КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
      ТЕАТРУ, КIНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
      іменi І. К. Карпенка-Карого

Офіційний сайт
eng   рус
Вступнику Факультет театрального мистецтва Інститут екранних мистецтв Новини Контакти


Умови прийому для іноземних громадян / Conditions of admission for foreign citizens

***


Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства до Університету >>>

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ (026) "СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО" У 2019 РОЦІ ПРОВОДИТЬСЯ НАБІР ЗА ТАКИМИ
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИМИ ПРОГРАМАМИ >>>

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ (021) "АУДІОВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ТА ВИРОБНИЦТВО" У 2019 РОЦІ ПРОВОДИТЬСЯ НАБІР ЗА ТАКИМИ
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИМИ ПРОГРАМАМИ >>>

Entering conditions of enrolment and studying for foreigners and persons without citizenship >>>

FOR SPECIALTY (026) "SCENIC ARTS" IN 2019, A SET OF SUCH MEASURES WILL BE CARRIED OUT
EDUCATIONAL-PROFESSIONAL PROGRAMS >>>

FOR SPECIALTY (021) "AUDIOVISUAL ART AND PRODUCTION" IN 2019, A SET OF SUCH MEASURES WILL BE
CARRIED OUT EDUCATIONAL-PROFESSIONAL PROGRAMS >>>Міністерство культури України
Київський національний університет театру, кіно і телебачення
імені І. К. Карпенка-Карого

Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства до Університету

[НАВЕРХ]

Витяг з Правил прийому до Київського національного університету театру, кіно і телебачення
імені І. К. Карпенка-Карого в 2019 році
Розділ XІ
V.

ХІV. Особливості прийому на навчання до Університету
іноземців та осіб без громадянства

1. Прийом на навчання до Університету іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України "Про вищу освіту", "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", "Про закордонних українців", "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту", Указом Президента України від 03 червня 1994 року №271 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова", постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 року №684 "Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства", наказом Міністерства освіти і науки Українивід 01 листопада 2013 року №1541 "Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за №2004/24536.

2. Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.

Прийом іноземців до Університету на навчання за рахунок коштів державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців.

3. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до Університету за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями).

Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб здійснюється Університетом:

1) двічі на рік, з 12 червня по 12 липня 2019 р. та з 02 вересня по 01 листопада 2019 р., для здобуття ступенів бакалавра, магістра;

2) з 01 березня по 26 квітня 2019 р. та з 01 серпня по 23 серпня 2019 р. – прийом документів; з 29 серпня по 06 вересня 2019 р. – вступне випробування зі спеціальності (співбесіда) для навчання в аспірантурі.

Терміни внесення конкурсних пропозицій до Єдиної бази для прийому таких іноземців не застосовуються.

Університет обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування.

Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищої освіти здійснюється за результатами вступного випробування зі спеціальності (співбесіда) та на підставі академічних прав на продовження навчання що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження (повна середня освіта).

4. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до Університету на підставі наказів про зарахування, що формуються в Єдиній базі.

5. Вимоги Університету щодо відповідності вступників із числа іноземців, які прибули в Україну з метою навчання, умовам прийому на відповідні рівні вищої освіти, а також строки прийому заяв і документів, проведення вступних випробувань, творчих конкурсів та зарахування зазначаються у Правилах прийому та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Університету.

6. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними іншими міжнародними зобов'язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України

7. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між українським та іноземним закладами вищої освіти освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов'язань відповідних закладів вищої освіти.

8. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до закладів вищої освіти України користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах установлених квот для іноземців за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому.

9. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, і вступають до закладів вищої освіти за правилами, передбаченими цими Умовами для громадян України, можуть брати участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення в межах встановлених Кабінетом Міністрів України квот на основі спеціального конкурсного бала, який розраховується як відношення конкурсного бала вступника, визначеного відповідно до пункту восьмого розділу VII цих Умов, до мінімального конкурсного бала надання рекомендацій на місця державного замовлення за загальним конкурсом на цю конкурсну пропозицію в попередньому році (за відсутності такого бала використовується аналогічний показник за іншою, максимально спорідненою, конкурсною пропозицією в межах закладу вищої освіти, у разі неможливості – іншого закладу вищої освіти за рішенням приймальної комісії).

10. Для вступу до навчального закладу іноземець особисто подає до приймальної комісії заяву у паперовій формі.

До заяви іноземець додає:

1) документ (оригінал та дві його копії) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

2) додаток (оригінал та дві його копії) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);

При вступі для здобуття ступеня магістра подається оригінал та дві копії документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін (у разі відсутності цієї інформації у додатку до документа про освіту).

3) академічну довідку (оригінал та дві її копії), видану іноземним / українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання);

4) три копії паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

5) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

6) 20 фотокарток розміром 30 х 40 мм;

7) копію посвідчення закордонного українця (за наявності);

Документи, зазначені у підпунктах 1-4 цього пункту, мають бути перекладені в Україні з мови оригіналу українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

Документи, зазначені у підпунктах 1-3 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

11. Іноземці та особи без громадянства повинні володіти українською мовою.

12. Зарахування іноземців за ступенем бакалавр проводиться за результатами вступного випробування зі спеціальності (співбесіда) і оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів на підставі укладених договорів.

13. Прийом іноземців за ступенем магістр проводиться на базі ступеня бакалавр. за результатами співбесіди з фахової дисципліни. Результати співбесіди оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Зарахування іноземців та осіб без громадянства на денну та заочну форму навчання за ступенем бакалавр, магістр, які успішно пройшли вступне випробування зі спеціальності (співбесіду), завершується 01 листопада 2019 року.

Після зарахування, згідно чинного законодавства укладається Договір (завантажити PDF-файл) >>>


ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ (026) "СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО"
У 2019 РОЦІ ПРОВОДИТЬСЯ НАБІР ЗА ТАКИМИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИМИ ПРОГРАМАМИ:

[НАВЕРХ]

Ступінь "Бакалавр":

 • Освітньо-професійна програма "Акторське мистецтво театру і кіно" (денна форма навчання);
 • Освітньо-професійна програма "Режисура драматичного театру" (денна, заочнаформинавчання);
 • Освітньо-професійна програма "Акторське мистецтво театру ляльок" (денна форма навчання);
 • Освітньо-професійна програма "Режисура театру ляльок" (денна форма навчання);
 • Освітньо-професійна програма "Сценографія театру ляльок" (денна форма навчання);
 • Освітньо-професійна програма "Режисура балету" (заочна форма навчання);
 • Освітньо-професійна програма "Театрознавство" (денна, заочна форма навчання);
 • Освітньо-професійна програма "Організація театральної справи"(денна, заочна форми навчання).

Ступінь "Магістр":

 • Освітньо-професійна програма "Акторське мистецтво театру і кіно"(денна форма навчання);
 • Освітньо-професійна програма "Режисура драматичного театру" (денна, заочна форми навчання);
 • Освітньо-професійна програма "Режисура балету" (заочна форма навчання);
 • Освітньо-професійна програма "Театрознавство" (денна, заочна форми навчання);
 • Освітньо-професійна програма "Продюсерство сценічного мистецтва" (денна, заочна форми навчання).


ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ (021) "АУДІОВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ТА ВИРОБНИЦТВО"
У 2019 РОЦІ ПРОВОДИТЬСЯ НАБІР ЗА ТАКИМИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИМИ ПРОГРАМАМИ:

[НАВЕРХ]

Ступінь "Бакалавр":

 • Освітньо-професійна програма "Режисура неігрового кіно" (денна форма навчання);
 • Освітньо-професійна програма "Режисура анімаційного фільму" (денна форма навчання);
 • Освітньо-професійна програма "Режисура кіномонтажу" (денна форма навчання);
 • Освітньо-професійна програма "Драматургія кіно і телебачення" (денна форма навчання);
 • Освітньо-професійна програма "Майстерність диктора та ведучого програм телебачення" (денна форма навчання);
 • Освітньо-професійна програма "Режисура телебачення" (денна, заочна форми навчання);
 • Освітньо-професійна програма "Звукорежисура" (денна, заочна форми навчання);
 • Освітньо-професійна програма "Кінооператорство" (денна, заочна форми навчання);
 • Освітньо-професійна програма "Кінознавство" (денна, заочна форми навчання);
 • Освітньо-професійна програма "Організація кінотелевиробництва" (денна, заочна форми навчання).

Ступінь "Магістр":

 • Освітньо-професійна програма "Режисура ігрового кіно" (денна форма навчання);
 • Освітньо-професійна програма "Режисура неігрового кіно" (денна форма навчання);
 • Освітньо-професійна програма "Драматургія кіно і телебачення" (заочна форма навчання);
 • Освітньо-професійна програма "Майстерність диктора та ведучого програм телебачення" (денна форма навчання);
 • Освітньо-професійна програма "Режисура телебачення" (денна форма навчання);
 • Освітньо-професійна програма "Звукорежисура" (денна, заочна форма навчання);
 • Освітньо-професійна програма "Кінооператорство" (денна форма навчання);
 • Освітньо-професійна програма "Кінознавство" (заочна форма навчання);
 • Освітньо-професійна програма "Продюсерство з аудіовізуальногомистецтва та виробництва" (заочна форма навчання).


Контакт: karpenko-kary@ukr.net


Ministry of Culture of Ukraine
Kyiv National I.K.Karpenko-Karyi University of theatre, cinema and television

Entering conditions
of enrolment and studying for foreigners and persons without citizenship

[TOP]

Excerpt from Rules of enrollment toKyiv National I.K.Karpenko-Karyi University of
theatre, cinema and television in 2019
Section XIV Enrollment to the University of foreigners and persons without citizenship (2019)

1. Training of foreigners and people without Ukrainian citizenship is carried out according to the following Laws of Ukraine: “About higher education”, “About legal status of foreigners and persons without citizenship”, “About foreign Ukrainians”, “About refugees and persons in need of additional or temporary asylum”, the President's decree of 03.06.94 Nr. 271 “About measures as to the development of economic collaboration of Ukrainian regions with neighboring regions of Belarus Republic and administrative territorial units of Moldova Republic”, Decree of Cabinet of Ministers of Ukraine of 11.09.2013 Nr. 684 “Some issues of enrollment of foreigners and persons without citizenship”, and Decree of Ministry of education and science of Ukraine of 01.11.2013 Nr. 1541 “Order of organization of admission and training (internship) of foreigners and persons without citizenship” registered in Ministry of Justice of Ukraine 25.11.2013 by №2004/24536.

2. Foreigners and persons without citizenship (hereinafter referred to as foreigners) may obtain higher education at the expense of individuals and/or legal entities, unless otherwise provided by international agreements of Ukraine, the consent to be bound by which was given by the Verkhovna Rada of Ukraine, laws or agreements between higher education institutions on international academic mobility.

Admission of foreigners to the University for Study at the expense of the state budget is carried out within quotas for foreigners

3. Foreigners who come to Ukraine for study purposes enter the University by accredited educational programs (specialties).

The admission of foreign students to study at the expense of individuals and/or legal entities is carried out by the University:

1) twice a year, from June 12 to July 12, 2019 and from September 2 to November 1, 2019, for obtaining a bachelor's degree, a master's degree;

2) from 01 March to 26 April 2019 and from August 1 to August 23, 2019 - reception of documents; from August 29 to September 6, 2019 - introductory examination on a specialty (interview) for postgraduate study.

Terms of submission of competitive applications to the Single Base for the reception of such foreigners do not apply.

The University calculates the points/grades of the applicant on the basis of the document on the previous education level and sets the minimum amount of points/grades for the general subjects from which the entrance examination is conducted, which is required for entry.

Admission of foreigners to study at the appropriate level of higher education is based on the results of the entrance examination on the specialty (interview) and on academic rights to continue education provided by the document on the acquired level of education in the country of origin (full secondary education).

4. All categories of foreigners enrolled in studies are accepted in the University on the basis of enrollment orders that are formed on the Unified database.

5. The requirements of the University regarding the correspondence of foreigners arriving to Ukraine for the purpose of study, the conditions for admission to the corresponding levels of higher education, as well as the terms for accepting applications and documents, conducting entrance examinations, creative competitions and enrollment shall be specified in the Admission Rules and made public on the official web site of the University.

6. Foreigners granted state scholarships under international treaties, other international commitments of Ukraine, are accepted for training within the established quotas for foreigners based on the directions of the Ministry of Education and Science of Ukraine

7. Foreigners who come to Ukraine for participation in academic mobility programs or for higher education in accordance with educational programs agreed between Ukrainian and foreign higher education institutions are accepted for study, taking into account the relevant contractual obligations of the relevant higher education institutions.

8. Foreign Ukrainians who legally reside in Ukraine and whose status is certified by a foreign Ukrainian identification document, when applying to higher education institutions of Ukraine, have the same rights to education as the citizens of Ukraine, with the exceptions established by the Constitution of Ukraine, the laws of Ukraine or international agreements, the consent of which to be bound is given by the Verkhovna Rada of Ukraine.

Foreign Ukrainians, whose status is certified by a foreign Ukrainian identification document, may be enrolled for studying on state orders within the established quotas for foreigners by interview on subjects set by the Admission Rules.

9. Foreigners and persons without citizenship permanently residing in Ukraine, persons granted refugee status in Ukraine, and persons requiring additional or temporary protection and entering higher education institutions according to the rules provided for in these Conditions for citizens of Ukraine may take part in the competitive selection for places of state order within the limits set by the Cabinet of Ministers of Ukraine on the basis of a special competitive score, which is calculated as the ratio of the competition ball of the entrant determined in accordance with eighth paragraph of seventh section of these Conditions, to the minimum competition point for providing the recommendations for the places of public order in the general competition for this tender in the previous year (in the absence of such a ball the same indicator is used for another, maximally related, competition proposal within the institution of higher education, in in the case of impossibility - another institution of higher education by the decision of the admissions committee).

10. To enter the educational institution, the foreigner personally submits to the admissions commission the application in paper form.

To the application the foreigner adds:

1) The document (the original and two copies thereof) of the previously acquired educational (educational-qualifying) level, on the basis of which the enrollment is made;

2) The appendix (the original and two copies thereof) to the document on the previously acquired educational (educational-qualifying) level, on the basis of which the enrollment is made (if any);

Upon admission to the master's degree, an original and two copies of the document containing information on the content of the curriculum by the previous level (level) of higher education, credits received, duration of training and academic achievement (in the absence of this information in the appendix to the document).

3) Academic certificate (original and two copies thereof) issued by a foreign/Ukrainian educational institution (in the case of transfer or renewal to studies);

4) Three copies of the passport document of the foreigner or a document certifying a person without citizenship;

5) A health insurance policy, unless otherwise provided by international treaties of Ukraine;

6) 20 photographs in the size of 30 x 40 mm;

7) A copy of the certificate of a foreign Ukrainian (if any);

The documents specified in subparagraphs 1 to 4 of this paragraph must be translated into Ukrainian with the notarization of the translation.

Documents referred to in subparagraphs 1 to 3 of this paragraph shall be certified in the country of issue in the manner that is officially used in that country for such certification and legalized by the relevant foreign institution of Ukraine, unless otherwise provided by international treaties of Ukraine.

11. Foreigners and persons without citizenship must know a Ukrainian language.

12. Enrollment of foreigners for a Bachelor's degree is carried out on the results of entrance examination on a specialty (interview) and is evaluated on a scale from 100 to 200 points on the basis of concluded agreements.

13. Admission of foreigners for a Master degree is carried out on the basis of a Bachelor's degree according to the results of the interview on professional discipline. Interview results are rated on a scale of 100 to 200 points.

Admission of foreigners and persons without citizenship to full-time and part-time studying for a bachelor's degree, a master's degree who successfully passed an entrance examination in a specialty (interview), ends on November 1, 2019.

After enrollment, according to the current legislation, the Contract is concluded (download PDF-file) >>>


FOR SPECIALTY (026) "SCENIC ARTS"
IN 2019, A SET OF SUCH MEASURES WILL BE CARRIED OUT EDUCATIONAL-PROFESSIONAL PROGRAMS:

[TOP]

Degree"Bachelor":

 • Educational and professional program "Acting art of theater and cinema" (full-timeeducation);
 • Educational-and professional program "Director of Drama Theater" (full-time, correspondence forms of training);
 • Educational and professional program "Acting art of puppet theater" (full-time education);
 • Educational and professional program "Director of the puppet theater" (full-time education);
 • Educational and professional program "Dance theater scenography" (full-time education);
 • Educational and professional program "Dance theater scenography" (full-time education);
 • Educational and professional program "Theater Studies"(full-time, part-time study);
 • Educational and professional program "Organization of theatrical affairs" (full-time, correspondence forms of training).

Master Degree:

 • Educational and professional program "Acting art of theater and cinema" (full-time education);
 • Educational and professional program "Director of Drama Theater"(full-time, correspondence forms of training);
 • Educational and professional program "Direction of ballet" (correspondence form of training);
 • Educational and professional program "Teatroznavstvo" (full-time, correspondence forms of training);
 • Educational and professional program "Production of stage art" (full-time, correspondence forms of training).


FOR SPECIALTY (021) "AUDIOVISUAL ART AND PRODUCTION"
IN 2019, A SET OF SUCH MEASURES WILL BE CARRIED OUT EDUCATIONAL-PROFESSIONAL PROGRAMS:

[TOP]

Degree "Bachelor":

 • Educational and professional program "Non-Fiction Film Director" (full-time education);
 • Educational and professional program "Motion picture animation" (full-time education);
 • Educational and professional program "Director of cinematography" (full-time education);
 • Educational and professional program "Drama of cinema and television" (full-time education);
 • Educational and professional program "Mastery of the speaker and the leading programs of television"(full-time education);
 • Educational and professional program "Television Direction" (full-time, correspondence forms of training);
 • Educational and professional program "Sound processing" (full-time, correspondence forms of training);
 • Educational and professional program "Kinooperatorstvo" (full-time, correspondence forms of training);
 • Educational and professional program "Cinema Studies" (full-time, correspondence forms of education);
 • Educational and professional program "Organization of cinema production" (full-time, part-time study).

Master Degree:

 • Educational and professional program "Playing Cinema" (full-time education);
 • Educational and professional program "Non-Fiction Film Director" (full-time education);
 • Educational and professional program "Drama of cinema and television"(correspondence form of studying);
 • Educational and professional program "Mastery of the speaker and the leading programs of television" (full-time education);
 • Educational and professional program "Television Direction" (full-time education);
 • Educational and professional program "Sound work" (full-time, part-time study);
 • Educational and professional program "Kinooperatorstvo" (full-time education);
 • Educational and professional program "Cinema Studies"(correspondence form of education);
 • Educational and professional program "Production of audiovisual art and production" (part-time study).


  сontact: karpenko-kary@ukr.net


   


     
  Новини в офіційному телеграм каналі:
  https://t.me/knutkt

  Загальний чат
  для питань:

  https://t.me/knutktgroup
  Чат гуртожитку:
  https://t.me/knutkthostel

   


  Генеральні партнери

  Компанія «Інтеко-холдінг»


  © 2010 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
  Розробка сайту bo-co