КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
      ТЕАТРУ, КIНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
      іменi І. К. Карпенка-Карого

Офіційний сайт
eng   рус
Вступнику Факультет театрального мистецтва Інститут екранних мистецтв Новини Контакти


Вступний екзамен з історії України


Київський національний університет театру, кіно і телебачення
імені І.К.Карпенка-Карого

«Затверджую»
Проректор з науково- педагогічної роботи
Р.В. Росляк


ПРОГРАМА
вступного екзамену з історії України
для прийому на навчання за ступенем «бакалавр»


напрям підготовки 02 - Культура і мистецтво

спеціальності: 026 - Сценічне мистецтво

021 - Аудіовізуальне мистецтво та виробництво


Затверджено на засіданні
кафедри суспільних наук
06.02.2018 р., протокол № 6

Київ – 2018


Пояснювальна записка

Історія України – одна з складових історичної науки, що досліджує генезис і закономірності становлення та розвитку українського народу, його боротьбу за національно-державну незалежність.

Багатовікова історія українського народу довгий час висвітлювалась спрощено і схематично. Замовчувались або фальсифікувались окремі події, факти, діяльність кращих представників українського народу, зокрема інтелігенції.

В умовах розбудови незалежної держави, оновлення всіх сфер життя зростає зацікавленість до відновлення історичної правди, всебічного висвітлення минулого українського народу.

Мета вступного іспиту з історії України: виявити і оцінити рівень знань абітурієнтів, які закінчили середні навчальні заклади раніше 2007 року.

Завдання вступного іспиту з «Історії України» – оцінити у вступників, які закінчили середні навчальні заклади раніше 2007 р.:

- знання матеріалу історії України;

- уміння абітурієнтами аналізувати історичні події, факти; робити висновки, пов’язувати історичний матеріал з сучасністю.


 • Початки людського життя на території України. Основні етапи розвитку первісного суспільства. Поява і розселення людей на території України. Найвідоміші стоянки палеоліту. Заняття та початки духовного життя первісної людини.

 • Найдавніші землероби та скотарі на території України. Перехід від привласнюючи до відтворюючих форм господарства. Трипільська культура: походження, розселення, заняття, духовне життя. Скотарі Степу. Індоєвропейці.

 • Ранній залізний вік на території України. Кімерійці. Чорноліська культура. Скіфи: походження, розселення, заняття, духовна культура. Велика Скіфія. Сармати.

 • Антична колонізація Північного Причорномор’я та Криму. Причини та особливості. Найголовніші міста-колонії. Політичне, господарське і духовне життя населення грецьких міст. Боспорське царство.

 • Давні слов’яни. Прабатьківщина слов’ян. Археологічні пам’ятки давніх слов’ян, писемні джерела про слов’ян. Анти, склавіни, венеди. Суспільне життя, господарство давніх слов’ян.

 • Слов’яни в період Великого переселення народів. Розcелення слов’янських племен. Слов’яни під час вторгнення гуннів, аварів. Слов’яни і Візантія. Матеріальна і духовна культура антів і склавінів.

 • Східно-слов’янські племена напередодні утворення Київської держави. Східнослов’янські племенні союзи. Державотворчі процеси у східних слов’ян. Виникнення міста Києва. Сусіди східно-слов’янських племен.

 • Утворення держави з центром у Києві. Походження назви «Русь». Аскольд і Дір. Правління Олега. Князь Ігор, його воєнні походи. Княгиня Ольга, її внутрішньо-політичні реформи . Князь Святослав.

 • Київська держава за правління князів Володимира Великого та Ярослава Мудрого. Внутрішньо-політичні реформи князя Володимира. Формування території Київської держави. Запровадження християнства як державної релігії на Русі. Київська держава за правління Ярослава Мудрого. «Руська Правда».

 • Київська Русь за наступників Ярослава Мудрого. Правління Ярославичів. Боротьба за великокнязівський престол між Ярославичами. Володимир Мономах. Правління Мстислава Володимировича.

 • Роздробленість Київської Русі, та її причини. Політичний та економічний розвиток Київського, Чернігово-Сіверського та Переяславського князівств ( середина ХП – перша третина ХШ ст..)

 • Утворення Галицько-Волинської держави. Об’єднання Галицького та Волинського князівств. Роман Мстиславович. Становище Галицько-Волинського князівства після смерті князя Романа.

 • Монгольська навала на українські землі. Битва на річці Калці. Похід монголів на південно-західні руські землі. Оборона й падіння Києва. Золотоординське панування

 • Галицько-Волинська держава за правління князя Данила Галицького та його наступників. Внутрішня та зовнішня політика Данила Романовича. Наступники Данила Галицького. Занепад Галицько-Волинської держави.

 • Культура Київської Русі та Галицько-Волинської держави. Походження й поширення назви «Україна». Усна народна творчість. Писемність і освіта. Наукові знання. Літописання. Література. Архітектура. Музична творчість. Образотворче мистецтво. Місце і значення Київської Русі та Галицько-Волинської держави в історії України та Європи.

 • Українські землі під владою Литовської та Польської держав у другій половині ХІУ – першій половині ХУІ ст.. Початок литовського та польського володарювання на українських землях. Українські землі у складі Великого князівства Литовського. Кревська унія. Польська експансія на українські землі. Ліквідація самостійності удільних князівств. Князь Свидригайло Ольгердович. Відновлення й остаточна ліквідація Київського та Волинського удільних князівств.

 • Українські землі у складі інших іноземних держав. Закарпаття у складі Угорщини. Буковина у складі Молдавського князівства. Московсько-литовські війни, їх наслідки для українських земель. Утворення Кримського ханства, грабіжницькі походи татарських орд на українські землі.

 • Соціальний устрій та господарське життя в Україні у другій половині ХІУ – першій половині ХУІ ст..

 • Культурне й церковне життя у другій половині ХІУ – першій половині ХУІ ст.. Українські землі під владою Речі Посполитої у другій половині ХУІ - першій половині ХУП ст. Люблінська унія, її вплив на подальшу долю українських земель. Соціально-економічне становище українських земель. Суспільно-політичні зміни на українських землях. Князь К.Острозький.

 • Українське козацтво наприкінці ХУ – у першій половині ХУП ст.. Виникнення українського козацтва. Д.Вишневецький. Утворення Запорізької Січі. Життя та побут козаків. Політико-соціальний та військовий устрій Січі. Реєстрове козацтво. Походи козаків проти татар і турків. Козацькі повстання 90-х років ХУІ ст.. Гетьман П.Конашевич-Сагайдачний. Участь козацтва в Хотинській війні. Козацько-селянські повстання 20-30-х років ХУП ст..

 • Культурне та церковне життя в Україні в другій половині ХУІ – першій половині ХУП ст.. Усна народна творчість. Освіта. Наука. Острозька академія. Книгодрукування. Література. Літописання. Музика. Архітектура. Образотворче мистецтво. Становище православної церкви. Берестейська унія 1596 р., її вплив на розвиток церковного життя в Україні. Митрополит П.Могила.

 • Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої 1648-1657 рр. Причини війни. Підготовка збройного виступу проти Речі Посполитої. Б.Хмельницький. Битви під Жовтими Водами та під Корсунем. Розгортання національно-визвольної війни в 1648-1649 рр. Зборівський договір. Утворення Української козацької держави – Гетьманщини. Воєнно-політичні події в 1650-1653 рр. Переяславська Рада. Березневі статті: умови і правове значення. Переяславський договір 1654 р., ставлення до нього різних суспільних верств і церкви в Україні. Воєнні дії проти Польщі в 1654-1655 рр. Віленське перемир’я 1656 р. Дії українського війська в 1656-1657 рр.

 • Українські землі в другій половині ХУП ст.. Гетьман І.Виговський, його внутрішня та зовнішня політика. Гадяцький договір 1658 р. Московсько-українська війна 1658-1659 рр. Гетьманство Ю. Хмельницького. Переяславський договір 1659 р. Укладення Слободищенської угоди. Порушення територіальної цілісності Української держави – Гетьманщини. Діяльність гетьмана П.Тетері. Гетьман І.Брюховецький. Московські статті 1665 р. Посилення впливів московського уряду на українську державну політику. Андрусівська угода. Гетьманування Д.Многогрішного на Лівобережжі. Боротьба гетьмана П.Дорошенка за об’єднання України. Гетьман І.Самойлович. Чигиринські походи. Бахчисарайський договір, його наслідки для України. «Вічний мир» 1686 р. Перший Кримський похід. Панування Польщі на Правобережжі. Запорізька Січ у другій половині ХУП ст.. Слобідська Україна в другій половині ХУП ст..

 • Українські землі наприкінці ХУП – у першій половині ХУШ ст.. Зовнішня та внутрішня політика гетьмана І.Мазепи. Коломацькі статті. Другий Кримський похід. Участь українського козацтва у війнах Росії з Кримським ханством у 90-х рр. ХУП ст. Азовські походи. Участь українських полків у Північній війні. Угода гетьмана І.Мазепи з Карлом ХП, її наслідки. Полтавська битва. П.Орлик – гетьман в еміграції. «Пакти й Конституції законів і вольностей Війська Запорізького». Посилення колоніальної політики Російської імперії щодо України в першій чверті ХУШ ст.. Решетилівські статті. Гетьман І.Скоропадський. П.Полуботок. Діяльність Малоросійської колегії. Гетьманування Д.Апостола, його реформи. «Рішительні пункти». Діяльність «Правління гетьманського уряду».

 • Українські землі в другій половині ХУШ ст.. Відновлення гетьманства в 1750 р. Гетьман К.Розумовський, його діяльність. Остаточна ліквідація гетьманства, створення Другої Малоросійської колегії. Скасування полково-сотенного устрою Слобідськї України. Ліквідація Запорізької Січі. Остаточне скасування російським урядом військового та адміністративного устрою на Лівобережній Україні. Соціально-економічний розвиток українськиз земель у складі Російської імперії в другй половині ХУШ ст.. Національно-визвольна і антикріпосницька боротьба на Лівобережній Україні. Участь українських козаків у російсько-турецьких війнах другої половини ХУШ ст.. Заселення і розвиток Південної України. Соціальні та національно-визвольні рухи на Правобережній Україні. Поділи Речі Посполитої та інтеграція українських земель до складу Російської й Австрійської імперій.

 • Українська культура в другій половині ХУП –ХУШ ст.. Особливості розвитку культури. Освіта. Книгодрукування. Києво-Могилянська академія. Наука. Г.Сковорода. Літописи. Література. Театр і музика. Архітектура. Живопис.

 • Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХУШ – у першій половині ХІХ ст.. Адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ. Україна в російсько-турецькій війні 1806-1812 рр. Участь українських солдатів, ополченців і козаків у російсько-французькій війні 1812 р. Антикріпосницька боротьба в Україні. Повстання Чернігівського полку. Польське повстання 1830-1831 рр. та його наслідки для України. Утворення Кирило-Мефодіївського братства. Програмні документи . Теоретичне обгрунтування національної ідеї та перша українська політична програма нового часу.

 • Західноукраїнські землі наприкінці ХУШ – у першій половині ХІХ ст.. Адміністративно-територіальний устрій, регіональний поділ, населення західноукраїнських земель.

 • Соціально-економічне становище. Селянські виступи в Галичині, на Буковині, в Закарпатті. Українське національне відродження в західноукраїнських землях. «Руська трійця», «Русалка Дністрова». Український національно-визвольний рух під час революції 1848-1849 рр. в Австрійській імперії, його наслідки та значення. Скасування кріпосницької залежності селян і панщини в Західній Україні.

 • Культура Україні в першій половині ХІХ ст.. Освіта. Наука. Праці з історії України. Українська література. Архітектура та містобудування. Музика. Живопис.

 • Наддніпрянська Україні в другій половині ХІХ ст.. Скасування кріпосного права в Наддніпрянській Україні. Основні законодавчі акти селянської реформи. Особливості та наслідки селянської реформи в Україні. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х рр.. ХІХ ст.. Економічний розвиток українських земель у 60-90-х рр.. ХІХ ст..

 • Суспільно-політичний рух у Наддніпрянській Україні в другій половині ХІХ ст.. Польське повстання 1863-1864 рр. і Україна. Національна політика російського царизму щодо України. Русифікація системи державного управління, суду, школи, науки. Виникнення українських громад, їх діяльність. Діяльність М.Драгоманова. Російський громадсько-політичний рух народників в Україні. Братство Тарасівців.

 • Західноукраїнські землі в складі Австро-Угорської імперії в другій половині ХІХ ст.. Соціально-економічний стан. Формування ринкових відносин. Суспільно-політичний розвиток. Піднесення національно-визвольного руху на західноукраїнських землях. Створення та діяльність українських політичних партій в Австро-Угорщині.

 • Культура України в другій половині ХІХ ст.. Освіта. Наука. Українські історики. Література. Архітектура. Музик. Живопис. Народження національного гімну «Ще не вмерла України і слава, і воля».

 • Наддніпрянська Україна на початку ХХ ст.. Економічний розвиток Наддніпрянської України. Політизація українського національного руху в Російській імперії. «Самостійна Україна» М.Міхновського. Створення та діяльність українських політичних партій. Україна напередодні та в роки революції 1905-1907 рр. Діяльність українських парламентських громад у 1-й та 2-й Державних Думах. Земельна реформа П.Столипіна в Україні. Посилення національного гніту.

 • Західноукраїнські землі на початку ХХ ст.. Соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель в складі Австро-Угорщини. Наростання українського політичного руху.

 • Культура й духовне життя України на початку ХХ ст.. Освіта. Література. Наука. Архітектура. Музика. Живопис. Церковне життя.

 • Україна в роки Першої світової війни. Воєнні дії на території України в 1914 р. Створення та діяльність Головної Української Ради, Союзу Визволення України. Бойові дії на території України в 1915-1917 рр. Формування та бойових шлях легіону Українських січових стрільців.

 • Українська революція (1917-1920 рр.). Утворення української Центральної Ради, її партійний склад і політична програма. М.Грушевський. І-й Універсал Центральної Ради. Проголошення автономії України. П-й Універсал Центральної Ради. Утворення Генерального секретаріату. В.Винниченко. Ш-й Універсал і проголошення Української Народної Республіки. Проголошення в Харкові радянської влади. Війна радянської Росії з УНР. ІУ-й Універсал Центральної Ради та проголошення незалежності УНР. Мирний договір у Брест-Литовську. Прийняття Конституції УНР. Здійснення гетьманського перевороту. Гетьман П.Скоропадський і його уряд. Внутрішня та зовнішня політика Української держави. Утворення Директорії. Відновлення УНР. Політичний курс Директорії С.Петлюра. Більшовицька агресія проти Директорії. Причини поразки Директорії. Утворення Західноукраїнської Народної республіки. Злука УНР і ЗУНР. Соціально-економічні перетворення в ЗУНР. Причини поразки ЗУНР. Поглинення Північної Буковини, Бессарабії та Закарпаття іноземними державами. Політика радянської влади в Україні в 1919 р. Наступ білогвардійців в Україні. Денікінський режим. Контрнаступ радянських військ і поразка денікінців. Варшавська угода та її наслідки. Радянсько-польська війна та Україна. Ризький договір Розгром військ Врангеля. Військові операції Червоної армії проти Революційної повстанської армії України (махновців).

 • Культура і духовне життя в Україні у 1917-1920 рр.

 • УСРР в умовах нової економічної політики. НЕП і особливості його впровадження в Україні. Причини і масштаб голоду 1921-1922 рр. Входження УСРР до складу СРСР. Статус України в складі Радянського Союзу.

 • Культурне і духовне життя в роки НЕПу. Українізація, її суть та наслідки. Сталінська політика «соціалістичного штурму». УСРР – головний плацдарм форсованої індустріалізації.

 • Радянська модернізація України (1929-1938 рр.). Голодомор 1932-1933 рр. в Україні. Громадсько-політичне життя. Судові процеси та масові репресії в Україні. Конституція УРСР 1937 р.

 • Становище у сфері культури в 30-х роках.

 • Західноукраїнські землі під владою іноземних держав в 1921-1938 рр. Українські землі в складі Польщі. Соціально-економічне становище населення. Суспільно-політичний рух. Стан культури у західноукраїнських землях у 1920-1930-х рр..

 • Україна в роки Другої світової війни (1939-1945 рр.) Українське питання в міжнародній політиці напередодні Другої світової війни. Радянсько-німецькі договори 1939 р. і західноукраїнські землі. Оборонні бої літа-осені 1941 р. Окупація України військами Німеччини та її союзників. Радянське підпілля та партизанський рух на окупованій території України. Діяльність підпілля ОУН. Збройна боротьба УПА. Початок вигнання загарбників з України. Визволення Києва. Україна на завершальному етапі війни (1944-1945 рр.). Визволення України. Втрати України у роки війни.

 • Культура України в роки Другої світової війни.

 • Повоєнна відбудова і розвиток України в 1945 – 1950 рр. Внутрішньополітичне та економічне становище. Голод 1946-1947 рр., його причини, масштаби, наслідки. Радянізація західних областей України. Масові репресії радянського режиму проти населення Західної України. Операція «Вісла».

 • Культура в УРСР у другій половині 1940 – на початку 1950 рр. Основні культурні досягнення. Ідеологізація культурного життя.

 • Україна в умовах десталінізації (1953-1964 рр.) Політична боротьба в Україні після смерті Й.Сталіна. Входження Кримської області до складу УРСР. Суспільно-політичне життя в Україні. Зародження дисидентського руху. Економіка України в другій половині 1950 – першій половині 1960 рр.

 • Культура і духовне життя в Україні в 1953-1964 рр.

 • Україна в період загострення кризи радянської системи ( друга половина 1960 – перша половина 1980 рр.) Політико-ідеологічна криза радянського ладу в Україні. П.Шелест, В.Щербицький. Конституція УРСР 1978 р. Стан економіки й наростання соціально-економічної кризи. Рівень життя населення. Опозиційні рух.

 • Культурне і духовне життя в другій половині 1960 – першій половині 1980 рр.

 • Україна в роки «перебудови» (1985-1991 рр.) Погіршення економічної ситуації в Україні в другій половині 1980-х рр.. Спроби політичних реформ і зростання політичної активності українського суспільства. Формування багатопартійної системи. Декларація про державний суверенітет України. Проголошення незалежності України, його історичне значення.

 • Україна в умовах державної незалежності (1991-2003 рр.) Початок розбудови незалежної держави. Введення інституту президентства. Обрання Л. Кравчука Президентом України.

 • Побудова незалежної держави. Фіксація кордонів. Закон «Про державний кордон України (04.11.1991 р.) Закон «Про громадянство України» (08.10.1991 р.) Затвердження національної символіки як державної (січень-лютий 1992 р.) Запровадження власної грошової одиниці. Формування політичної системи. Спроби реформування економіки України, причини їх невдач.

 • Державотворчі процеси в Україні в 1994-2003 рр. Л.Кучма. Конституційний процес в Україні. Прийняття Конституції 1996 р. Сучасний стан і проблеми української економіки. Зовнішня політика та міжнародні звя’зки незалежної Української держави.

 • Особливості релігійного життя в умовах державної незалежності. Шляхи духовного відродження народу.

 • Культурні процеси в незалежній Україні.

 • Президентська каденція В.Ющенка. Поляризація українського політикуму. В.Ф.Янукович та Угода про Асоціацію.

 • Сучасні виклики України та її місце у світовій історії.

ЛІТЕРАТУРА

Узагальнюючі праці

 1. Алексеєв Ю.М., Вертел А.Г., Даниленко В.М. Історія України. – К., 2004.
 2. Бойко О. Історія України. – К., 1999.
 3. Борисенко В. Курс української історії. – К., 1998.
 4. Верига В. Нариси з історії України (кінець ХУП – початок ХХ ст..) – Львів, 1996.
 5. Винокур О., Трубчанінов С. Давня і середньовічна історія України. – К., 1996.
 6. Грабовський С., Ставрояні С., Шкляр Л. Нариси з історії українського державотворення. – К., 1995.
 7. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації (ХІХ-ХХ ст..) – К., 1996.
 8. Грушевський М. Історія України-Русі – К., 1998.
 9. Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ ст..: Нариси політичної історії. – К., 1993.
 10. Гунчак Т. Давня історія України. Кн.1-2. – К., 1995.
 11. Залізняк Л. Первісна історія України. – К., 1999.
 12. Залізняк Л. Нариси стародавньої історії України. – К., 1994.
 13. Ісаєвич Я. Україна давня і нова: Народ, релігія, культура. – Львів, 1996.
 14. Історія України / Під заг.ред. Ю.Зайцева/ - Львів, 1996.
 15. Історія України в особах ІХ – ХУШ ст.. – К., 1993.
 16. Історія України в особах ХІХ – ХХ ст.. – К., 1995.
 17. Історія Києва: від княжої доби до сучасності. Збірн.документів і матеріалів. – К., 2005.
 18. Історія України. Навч.посібник / Під аг. Ред.. В.А.Смолія. – К., 1997.
 19. Кормич Л.І., Багрицький В.В. Історія України від давніших часів до ХХІ століття. – Харків, 2004
 20. Лазарович М.В. Історія України. – К., 2008.
 21. Новітня історія України: 1900-2000. – К., 2000.
 22. Полонська-Василенко Н. Історія України. Т. 1-2. – К., 1995.
 23. Світлична В.В. Історія України. – К., 2005.
 24. Субтельний О. Україна: історія. – К., 1998.
 25. Тарін В., Кінцар А., Кондратенко О. Історія України. – К., 2012.
 26. Україна крізь віки: У 15-ти тт.. – К., 1997.
 


   
Новини в офіційному телеграм каналі:
https://t.me/knutkt

Загальний чат
для питань:

https://t.me/knutktgroup
Чат гуртожитку:
https://t.me/knutkthostelСторінка у Facebook:
facebook.com/КНУТКіТ-ім-Карпенка-Карого-180012335373643/Генеральні партнери

Компанія «Інтеко-холдінг»


© 2010 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
Розробка сайту bo-co