КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
      ТЕАТРУ, КIНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
      іменi І. К. Карпенка-Карого

Офіційний сайт
eng   рус
Вступнику Факультет театрального мистецтва Інститут екранних мистецтв Новини Контакти         Увага!
Інформація розміщена на сайті www.knutkt.kiev.ua не є офіційною інформацією Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого та є недостовірною. Офіційний сайт нашого університету знаходиться за адресою:
  www.knutkt.com.ua

Науковий вісник

НАУКОВИЙ ВІСНИК

Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого

Засновник – Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 11161-41Р, видане Міністерством юстиції України 14.04.2006 

Зареєстровано Вищою атестаційною комісією України як фахове видання у галузі мистецтвознавства

(постанова Президії ВАК України від 02.07.2008 р. № 1-05/6) 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

 • Безгін О.І., заслужений діяч мистецтв України, член-кореспондент Академії мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, професор (голова редколегії);
 • Безгін І.Д., заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії мистецтв України, доктор мистецтвознавства, професор;
 • Бичко А.К., доктор філософських наук, професор;
 • Братерська-Дронь М.Т., доктор філософських наук, професор;
 • Гайдабура В.М., заслужений діяч мистецтв України, член-кореспондент Академії мистецтв України, доктор мистецтвознавства;
 • Горпенко В.Г., доктор мистецтвознавства, професор;
 • Клековкін О.Ю., заслужений діяч мистецтв України, доктор мистецтвознавства, професор;
 • Кравчук П.І., заслужений діяч мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, професор;
 • Матяш І.Б., доктор історичних наук, професор;
 • Миленька Г.Д., доктор мистецтвознавства, професор (заступник голови редколегії);
 • Мусієнко О.С., заслужений діяч мистецтв України, член-кореспондент Академії мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, професор;
 • Оніщенко О.І., доктор філософських наук, професор;
 • Пилипчук Р.Я., заслужений діяч мистецтв України, академік Академії мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, професор (науковий редактор);
 • Росляк Р.В., кандидат мистецтвознавства (відповідальний секретар);
 • Скуратівський В.Л., академік Академії мистецтв України, доктор мистецтвознавства, професор;
 • Слободян М.І., заслужений діяч мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, доцент;
 • Фіалко В.О., заслужений діяч мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, доцент;
 • Чміль Г.П., член-кореспондент Академії мистецтв України, доктор філософських наук, доцент.

З електронною версією «Наукового вісника Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого» можна ознайомитись на сайті "Науковий вісник", або на порталі наукової періодики України http://www.nbuv.gov.ua/portal/ Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

До уваги авторів!

Редакційна колегія «Наукового вісника Київського національного університету театру, кіно і телебачення
імені І.К.Карпенка-Карого» запрошує Вас до активної співпраці!
 

На розгляд приймаються рукописи статей в одному примірнику. Обсяг статті не повинен перевищувати 20–25 сторінок (1 авторський аркуш). За зміст статті, достовірність фактів, цитат, дат тощо відповідає автор.

Структура наукової статті у відповідності до вимог ВАК України повинна мати такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Матеріал обов’язково має супроводжуватися анотаціями (українською, англійською та російською мовами), з ключовими словами, інформацією про автора (треба зазначити прізвище, ім’я та по батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, почесні звання, місце роботи та посаду, номери телефонів для зв’язку, адресу електронної пошти).

Неопубліковані матеріали авторові не повертаються.

Редколегія на завжди поділяє точку зору автора, зберігає оригінальний стиль матеріалів, залишає за собою право редагувати й скорочувати подані матеріали.

Посилання на «Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого» при передруку публікацій є обов’язковим.

Рукопис має бути набраним без переносів слів, у текстовому редакторі Miсrоsoft Word for Windows, ­шрифтом Times New Roman, кеглем 14, міжрядковий інтервал 1,5, з однократними пробілами між словами, на сторінках формату А4, з нумерацією сторінок внизу.

Абзацні відступи мають форматуватися в тексті автоматично. Використання для абзацного відступу на початку рядка пропусків (пробілів) чи табуляції не допускається.

Посилання (виноски) виконуються через меню «Вставка» автоматично в кінці тексту.

Купюру в цитатах (навмисно пропущену автором статті частину цитованого тексту)  позначають трьома крапками, взятими в кутові дужки: .

Файл має бути записаним на CD-ROM або USB флеш пам’ять у форматі .DOC або .RTF.

Матеріали надсилаються поштою на адресу: 01054, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 40, редакція «Наукового вісника Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого» або електронною поштою (E-mail): karpenko-kary@ukr.net

Телефони для довідок: (+380 44) 272-02-20; тел./факс: 272-11-25; 272-02-17.

 
  

   Генеральні партнери

Компанія «Інтеко-холдінг»


© 2010 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
Розробка сайту bo-co