КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
      ТЕАТРУ, КIНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
      іменi І. К. Карпенка-Карого

Офіційний сайт
eng   рус
Вступнику Факультет театрального мистецтва Інститут екранних мистецтв Новини Контакти         Увага!
Інформація розміщена на сайті www.knutkt.kiev.ua не є офіційною інформацією Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого та є недостовірною. Офіційний сайт нашого університету знаходиться за адресою:
  www.knutkt.com.ua

Умови прийому для іноземних громадян / Conditions of admission for foreign citizens


Міністерство культури України

Київський національний університет театру, кіно і телебачення
імені І. К. Карпенка-Карого

Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства до Університету

Витяг з Правил прийому до Київського національного університету театру, кіно і телебачення
імені І. К. Карпенка-Карого в 2018 році
Розділ XІ
V.

ХІV. Особливості прийому на навчання до Університету
іноземців та осіб без громадянства

1. Прийом на навчання до Університету іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за
№ 2004/24536.

2. Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.

Прийом іноземців до Університету на навчання за рахунок коштів державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців.

Квота для іноземців – визначена частина обсягу місць державного замовлення, яка використовується для прийому вступників з числа:

– іноземців, які прибувають на навчання відповідно до міжнародних договорів України;
– закордонних українців, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця;
– іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні,осіб, яким надано статус біженця в Україні, та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту.

3. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до Університету за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями).

Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб здійснюється:

1) двічі на рік, з 11 липня по 28 липня 2018 р. та з 01 вересня по 01 листопада 2018 р., для здобуття ступенів бакалавра, магістра;

2) з 24 серпня по 15 вересня 2018 р. для навчання в аспірантурі, асистентурі.

Терміни внесення конкурсних пропозицій до Єдиної бази для прийому таких іноземців не застосовуються.

4. Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищої освіти здійснюється за результатами вступного випробування зі спеціальності (співбесіда) та на підставі академічних прав на продовження навчання що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження (повна середня освіта).

5. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до Університету на підставі наказів про зарахування, що формуються в Єдиній базі.

6. Вимоги Університету щодо відповідності вступників із числа іноземців, які прибули в Україну з метою навчання, умовам прийому на відповідні рівні вищої освіти, а також строки прийому заяв і документів, проведення вступних випробувань,та зарахування зазначаються у Правилах прийому та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Університету.

7. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.

Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між українським та іноземним закладами вищої освіти освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов’язань відповідних закладів вищої освіти.

8. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до Університету користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах установлених квот для іноземців за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому.

Всі іноземці мають пройти процедуру нострифікації (визнання іноземного документа про освіту), або надати довідку, що документи подані до Центру нострифікації – «Інформаційно-іміджевого центру».

9. Зарахування іноземців та осіб без громадянства на денну та заочну форму навчання за ступенем бакалавр, магістр, які успішно пройшли вступне випробування зі спеціальності (співбесіду), завершується 01 листопада
2018 року.

10. Іноземці та особи без громадянства подають до приймальної комісії документи:

– оригінал документа про попередню освіту та додаток про освіту (легалізація – переклад українською мовою, завірений нотаріально – 2 примірники перекладу);
– копію страхового полісу України на надання екстреної медичної допомоги;
– копію документа про народження (переклад українською мовою завірений нотаріально);
– копію паспорта, за яким іноземець в’їхав в Україну (переклад українською мовою завірений нотаріально, 2 примірники);
– 20 фотокарток розміром 3,5 х 4,5 см на матовому тлі.

11. Іноземці та особи без громадянства повинні володіти українською мовою.

12. Зарахування іноземців за ступенем бакалавр проводиться за результатами вступного випробування зі спеціальності (співбесіда) і оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів на підставі укладених договорів.

13. Прийом іноземців за ступенем магістр проводиться на базі ступеня бакалавр. за результатами співбесіди з фахової дисципліни. Результати співбесіди оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.


Контакт: karpenko-kary@ukr.net


Ministry of Culture of Ukraine
Kyiv National I.K.Karpenko-Karyi University of theatre, cinema and television

ENTERING CONDITIONS
of enrolment for foreigners and persons without citizenship

Kyiv National I.K.Karpenko-Karyi University of theatre, cinema and television is the leading multifield educational institution of 4 accreditation level in the sphere of higher art education. Here are trained students in two courses:

Theatrical art

Qualifications bachelor:

 • Of film and drama theatre actor’s art (full-time education)
 • Of puppet theatre actor’s art (full-time education, part-time education)
 • Of drama theatredirection (full-time education, part-time education)
 • Of puppet theatredirection (part-time education)
 • Of puppet theatre stage design(part-time education)
 • Of circus directing (part-time education)
 • Of classical ballet direction (part-time education)
 • Of theatre study (full-time education, part-time education)
 • Of theatrical management (full-time education, part-time education)

Qualifications master:

 • Film and drama theatre actor’s, teacher(full-time education)
 • Puppet theatre actor’s, teacher (full-time education, part-time education)
 • Drama theatredirector, teacher (full-time education, part-time education)
 • Puppet theatredirector, teacher (part-time education)
 • Puppet theatre stage designer, teacher (part-time education)
 • Circus director, teacher (part-time education)
 • Classical ballet director, teacher (part-time education)
 • Theatre study, teacher (full-time education, part-time education)
 • Theatricals manager, teacher (full-time education, part-time education)
 • Cinema, television art

Qualifications bachelor:

 • Of feature film directing (full-time education)
 • Of documentary film directing (full-time education)
 • Of popular-scientific, educational and promotional film directing (full-time education)
 • Of animation film directing (full-time education)
 • Of televisiondirecting (full-time education, evening-time education, part-time education)
 • Of sound directing (full-time education, evening-time education, part-time education)
 • Of television broadcaster and presenter (full-time education)
 • Of screen and television playwriting (full-time education)
 • Of film studies (full-time education)
 • Of film and television production (full-time education)
 • Of cinematography and TV cameraman profession (full-time education, part-time education)
 • Of film editing director (full-time education)

Qualifications master:

 • Cinema and television playwriting, lecturer (full-time education)
 • Cinematography theorist, lecturer (full-time education)
 • Of film and television camera operator (full-time education, part-time education)

1. Training of foreigners and people without Ukrainian citizenship is carried out according to the following documents: the Law of Ukraine “About legal status of foreigners and persons without citizenship”, “About foreign Ukrainians”, the President's decrees of 25. 03. 94 Nr. 112 “About measures as to the development of economic collaboration of Ukrainian regions with neighboring regions of Russian Federation”, and of 03.06.94 Nr. 271 “About measures as to the development of economic collaboration of Ukrainian regions with neighboring regions of Belarus Republic and administrative territorial units of Moldova Republic” and Decree of Ministry of education and science of Ukraine of 01.11.2013 Nr. 1541 “Order of organization of admission and training (internship) of foreigners and persons without citizenship”.

2. Enrolment of foreigners for studying is carried out on the base of:

international agreements of Ukraine;

general state programs;

treaties concluded by higher educational institutions with juridical and physical persons.

3. Foreigners, that get state scholarship due to the international treaties, general state programs or others international duties of Ukraine, are admitted on the ground of assignment to study from the Ministry of Education and Science within the total state order.

4. To be admitted for studying and getting bachelor, specialist or master degree foreign citizens submit correspondent documents about obtained education (in their country) to the Entrance Examination Board. These documents will be ratified by the Ministry of Education and Science of Ukraine during the first year of their studying at University.

5. Foreigners that got general secondary education in foreign schools with the studying of Ukrainian language, and foreign Ukrainians, which have certificate of foreign Ukrainian are admitted to institutes of higher education in Ukraine after interview in subjects, set by the rules of enrolment to the institute of higher education, within the limits of the set quotas by guidelines of national cultural Ukrainian societies and diplomatic establishments of Ukraine abroad.

The taking of statements and documents, entrance examinations, competitive selection and enrolment on the studies of entrants is conducted in terms specified in points 4.2., 4.3., to a 4.4. section IV of Rules of enrolment to the Kiev National I.K. Karpenko-Kary University of theater, cinema and television.

6. Foreign Ukrainians with the assignment to study from national cultural Ukrainian societies, while entering to the institute of higher education in Ukraine have the same rights as the citizens of Ukraine on education, except for cases specified by Constitution of Ukraine, Laws of Ukraine or international agreements, which is compulsive according to the consent of Verkhovna Rada of Ukraine.

The taking of statements and documents, entrance examinations, competitive selection and enrolment on the studies is conducted in terms specified in points 4.2., 4.3., to a 4.4. section IV of Rules of enrolment to the Kiev National I.K. Karpenko-Kary University of theater, cinema and television.

7. Foreigners and persons without citizenship, which are in Ukraine on legal grounds, have the same rights on the higher education as Ukrainian citizens, except for a right on the getting of higher education due to the State budget of Ukraine, local budgets, if other is not set by international agreements which is compulsive according to the consent of Verkhovna Rada of Ukraine.

The taking of statements and documents, entrance examinations, competitive selection and enrolment on the studies is conducted in terms specified in points 4.2., 4.3., to a 4.4. section IV of Rules of reception to the Kiev National I.K. Karpenko-Kary University of theater, cinema and television.

8. Enrolment of foreign citizens for studying at Kyiv National I.K.Karpenko-Kary University of theatre, cinema and television is carried out in accordance with effective legislation of Ukraine and with the license of Ministry of education and science of Ukraine series АБ Nr. 175409 of 26.07.2005.

9. Entrance examinations are held in the way of a creative testing. Access to the exams for foreign citizens is possible after interview with a future artistic master.

10. Foreign citizens are enrolled to the University on the competitive base according to the results of creative testing (interview) on conditions that he/she paid tuition fee and concluded the treaty between him/her and the University. The enrolment of the student is carried out in accordance with the results of creative interview and the University Rector’s order.

11. Foreign students and the persons without citizenship have to submit the following documents to the Enrolment Board of the University:

a) original documents about the education and subject marks -school leaving certificate or diploma (consular legalization - notarized Ukrainian translation);

b)copy of the insurance policy with granting of emergency medical help

c) copy of the document about birth (notarized Ukrainian translation );

d) copy of national passport (notarized Ukrainian translation );

e) 20 pictures size 35x45 mm on matted ground;

* Documents, mentioned in points “a”, “d”, “f”, “g” must be attested according to the legislation of the country where they were taken and legalized (Ukrainian translation and notarized confirmation) in prescribed manner if there is no stipulation in the international treaties of Ukraine.

In case when a foreigner has certain privileges or a Permanent Residence permit (certificate) in Ukraine he/she has to inform the Entrance Examination Board about this fact while submitting the documents.

Foreign citizens and persons without citizenship must know Ukrainian language.

12. The term of admission documents of foreign citizens and persons without citizenship on full-time and part-time education is from July 11st till July 28 and from September 1st till November 1, 2018.

13. Entering tests (interview) for getting “bachelor”, “master” and degree are passed in the period from July 1 till July 28 and from September 1st till November 1, 2018.

14. Enrollment of foreign citizens and persons without citizenship which was successfully interviewed on full-time and part-time education is held up to 1.11.2018.

ATTENTION for entrants-foreign citizens, the terms of admission of documents and enrollment have been changed according to

The Decree of Ministry of Education and Science No. 1541 from November 1st, 2013 (as revised under the decree of MES of December 11th, 2015 No. 1272, registered with the Ministry of Justice of Ukraine at January 5, 2015 for No. 8/28138)

 1. Foreigners who enter to study to get certain educational-qualification level shall be enrolled to the University no later than 1 (the first) of November under orders of enrollment verified in a Common database.
 2. Admission of documents from foreign citizens and persons without citizenship on full-time and part-time forms of education and entrance tests (interview) for the Bachelor degree take place from 11th of July to 28th of July and from 1st of September to 1st of November, 2018. For Master degree and educational-qualification level of Specialist it takes place from 1st of July to 28th of July and from 1st of September to 1st of November, 2018.
 3. The enrollment of foreign citizens and persons without citizenship on full-time and part-time forms of education for Bachelor degree, Master degree and educational-qualification level of Specialist who has successfully passed the interview on specialty, finishes by 01th of November, 2018.

15. Enrollment of foreigners for bachelor educational level is held by the results of the interview or entrance examinations and estimated on 100 grade scale (from 100 to 200 grades) on the ground of concluded treaties.

16. Admission of foreigners for master educational level is held on the ground of bachelor educational level on the assumption of entering similar training course by the results of the interview in the professional subjects. The results of entering exams are estimated on 100 grade scale (from 100 to 200 grades)

17. Foreigners, enrolled for studying, get the Student’s card. A sample and the order of its getting are determined by Ministry of Education and science in accordance with Ministry of Internal Affairs in Ukraine.

18. The tuition fee for foreigners is determined by the University in the order constituted by Ministry of Education together with Ministry of Finance and Ministry of Economics in Ukraine.

19. Conversion of foreign students from one higher educational institution into another in Ukraine is carried out according to the agreement between educational institutions.

сontact: karpenko-kary@ukr.net


 
  

   Генеральні партнери

Компанія «Інтеко-холдінг»


© 2010 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
Розробка сайту bo-co