КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
      ТЕАТРУ, КIНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
      іменi І. К. Карпенка-Карого

Офіційний сайт
eng   рус
Вступнику Факультет театрального мистецтва Інститут екранних мистецтв Новини Контакти


Умови прийому для іноземних громадян / Conditions of admission for foreign citizens

***

ВИМОГИ та ОБМЕЖЕННЯ,

встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року №641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби (COVID – 19) спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2»:

1. Перетин державного кордону України можливий при наявності у іноземного громадянина полісу медичного страхування.

2. Самоізоляції підлягають: особи, що перетинають державний кордон та прибули з держави або є громадянинами (підданими) держав із значним поширенням COVID-19. Перелік держав із значним поширенням COVID-19 формується Міністерством охорони здоров’я та переглядається кожні сім днів.

3. Самоізоляція здійснюється з метою запобігання поширенню COVID-19 та зменшення кількості хворих з тяжким перебігом COVID-19. Строк самоізоляції становить 14 днів.

4. Зобов’язання щодо самоізоляції припиняється автоматично після закінчення строку самоізоляції.

5. Самоізоляція особи у зв’язку з перетином державного кордону (яка прибула з держави або є громадянином (підданим) держави із значним поширенням COVID-19) припиняється у разі одержання негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, який проведено після перетину державного кордону або не пізніше ніж за 48 годин до перетину.


Контакт: international@knutkt.edu.ua

Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства до Університету >>>

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ (026) "СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО" У 2021 РОЦІ ПРОВОДИТЬСЯ НАБІР ЗА ТАКИМИ
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИМИ ПРОГРАМАМИ >>>

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ (021) "АУДІОВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ТА ВИРОБНИЦТВО" У 2021 РОЦІ ПРОВОДИТЬСЯ НАБІР ЗА ТАКИМИ
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИМИ ПРОГРАМАМИ >>>

Entering conditions of enrolment and studying for foreigners and persons without citizenship >>>

FOR SPECIALTY (026) "SCENIC ARTS" IN 2021, A SET OF SUCH MEASURES WILL BE CARRIED OUT
EDUCATIONAL-PROFESSIONAL PROGRAMS >>>

FOR SPECIALTY (021) "AUDIOVISUAL ART AND PRODUCTION" IN 2021, A SET OF SUCH MEASURES WILL BE
CARRIED OUT EDUCATIONAL-PROFESSIONAL PROGRAMS >>>Міністерство культури та інформаційної політики України
Київський національний університет театру, кіно і телебачення
імені І. К. Карпенка-Карого

Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства до Університету

[НАВЕРХ]

Витяг з Правил прийому до Київського національного університету театру, кіно і телебачення
імені І. К. Карпенка-Карого в 2022 році
Розділ XІ
V.

ХІV. Особливості прийому на навчання до Університету
іноземців та осіб без громадянства

1. Прийом на навчання до Університету іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України "Про вищу освіту", "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", "Про закордонних українців", "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту", Указом Президента України від 03 червня 1994 року №271 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова", постановою Кабінету Міністрів України від 12вересня 2018 року № 729 « Питання здобуття вищої освіти деякими категоріями осіб», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року №1541 "Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за №2004/24536, наказом Міністерства освіти і науки України від 02 грудня 2019 року № 1498 №Про затвердження Порядку встановлення квот для здобуття вищої освіти іноземцями та особами без громадянствав межах обсягів державного замовлення відповідно до міжнародних договорів України», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 року за № 153/34436.

2. Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо іншого не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.

Прийом іноземців до Університету на навчання за рахунок коштів державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців (крім іноземців та осіб без громадянства, у тому числі закордонних українців, які постійно проживають в Україні, осіб, яких визнано біженцями, та осіб, які потребують додаткового захисту).

Прийом на навчання іноземців проводиться на акредитовані освітні програми.

3. Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб здійснюється Університетом:

1) двічі на рік: з 20 червня по 20 липня 2022 р. та з 01 вересня по 26 жовтня 2022 р. для здобуття ступеню бакалавра, магістра;

2) упродовж року для навчання в аспірантурі.

Університет обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування.

Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищої освіти здійснюється за результатами вступних іспитів з визначених предметів і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.

4. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до Університету на підставі наказів про зарахування. Підтвердженням факту навчання може бути довідка, сформована в ЄДЕБО.

5. Вимоги Університету щодо відповідності вступників із числа іноземців, які прибули в Україну з метою навчання, умовам прийому на відповідні рівні вищої освіти, а також строки прийому заяв і документів, проведення вступних випробувань, творчих конкурсів та зарахування зазначаються у Правилах прийому та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Університету.

6. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами,іншими міжнародними зобов'язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України

7. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між українським та іноземним закладами вищої освіти освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов'язань відповідних закладів вищої освіти.

8. Іноземці та особи без громадянства, зокрема закордонні українці, які постійно проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, та особи, які потребують додаткового захисту, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України, у тому числі за рахунок коштів державного або місцевого бюджету, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця (крім осіб, які постійно проживають в Україні), можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах установлених квот для іноземців за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому.

ХV. Правила прийому

1. Правила прийому в 2022 році


Для вступу до Університету іноземець особисто подає до приймальної комісії заяву у паперовій формі.

До заяви іноземець додає:

1) документ (оригінал та дві його копії) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

2) додаток (оригінал та дві його копії) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);

При вступі для здобуття ступеня магістра подається оригінал та дві копії документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін (у разі відсутності цієї інформації у додатку до документа про освіту).

3) академічну довідку (оригінал та дві її копії), видану іноземним / українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання);

4) чотири копії паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

5) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

6) 10 фотокарток розміром 30 х 40 мм;

7) копію посвідчення закордонного українця (за наявності);

Документи, зазначені у підпунктах 1-4 цього пункту, мають бути перекладені в Україні з мови оригіналу українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

Документи, зазначені у підпунктах 1-3 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ (026) "СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО"
У 2022 РОЦІ ПРОВОДИТЬСЯ НАБІР ЗА ТАКИМИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИМИ ПРОГРАМАМИ:

[НАВЕРХ]

Для здобуття освітнього ступеня "Бакалавр":

  • освітньо-професійна програма «Акторське мистецтво театру і кіно» (денна форма навчання);
  • освітньо-професійна програма «Режисура драматичного театру» (денна, заочна форми навчання);
  • освітньо-професійна програма «Акторське мистецтво театру ляльок» (денна форма навчання);
  • освітньо-професійна програма «Режисура театру ляльок» (денна форма навчання);
  • освітньо-професійна програма «Сценографія театру ляльок» (денна форма навчання);
  • освітньо-професійна програма «Режисура балету» заочна форма навчання);
  • освітньо-професійна програма «Театрознавство» (денна, заочна форми навчання)
  • освітньо-професійна програма «Організація театральної справи» (денна, заочна форми навчання).

   .

   Для здобуття освітнього ступеня "Магістр":

   • освітньо-професійна програма «Акторське мистецтво театру і кіно» (денна форма навчання);
   • освітньо-професійна програма «Режисура драматичного театру» (денна, заочна форми навчання);
   • освітньо-професійна програма «Мистецтво театру ляльок» (денна, форма навчання)
   • освітньо-професійна програма «Режисура балету» (заочна форма навчання);
   • освітньо-професійна програма «Продюсерство сценічного мистецтва» (денна, заочна форми навчання).


   ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ (021) "АУДІОВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ТА ВИРОБНИЦТВО"
   У 2022 РОЦІ ПРОВОДИТЬСЯ НАБІР ЗА ТАКИМИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИМИ ПРОГРАМАМИ:

   [НАВЕРХ]

   Для здобуття освітнього ступеня "Бакалавр":

    • освітньо-професійна програма «Майстерність актора кіно» (денна форма навчання);
    • освітньо-професійна програма «Режисура кіномонтажу» (денна форма навчання)
    • освітньо-професійна програма «Драматургія кіно і телебачення» (заочна форми навчання);
    • освітньо-професійна програма «Режисура телебачення» (денна, заочна форми навчання);
    • освітньо-професійна програма «Майстерність диктора та ведучого програм телебачення» (денна форма навчання);
    • освітньо-професійна програма «Звукорежисура» (денна, заочна форми навчання);
    • освітньо-професійна програма «Кінооператорство» (денна, заочна форма навчання);
    • освітньо-професійна програма «Кінознавство» (денна, заочна форми навчання);
    • освітньо-професійна програма «Організація кінотелевиробництва» (денна, заочна форми навчання).

    Для здобуття освітнього ступеня "Магістр":

     • освітньо-професійна програма «Режисура ігрового кіно» (денна форма навчання);
     • освітньо-професійна програма «Майстерність диктора та ведучого програм телебачення» (денна форма навчання);
     • освітньо-професійна програма «Режисура телебачення» (денна форма навчання);
     • освітньо-професійна програма «Звукорежисура» (денна, заочна форми навчання);
     • освітньо-професійна програма «Кінооператорство» (денна форма навчання);
     • освітньо-професійна програма «Продюсерство з аудіовізуального мистецтва та виробництва» (заочна форма навчання).


     Контакт: international@knutkt.edu.ua


     KYIV NATIONAL I. K. KARPENKO-KARY THEATRE,
     CINEMA AND TELEVISION UNIVERSITY

     Entering conditions
     of enrolment and studying for foreigners and persons without citizenship

     [TOP]

     Excerpt from Rules of enrollment to Kyiv National I.K.Karpenko-Karyi University of
     theatre, cinema and television in 2022
     Section XIV

     Enrollment to the University of foreigners and persons without citizenship (2022)

     1. Training of foreigners and people without Ukrainian citizenship is carried out according to the following Laws of Ukraine: “About higher education”, “About legal status of foreigners and persons without citizenship”, “About foreign Ukrainians”, “About refugees and persons in need of additional or temporary asylum”, the President's decree of 03.06.94 Nr. 271 “About measures as to the development of economic collaboration of Ukrainian regions with neighboring regions of Belarus Republic and administrative territorial units of Moldova Republic”, Decree of Cabinet of Ministers of Ukraine of September 12, 2018 № 729 "Issues of higher education by certain categories of persons", Decree of Ministry of education and science of Ukraine of 01.11.2013 Nr. 1541 “Order of organization of admission and training (internship) of foreigners and persons without citizenship” registered in Ministry of Justice of Ukraine 25.11.2013 by №2004/24536, order of the Ministry of Education and Science of Ukraine of December 2, 2019 № 1498 On approval of the Procedure for establishing quotas for higher education by foreigners and stateless persons within the scope of the state order in accordance with international treaties of Ukraine", registered in the Ministry of Justice of Ukraine on February 10, 2020 № 153/34436.

     2. Foreigners and persons without citizenship (hereinafter referred to as foreigners) may obtain higher education at the expense of individuals and/or legal entities, unless otherwise provided by international agreements of Ukraine, the consent to be bound by which was given by the Verkhovna Rada of Ukraine, laws or agreements between higher education institutions on international academic mobility.

     Admission of foreigners to the University for study at the expense of the state budget is carried out within quotas for foreigners (except for foreigners and stateless persons, including foreign Ukrainians permanently residing in Ukraine, persons who are recognized as refugees, and persons who need additional protection).

     Admission of foreigners is carried out for accredited educational programs.

     3. Foreigners who come to Ukraine for study purposes enter the University by accredited educational programs (specialties).

     The admission of foreign students to study at the expense of individuals and/or legal entities is carried out by the University:

     1) Twice a year,from June 20 to July 20, 2022 and from September 1 to October 26, 2022, for the degree of bachelor, master;

     2) during the year for postgraduate.

     The University calculates the entry points / grades on the basis of the document on the previous level of education and determines the minimum required for entry the value of the number of points / grades in the general subjects from which the entrance test is conducted.

     Enrollment of foreigners to study at the appropriate level of higher education is carried out on the results of entrance exams in certain subjects and language of study and on the basis of academic rights to continue studying, provided by the document on the obtained level of education in the country of origin, and taking into account the scores of success, which give the right to continue studying at the next level of higher education in accordance with the legislation of the country that issued the document on the obtained degree (level) of education.

     4. All categories of foreigners entering the study program are enrolled at the University on the basis of enrollment orders. Confirmation of the fact of training may be the certificate provided in the only state electronic database.

     5. The requirements of the University regarding the eligibility of foreign applicants who have arrived in Ukraine for the purpose of study, the conditions of admission to the respective higher education levels, as well as the terms of admission and application, conducting of entrance tests, creative competitions and enrollment shall be specified in the Admission Rules and shall be published on the official website of the University.

     6. Foreigners who are awarded state scholarships under international treaties, national programs, other international obligations of Ukraine are admitted to training within the established quotas for foreigners on the basis of directions of the Ministry of Education and Science of Ukraine.

     7. Foreigners who come to Ukraine to participate in academic mobility programs or to obtain higher education under educational programs agreed between Ukrainian and foreign higher education institutions shall be admitted to training in accordance with the relevant contractual obligations of the respective higher education institutions.

     8. Foreigners and stateless persons, in particular foreign Ukrainians permanently residing in Ukraine, persons recognized as refugees and persons in need of additional protection, have the right to higher education on an equal footing with citizens of Ukraine, including at the expense of state or the local budget, with the exceptions established by the Constitution of Ukraine, laws of Ukraine or international treaties, the binding nature of which has been approved by the Verkhovna Rada of Ukraine.

     Foreign Ukrainians, whose status is certified by a certificate of a foreign Ukrainian (except for persons permanently residing in Ukraine), can enroll in state-ordered education within the established quotas for foreigners by interview in subjects provided by the Rules of Admission.

     Section XV

     XV. Admission rules in 2022

     For admission to the educational institution, the foreigner personally submits to the admissions committee a paper application.

     To the statement the foreigner adds:

     1) a document (the original and two copies thereof) on the previously obtained educational (qualification) level, on the basis of which entry is made;

     2) an appendix (the original and two copies thereof) to the document on the previously obtained educational (qualification) level, on the basis of which entry is made (if any);

     When applying for the Master's Degree, an original and two copies of the document are provided, which contains information about the content of the curriculum by previous higher education level, credits received, length of study and academic achievement (in the absence of this information in the annex to the document about education).

     3) academic certificate (original and two copies) issued by a foreign / Ukrainian educational institution (in case of transfer or renewal for study);

     4) four copies of the passport of the foreigner or the certificate of citizenship;

     5) health insurance policy, unless otherwise provided by international treaties of Ukraine;

     6) 10 photo cards 30 x 40 mm size;

     7) A copy of the certificate of a foreign Ukrainian (if any);

     The documents specified in subparagraphs 1 to 4 of this paragraph must be translated into Ukrainian with the notarization of the translation.

     Documents referred to in subparagraphs 1 to 3 of this paragraph shall be certified in the country of issue in the manner that is officially used in that country for such certification and legalized by the relevant foreign institution of Ukraine, unless otherwise provided by international treaties of Ukraine.


     FOR SPECIALTY (026) "SCENIC ARTS"
     IN 2022, A SET OF SUCH MEASURES WILL BE CARRIED OUT EDUCATIONAL-PROFESSIONAL PROGRAMS:

     [TOP]

     Degree"Bachelor":

      • Educational and professional program «Acting art of theater and cinema» (full-time education);
      • Educational and professional program «Director of drama theater» (full-time, part-time study);
      • Educational and professional program «Acting art of puppet theater» (full-time education);
      • Educational and professional program «Director of the puppet theater» (full-time education);
      • Educational and professional program «Puppet theater scenography» (full-time education);
      • Educational and professional program «Ballet directing» (part-time education);
      • Educational-and professional program « Theatre studies» (full-time, part-time study);
      • Educational and professional program «Organization of theatrical affairs» (full-time, part-time study).

      Master Degree:

      • Educational and professional program «Acting art of theater and cinema» (full-time education);
      • Educational and professional program «Drama theatre director» (full-time, part-time study);
      • Educational and professional program «Ballet directing» (part-time study);
      • Educational and professional program «Production of stage art» (full-time, part-time study).

      FOR SPECIALTY (021) "AUDIOVISUAL ART AND PRODUCTION"
      IN 2022, A SET OF SUCH MEASURES WILL BE CARRIED OUT EDUCATIONAL-PROFESSIONAL PROGRAMS:

      [TOP]

      Degree "Bachelor":

       • Educational and professional program « Skill of a movie actor» (full-time education);
       • Educational and professional program «Film editing director» (full-time education);
       • Educational and professional program «Drama of cinema and television» (part-time education);
       • Educational and professional program «Directing television» (full-time, part-time study);
       • Educational and professional program «Mastery of the announcer and presenter of television programs» (full-time education);
       • Educational and professional program «Sound directing» (full-time, part-time study);
       • Educational and professional program «Cameraman» (full-time, part-time study);
       • Educational and professional program «Cinema studies» (full-time, part-time study);
       • Educational and professional program «Organization of cinema production» (full-time, part-time study).

       Master Degree:

        • Educational and professional program «Directing game cinema» (full-time education);
        • Educational and professional program «Mastery of the announcer and presenter of television programs» (full-time education);
        • Educational and professional program «Directing television» (full-time education);
        • Educational and professional program «Sound directing» (full-time, part-time study);
        • Educational and professional program «Cameraman» (full-time education);
        • Educational and professional program «Production of audiovisual art and production» (part-time study)        сontact: international@knutkt.edu.ua


                 УНІВЕРСИТЕТ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
        У РАЗІ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ АБО ВІЙНИ        МІЖНАРОДНИЙ ОНЛАЙН ПЕРФОРМАНС
        "МИР УКРАЇНІ!
        МИР СВІТУ!"
         ФЕСТИВАЛІ УНІВЕРСИТЕТУ


         © 2010 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
         Розробка сайту bo-co