного вступу іноземець надсилає засобами поштового зв’язку до Університету легалізовані та нотаріально завірені копії документів про попередню освіту. При першому перетині державного кордону України та після прибуття до Університету іноземець передає оригінали документів особисто.

4. Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб може здійснюватися Університетом:

1) етапи вступної кампанії для здобуття ступенів бакалавра і магістра:

Етапи вступної кампанії

Термін

Строк реєстрації заяв

з 01.07.2023 р. по 01.11.2023 р.

Проведення вступних випробувань

з 01.07.2023 р. по 01.11.2023 р.

Зарахування на навчання

з 01.07.2023 р. по 01.11.2023 р.

2) упродовж року для навчання в аспірантурі (творчій аспірантурі).

Університет обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із предметів, з яких проводиться вступний іспит для іноземців. Мінімально необхідна для вступу кількість балів – 121.

Зарахування іноземців на навчання на перший (бакалаврський) рівень вищої освіти здійснюється за результатами вступного іспиту для іноземців, який складається з творчого конкурсу та української мови, на другий (магістерський) рівень вищої освіти за результатами вступного іспиту для іноземців, який складається з фахового іспиту та української мови, та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.

5. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до Університету на підставі наказів про зарахування. Підтвердженням факту навчання може бути довідка, сформована в ЄДЕБО.

6. Для вступу до Університету іноземець особисто подає до приймальної комісії заяву у паперовій формі, у разі дистанційного вступу – електронною поштою її скановану копію.

До заяви іноземець додає:

1) документ (оригінал та дві його копії) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

2) додаток (оригінал та дві його копії) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);

При вступі для здобуття ступеня магістра подається оригінал та дві копії документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін (у разі відсутності цієї інформації у додатку до документа про освіту).

3) академічну довідку (оригінал та дві її копії), видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання));

4) чотири копії паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

5) поліс медичного страхування;

6) 10 фотокарток 30 х 40 мм;

7) копію посвідчення закордонного українця (за наявності).

Документи, зазначені у підпунктах 1 – 4 цього пункту, мають бути перекладені в Україні з мови оригіналу українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

Документи, зазначені у підпунктах 1 – 3 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

7. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.

8. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між українським та іноземним закладами вищої освіти освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням договірних зобов’язань відповідних закладів вищої освіти.

9. Іноземці та особи без громадянства, зокрема закордонні українці, які постійно проживають в Україні, громадяни Республіки Польща, особи, яких визнано біженцями, та особи, які потребують додаткового захисту, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України, зокрема за рахунок коштів державного бюджету, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця (крім осіб, які постійно проживають в Україні), можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах установлених квот для іноземців за вступним іспитом для іноземців з предметів, передбачених Правилами прийому.

11. На виконання вимог п. 3, для організації дистанційного набору громадян Китайської Народної Республіки на навчання для здобуття вищої освіти Університетом укладено угоду з компанією «Бейцзін Даке Калчерал Броудкаст Ко., ЛТД» (Угода № 1 від 23.05.2022 р.), як партнерською організацією, що є резидентом країни походження вступників.


 XV. Забезпечення відкритості та прозорості під час проведення прийому до Університету

[НАВЕРХ]

1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми освітній омбудсмен та/або працівник Служби освітнього омбудсмена, представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації).

Акредитація журналістів і технічних працівників засобів масової інформації здійснюється приймальною комісією Університету. Приймальна комісія реєструє представників засобів масової інформації в журналі реєстрації безпосередньо в день проведення засідання приймальної комісії. Приймальна комісія при проведенні акредитації керується положеннями Конституції України, Законами України «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» та іншими нормативно-правовими актами.

Для акредитації журналіст має пред’явити та подати:

— посвідчення журналіста;

заяву про акредитацію на офіційному бланку за підписом керівника та печаткою засобу масової інформації;

копію свідоцтва про реєстрацію засобу масової інформації.

2. Громадські об’єднання можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права спостерігати за роботою приймальної комісії. Громадські об’єднання, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальної комісії своїх спостерігачів. Приймальна комісія зобов’язана створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення до засідання з документами, що надаються членам приймальної комісії.

3. Університет зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на провадження освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та (максимальний) обсяг прийому за державним замовленням за кожною конкурсною пропозицією та рівнем вищої освіти, зокрема про кількість місць, що виділені для вступу за квотами, оприлюднюються на вебсайті Університету не пізніше робочого дня, наступного після дня затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, а при розгляді питань, які не можуть бути розглянуті наступного дня, – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проєктом порядку денного засідання оприлюднюється на офіційному вебсайті Університету.

5. Заклади вищої освіти, до яких було зараховано вступників, які надали довідки закладів охорони здоров’я для підтвердження спеціальних умов участі у вступній кампанії, повинні протягом одного місяця з дати зарахування, але не пізніше 15 грудня, зробити запит на відповідні заклади охорони здоров’я для підтвердження спеціальних умов. Запити закладів вищої освіти та відповіді від закладів охорони здоров’я завантажуються до ЄДЕБО.

6. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на зарахування за квотами, права на спеціальні умови участі у вступній кампанії, про участь в учнівських олімпіадах, реєстрацію на тимчасово окупованій території, медичний висновок за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», про проходження ЄВІ є підставою для скасування наказу про зарахування в частині, що стосується цього вступника.

7. Інформування громадськості про обсяг місць (фіксований), що фінансуються за державним замовленням, вартість навчання за спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами), осіб (прізвища та ініціали), які подали заяви щодо вступу, їх рекомендації до зарахування та зарахування до Університету здійснюється інформаційними системами на підставі даних ЄДЕБО через розділ «Вступ» вебсайту ЄДЕБО за адресою: https://vstup.edbo.gov.ua/, а також інформаційними системами (відповідно до договорів, укладених власниками (розпорядниками) таких систем з технічним адміністратором ЄДЕБО).

[НА ВЕРХ СТОРІНКИ]

Відповідальний секретар
Приймальної комісії


-О. Ф. ШТЕФАН
//// 


Міністерство культури та інформаційної політики України
УНІВЕРСИТЕТ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ


У РАЗІ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ АБО ВІЙНИ
ФЕСТИВАЛІ УНІВЕРСИТЕТУ


© 2010 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
Розробка сайту bo-co