КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
      ТЕАТРУ, КIНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
      іменi І. К. Карпенка-Карого

Офіційний сайт
eng   рус
Вступнику Факультет театрального мистецтва Інститут екранних мистецтв Новини Контакти


         Увага!
Інформація розміщена на сайті www.knutkt.kiev.ua не є офіційною інформацією Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого та є недостовірною. Офіційний сайт нашого університету знаходиться за адресою:
  www.knutkt.com.ua

Правила прийому

ЗМІСТ


І. Загальні положення

ІІ. Організація прийому до Університету

ІІІ. Конкурсний відбір

IV. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

V. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до Університету

VІ. Організація та проведення конкурсного відбору

VIІ. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

VIII. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

IX. Коригування списку рекомендованих до зарахування

X. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти

XІ. Наказ про зарахування, додатковий конкурс, зарахування за рахунок цільового пільгового державного кредиту

XII. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства до Університету прийому до вищих навчальних закладів

XIII. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищих навчальних закладів

ДОДАТКИ

Додаток: Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток: Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Додаток: Положення про приймальну комісію Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого

Додаток: Положення про апеляційну комісію

Додаток: Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали

Додаток: Порядок обчислення конкурсного балу вступника

Додаток: Правила прийому до аспірантури Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого в 2017 році

Додаток: Зміни до правил прийому до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого в 2017 році

Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого (далі – Університет) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серія АГ № 582581 від 22.11.2011, сертифікатів на надання освітніх послуг пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра, спеціаліста, магістра, а також ліцензії на підготовку іноземців та осіб без громадянства.

В університеті акредитовані всі спеціальності (напрями підготовки) за якими здійснюється прийом на кожний рівень вищої освіти:

– за ІІ (другим) рівнем сертифікат про акредитацію (серія НД-ІІ №1150908) з напряму (спеціальності) 0202 Мистецтво 6.020201 Театральне мистецтво та сертифікат про акредитацію (серія НД-ІІ №1150909) з напряму (спеціальності) 0202 Мистецтво 6.020203 Кіно-телемистецтво;

– за ІІІ (третім) рівнем сертифікат про акредитацію (серія НД-ІІІ №1150910), з напряму (спеціальності) 0202 Мистецтво 7.020201 Театральне мистецтво та сертифікат про акредитацію (серія НД-ІІІ №1150911) з напряму (спеціальності) 0202 Мистецтво 7.020203 Кіно-телемистецтво;

– за ІV (четвертим) рівнем сертифікат про акредитацію (серія НД-ІV №1150913) з напряму (спеціальності) 0202 Мистецтво 8.020201 Театральне мистецтво та сертифікат про акредитацію (серія НД-ІV №1150912) з напряму (спеціальності) 0202 Мистецтво 8.020203 Кіно-телемистецтво.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого (далі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за № 1515/29645 і затверджені вченою радою Університету 28 грудня 2016 року (Протокол №12).

І. Загальні положення

1. У цих Правилах терміни вживаються у таких значеннях:

– вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника до здобуття вищої освіти, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту, співбесіди з конкурсного предмету (предметів), творчого конкурсу, фахового випробування тощо;

– вступний іспит – форма вступного випробування, яка передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета;

– вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі на навчання до вищого навчального закладу;

– Єдина державна електронна база з питань освіти (далі – Єдина база) – автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб;

– закрита конкурсна пропозиція (закритий конкурс) – конкурсна пропозиція із заздалегідь визначеною кількістю місць для навчання за державним або регіональним замовленням (загальний обсяг державного замовлення);

– квота-1 – визначена частина загального обсягу місць державного або регіонального замовлення, яка може бути використана для прийому вступників, що мають право на вступ на основі вступних іспитів (крім осіб, які мають право на квоту-2);

– квота-3 – визначена частина регіонального замовлення, яка може бути використана комунальним вищим навчальним закладом, або державного замовлення, наданого за кошти місцевого бюджету, яка може бути використана державним вищим навчальним закладом для прийому на навчання на основі повної загальної середньої освіти осіб, які її здобули в навчальних закладах на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

– конкурсна пропозиція (конкурс) – пропозиція вищого навчального закладу для прийому вступників на певний рівень вищої освіти, спеціальність (одну або декілька спеціалізацій, освітніх програм в межах спеціальності), форму навчання, курс, строк навчання, на основі здобутого освітнього рівня або ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня);

– конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, до якої входять результати вступних випробувань та інші показники, що обраховуються відповідно Правил прийому до вищого навчального закладу і при розрахунках округлюється з точністю до 0,001;

– конкурсний відбір – процедура відбору вступників для здобуття вищої освіти на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів та пріоритетностей заяв вступників відповідно до цих Правил (на конкурсній основі);

– конкурсний предмет – навчальний предмет, рівень навчальних досягнень з якого враховується при проведенні конкурсного відбору на навчання до Університету;

право на зарахування за квотами – право вступника, передбачене законом, щодо зарахування на навчання до вищого навчального закладу на основі повної загальної середньої освіти за квотою-1 та квотою-3, що реалізується відповідно до цих Правил;

– пріоритетність – визначена вступником під час подачі заяв черговість заяв (від 1 до 9, де 1 є показником найбільш пріоритетної заяви), за якою визначається вибір конкурсних пропозицій для зарахування на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за державним або регіональним замовленням;

– рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на навчання за конкурсною пропозицією, що формується відповідно до Правил прийому до Університету;

– співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета (предметів), за результатами якої приймається протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації до зарахування;

– творчий конкурс – форма вступного випробування для вступу для здобуття ступеня бакалавра, яка передбачає перевірку та оцінювання творчих і фізичних здібностей вступника, що може використовуватись за спеціальностями (спеціалізаціями), які визначені Переліком спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та фізичних здібностей вступників, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1351/27796;

– технічна помилка – помилка, яка допущена уповноваженою особою приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв під час внесення даних вступника або заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку;

– фахове випробування – форма вступного випробування для вступу на основі здобутого ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня (або такого, що здобувається), яка передбачає перевірку здатності до опанування навчальної програми певного ступеня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей.

Термін «ваучер» вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про зайнятість населення".

2. Підставою для оголошення прийому для здобуття вищої освіти є ліцензія Міністерства освіти і науки України, акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями бакалавра, магістра, та затверджені вченою радою Правила прийому.

Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які самостійно формує Університет.

3. Прийом на навчання на перший курс здійснюється в межах ліцензованого обсягу за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. Прийом на навчання на другий (третій) здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями (напрямами підготовки) відповідно до переліку спеціальностей, напрямів підготовки, за якими здійснювався прийом на перший курс відповідного року набору, а саме: Галузь знань 02 «Культура і мистецтво» – спеціальності 026 «Сценічне мистецтво» й 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво», та напрямами підготовки 6.02.02.01 «Театральне мистецтво» і 6.02.02.03 «Кіно-, телемистецтво».

4. Для здобуття ступенів вищої освіти приймаються:

– особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, – для здобуття ступеня бакалавра;

– особи, які здобули ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), – для здобуття ступеня магістра;

– особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), – для здобуття ступеня доктора філософії.

5. Для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю приймаються особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

6. Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за відповідною (чи за іншою) спеціальністю, можуть прийматись на другий курс на вакантні місця ліцензованого обсягу для здобуття ступеня бакалавра. Прийом здійснюється за результатами фахових вступних випробувань та з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста. Фінансування навчання таких осіб за державний кошт не здійснюється.

Також університет має право приймати на навчання на другий курс осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (спеціалізацією) за умови успішного складання вступних випробувань та у межах вакантних місць ліцензованого обсягу. Фінансування навчання таких осіб за державний кошт не здійснюється.

7. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, мають право на навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох вищих навчальних закладах за умови отримання тільки однієї вищої освіти за кожним ступенем за кошти державного (місцевого) бюджету.

Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами) за кошти державного або місцевого бюджетів.

8. Фінансування підготовки фахівців в Університеті здійснюється:

– за рахунок видатків державного та місцевого бюджетів (державне замовлення);

– за рахунок цільових пільгових державних кредитів. Отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти здійснюється відповідно до Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 року № 916;

– за ваучерами;

– за кошти фізичних та юридичних осіб.

9. Спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів.

За умови вступу на основі повної загальної середньої освіти мають право на зарахування за державним (або регіональним) замовленням в межах квоти-1:

– особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

– діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;

– у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880.

Особи, що здобули повну загальну середню освіту у навчальних закладах певного регіону при вступі на конкурсні пропозиції (для яких встановлено квоту-3), мають право на зарахування за державним або регіональним замовленням в межах квоти-3.

Особи, не зараховані на навчання в межах квоти-1 або квоти-3, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

10. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних вищих навчальних закладах на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного (або місцевого) бюджету.

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за державним або регіональним замовленням, можуть здобувати ступінь магістра лише за кошти фізичних та юридичних осіб.

Особа може вступити до вищого навчального закладу для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала відповідного диплома. Фінансування навчання за кошти державного замовлення здійснюється в межах нормативного строку навчання за основним навчальним планом.

Громадяни України, які не завершили навчання за державним (або регіональним) замовленням за певним ступенем вищої освіти, мають право повторного вступу для безоплатного здобуття вищої освіти в державних вищих навчальних закладах за тим самим ступенем освіти за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.

Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю у державних вищих навчальних закладах, якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом.

Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю у державних вищих навчальних закладах, якщо вони мають направлення на навчання, видане державним (регіональним) замовником відповідно до законодавства.

11. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України, за винятками, встановленими законодавством. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України (Докладніше – Розділ ХІІ цих Правил).

Усі особи, які здобувають вищу освіту і Університеті, мають рівні права та обов’язки.

12. Прийом до Університету на всі ступені здійснюється на конкурсній основі.

13. Обсяг прийому за державним (та регіональним) замовленням за спеціальностями 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво», 026 «Сценічне мистецтво» галузі знань 02 «Культура і мистецтво» визначається державними (регіональними) замовниками у розрізі вищого навчального закладу та форм навчання. Вищий навчальний заклад може поділити наданий йому загальний обсяг державного замовлення за цими спеціальностями між закритими конкурсними пропозиціями, які вони створюють самостійно.

ІІ. Організація прийому до Університету

1. Організацію прийому вступників до Університету здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора Університету, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію, затвердженим вченою радою Університету відповідно до Положення про приймальну комісію, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу оприлюднюється на веб-сайті Університету (Додаток 7).

2. Ректор Університету забезпечує дотримання законодавства України, в тому числі Умов прийому до вищих навчальних закладів у 2017 року, Правил прийому до Університету, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

3. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу ректором Університету та виконання процедур вступної кампанії.

4. Загальні обсяги державного замовлення вносяться до Єдиної бази впродовж двох днів після їх отримання.

Обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб визначається вищим навчальним закладом у межах різниці між ліцензованим обсягом з урахуванням його поділу за формами навчання та загальним обсягом державного замовлення і може корегуватись з урахуванням фактичного виконання державного замовлення.

5. Усі питання, пов’язані з прийомом до Університету, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті Університету в день прийняття або не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення.

6. Для вступників та студентів, які потребують поселення у гуртожиток Університету під час вступу та навчання, надається 234 місця. Надання місць в гуртожитку здійснюється відповідно до Положення про студентський гуртожиток Університету.

Місце проживання в гуртожитку надається на період вступу до Університету та навчання в ньому.

7. Звільняють місце в гуртожитку протягом трьох діб вступники, які:

– отримали незадовільну оцінку на вступних випробуваннях (від дня оголошення результатів випробування);

– подали апеляцію (після підтвердження апеляційною комісією правильності оцінки);

– не зараховані до Університету за конкурсом (після підписання наказу про зарахування).

III. Конкурсний відбір

1. Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань.

2. Спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти.

За результатами співбесіди до Університету мають право на зарахування особи:

– визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

– особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних вищих навчальних закладів за результатами співбесіди.

Програми співбесід затверджує голова приймальної комісії не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими 100 балів, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

Брати участь у конкурсному відборі тільки за результатами вступних іспитів або зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 року мають право:

– особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

– діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;

– особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880;

– особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2016 року.

ІV. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

1. Порядок роботи приймальної комісії:

Дні тижня

Години

Понеділок

09.30–18.00

Вівторок

09.30–18.00

Середа

09.30–18.00

Четвер

09.30–18.00

П’ятниця

09.30–18.00

Субота

10.00–13.00

Неділя

Вихідний

Обідня перерва

13.30–14.00

2. Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти за ступенем бакалавр проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

За іншими формами навчання

вступники на основі повної загальної середньої освіти

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2017 року

12 липня 2017 року

Закінчення прийому заяв та документів:

– за державним замовленням

– за кошти фізичних та юридичних осіб, за рахунок цільових пільгових державних кредитів


о 18.00 годині
20 липня 2017 року


о 18.00 годині
20 липня 2017 року

Строки проведення:

– творчі конкурси, вступні екзамени


– співбесіди17 – 26 липня
2017 року

з 21 до 23 липня (включно)

17 – 26 липня
2017 року

Термін оприлюднення рейтингових списків вступників з повідомленням про отримання/неотримання права здобувати вищу освіту за державним замовленням

не пізніше 12.00 години
01 серпня 2017 року

не пізніше 12.00 години
01 серпня 2017 року

Термін виконання вступниками вимог до зарахування:

– за державним замовленням
до 12.00 години
05 серпня 2017 рокудо 18.00 години
03 серпня 2017 року

Терміни зарахування вступників:

– за державним замовленнямне пізніше 12.00 години
07 серпня 2017 рокуне пізніше 12.00 години
07 серпня 2017 року

– за кошти фізичних та юридичних осіб, за рахунок цільових пільгових державних кредитів

не пізніше
25 серпня 2017 року

не пізніше
25 серпня 2017 року

3. Списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним (або регіональним) замовленням оприлюднюються не пізніше 12.00 години 24 липня. Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 18.00 години 25 липня, а також подати письмову заяву про виключення з конкурсу на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 12.00 години 26 липня. Зараховані особи впродовж 26 липня виключаються з конкурсу на інші місця державного замовлення.

4. Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення, за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти, проводиться не пізніше 18 серпня.

5. Прийом заяв і документів, проведення фахових вступних випробувань та зарахування на навчання за ступенем бакалавр на другий (третій) курс осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за відповідною спеціальністю, осіб, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю та осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, відбувається в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2017 року

12 липня 2017 року

Закінчення прийому заяв та документів

о 18.00 годині
24 липня 2017 року

о 18.00 годині
24 липня 2017 року

Строки проведення фахових випробувань

25 - 31 липня
2017 року

25 – 31 липня
2017 року

Термін оприлюднення рейтингових списків вступників

не пізніше
12.00 години
01 серпня 2017 року

не пізніше
12.00 години
01 серпня 2017 року

Термін виконання вступниками вимог до зарахування

до 12.00 години
05 серпня 2017 року

до 18.00 години
03 серпня 2017 року

Терміни зарахування вступників

не пізніше
25 серпня 2017 року

не пізніше
25 серпня 2017 року

6. Прийом заяв і документів, фахові випробування та зарахування на навчання вступників на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на здобуття ступеня магістра проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

17 липня 2017 року

17 липня 2017 року

Закінчення прийому заяв та документів

24 липня 2017 року

24 липня 2017 року

Строки проведення фахових вступних випробувань

25– 31 липня
2017 року

25 – 31 липня
2017 року

Термін оприлюднення рейтингових списків вступників з повідомленням про отримання/неотримання права здобувати вищу освіту за державним замовленням

1 серпня 2017 року

1 серпня 2017 року

Термін виконання вступниками вимог до зарахування
– за державним замовленням5 серпня
2017 року5 серпня
2017 року

Терміни зарахування вступників:– за державним замовленням

7 серпня 2017 року

7 серпня 2017 року

– за кошти фізичних та юридичних,

не пізніше
25 серпня 2017 року

не пізніше
25 серпня 2017 року

V. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до Університету

1. Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання, крім осіб, які мають спеціальні умови на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, передбачені пунктом Розділом ІІІ цих Правил, або право на зарахування за квотами-1, передбачене Розділом І цих Правил, або мають розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в документі, що посвідчує особу, в документі про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання, з 12 липня подають заяви тільки в електронній формі.

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за № 1515/29645.

Якщо через певні причини вступники не мають змоги самостійно подати електронні заяви, вони зможуть це зробити безпосередньо в приймальній комісії університету.

Вступники на основі повної загальної середньої освіти, що мають спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі при вступі на здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, передбачені Розділом ІІІ цих Правил, або право на зарахування за квотами-1, передбачене Розділом І цих Правил, і бажають скористатися цими правами, подають заяви в паперовій формі.

Усі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі.

Вступники можуть подати до дев’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих конкурсних пропозиціях, але не більше, ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції, для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб, не обмежується.

Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у вищих навчальних закладах, без права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю.

2. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (спеціалізації, освітньої програми, мови) та форми навчання.

Під час подання заяв вступники обов’язково зазначають один із таких варіантів:

– «претендую на участь в конкурсі на місця державного замовлення і на участь в конкурсі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним замовленням»;

– «претендую на участь в конкурсі виключно на місця державного замовлення»;

– «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб».

Під час подання заяви про участь у конкурсному відборі на основі повної загальної середньої освіти, вступник, що претендує на місця державного замовлення за денною або заочною формою навчання, для здобуття ступеня бакалавра, зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.

Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена.

Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання, вступники подають окремі заяви.

3. Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована вищим навчальним закладом на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається не поданою, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю.

Виправлення технічних помилок відбувається до дати включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

4. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії Університету. Факт подання кожної заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто оригінали:

– документа, що посвідчує особу;

– свідоцтва про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта;

– військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;

– документа державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

– сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

– документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами-1, квотами-3 (за наявності).

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень може подаватись довідка державного підприємства "Інфоресурс" про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

5. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

– копія документа, що посвідчує особу;

– копію свідоцтва про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта;

– копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копія додатка до нього;

– копію сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

– чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см;

– копію ідентифікаційного коду;

– копію військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством).

У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

До участі у творчих конкурсах вступники допускаються за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання.

Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).

6. Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання. У 2017 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016 та 2017 років.

До участі у конкурсі допускаються вступники, які подали сертифікати з української мови та літератури (базовий рівень складності) та з історії України з кількістю балів не нижче 100. Вступники, які подають сертифікати нижче 100 балів, до участі у конкурсному відборі не допускаються і на навчання не зараховуються.

7. Копії документів, що засвідчують спеціальні умови особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, передбачені в Розділі ІІІ цих Правил, або право на зарахування за квотами-1, передбачені в Розділі І цих Правил, подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій формі у визначені цими Правилами терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують спеціальні умови особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, унеможливлюють реалізацію таких спеціальних умов.

8. Копії документів, що засвідчують спеціальні умови особи на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, передбачені розділом І цих Правил, подаються вступником особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачені Розділом ІV цих Правил або при укладанні договору про надання освітніх послуг між вищим навчальним закладом та фізичною (юридичною) особою. Не подані своєчасно документи, що засвідчують спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, унеможливлюють реалізацію таких спеціальних умов.

Копії документів і фотокартки не зарахованих вступників, що не отримані ними, а також їх екзаменаційні роботи зберігаються протягом одного року, після чого знищуються та про що складається відповідний акт.

9. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження не підлягають засвідченню. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.

10. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов щодо участі в конкурсному відборі при вступі на здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти та спеціальних умов на здобуття вищої освіти за державним замовленням і за рахунок цільових пільгових державних кредитів.

11. Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

12. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до вищого навчального закладу протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу на підставі даних, внесених до Єдиної бази.

13. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (напряму підготовки, спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотою-1 або квотою-3 фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

14. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

15. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про вищу духовну освіту, виданий вищим духовним навчальним закладом до 06 вересня 2014 року, обов’язковим є подання Свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту або рішення вченої ради цього вищого навчального закладу (цієї наукової установи) щодо визнання зазначених документів відповідно до Порядку державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року № 652.

16. Вступник може подати заяви на всі форми навчання однієї спеціалізації, але проходити конкурсний відбір за кожною формою навчання окремо.

VI. Організація та проведення конкурсного відбору

1. У 2017 році набір до Університету проводиться за такими спеціальностями та спеціалізація ми/освітніми програмами для здобуття ступеня «бакалавр»:

021 – «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво»

– спеціалізація/освітня програма «Режисура ігрового кіно» (денна форма навчання);

– спеціалізація/освітня програма «Режисура анімаційного фільму» (денна форма навчання);

– спеціалізація/освітня програма «Режисура телебачення» (очна, заочна форми навчання);

– спеціалізація/освітня програма «Звукорежисура» (очна, заочна форми навчання);

– спеціалізація/освітня програма «Майстерність диктора та ведучого програм телебачення» (денна форма навчання);

– спеціалізація/освітня програма «Кінотелеоператорство» (денна, заочна форми навчання);

– спеціалізація/освітня програма «Фотомистецтво» (заочна форма навчання);

– спеціалізація/освітня програма «Драматургія кіно і телебачення» (денна, заочна форми навчання);

– спеціалізація/освітня програма «Кінознавство» (денна, заочна форми навчання);

– спеціалізація/освітня програма «Організація кінотелевиробництва» (денна, заочна форми навчання).

026 – «Сценічне мистецтво»

– спеціалізація/освітня програма «Акторське мистецтво театру і кіно» (денна форма навчання);

– спеціалізація/освітня програма «Режисура драматичного театру» (денна, заочна форми навчання);

– спеціалізація/освітня програма «Режисура цирку» (заочна форма навчання);

– спеціалізація/освітня програма «Режисура балету» (денна форма навчання);

– спеціалізація/освітня програма «Театрознавство» (денна форма навчання);

– спеціалізація/освітня програма «Організація театральної справи» (денна, заочна форми навчання);

2. У 2017 році набір до Університету проводиться на такі спеціальності та спеціалізації
для здобуття ступеня «магістр»:

021 – «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво»

– спеціалізація/освітня програма «Режисура ігрового кіно» (денна форма навчання);

– спеціалізація/освітня програма «Режисура неігрового фільму» (денна форма навчання);

– спеціалізація/освітня програма «Режисура телебачення» (денна форма навчання);

– спеціалізація/освітня програма «Майстерність диктора та ведучого програм телебачення» (денна форма навчання);

– спеціалізація/освітня програма «Драматургія кіно і телебачення» (заочна форма навчання);

– спеціалізація/освітня програма «Звукорежисура» (денна, заочна форми навчання);

– спеціалізація/освітня програма «Кінотелеоператорство» (денна форма навчання)

– спеціалізація/освітня програма «Кінознавство» (денна, заочна форми навчання);

– спеціалізація/освітня програма «Продюсерство з аудіовізуального мистецтва і виробництва» (денна, заочна форми навчання).

026 – «Сценічне мистецтво»

– спеціалізація/освітня програма «Акторське мистецтво театру і кіно» (денна форма навчання);

– освітня програма «Мистецтво театру ляльок» (денна форма навчання):

  • спеціалізація «Акторське мистецтво театру ляльок» (денна форма навчання);
  • спеціалізація «Режисура театру ляльок» (денна форма навчання);
  • спеціалізація «Сценографія театру ляльок» (денна форма навчання);

– спеціалізація/освітня програма «Режисура драматичного театру» (денна, заочна форми навчання);

– спеціалізація/освітня програма «Режисура цирку» (заочна форма навчання);

– спеціалізація/освітня програма «Режисура балету» (заочна форма навчання);

– спеціалізація/освітня програма «Театрознавство» (денна, заочна форми навчання);

– спеціалізація/освітня програма «Продюсерство сценічного мистецтва» (денна, заочна форми навчання);

3. Вступники до подання документів на навчання за ступенями бакалавр, магістр проходять консультації для вступників, на яких мають виявити відповідні фахові здібності.

Консультації для вступників з усіх спеціалізацій проводяться у приміщеннях університету за графіком, який заздалегідь оголошує Приймальна комісія.

Роботи, подані на консультації для вступників, протягом року можуть бути повернуті особам, які не вступили до Університету.

4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до Університету, зараховуються:

- бали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання з двох предметів (української мови і літератури та з історії України), мінімальна кількість балів має становити не нижче 100 балів, ваговий коефіцієнт становить 0,2 з кожного конкурсного предмета;

- результати двох сесій творчого конкурсу (перша – творче випробування з фаху (практичне), друга – творче випробування з фаху (теоретичне), мінімальна кількість балів має становити не нижче 100 балів за кожну сесію творчого конкурсу, ваговий коефіцієнт становить 0,5;

- середній бал документа про повну загальну середню освіту, ваговий коефіцієнт становить 0,1.

5. Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень або складають вступний іспит. Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів.

6. Результати вступних іспитів та творчих конкурсів для вступників на основі повної загальної середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Результати творчого конкурсу оцінюються за 200-бальною шкалою окремо за кожну сесію творчого конкурсу. Оцінка за творчий конкурс обчислюється як середнє арифметичне отриманих балів за кожну сесію конкурсу. Вступники, які отримали оцінку нижче 100 балів, не допускаються до участі у наступній сесії творчого конкурсу та конкурсному відборі на навчання.

7. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12". У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 12-бальній шкалі вважається таким,
що дорівнює 2.

8. При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання вступниками сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання є обов’язковим, крім випадків, передбачених в Розділах І, ІІІ цих Правил.

9. Вступники, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за відповідною (чи за іншою) спеціальністю, або мають базову чи повну вищу освіту, та вступають на другий курс для здобуття ступеня бакалавра, складають два фахових випробування: перше – творче випробування з фаху (практичне), друге – творче випробування з фаху (теоретичне). Конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів результатів двох фахових випробувань та середнього бала додатка до диплома молодшого спеціаліста або диплома про базову чи повну вищу освіту. Результати фахових випробувань оцінюються за шкалою від 100 до 200-балів. Середній бал документа про освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у Додатку 8 до цих правил. Оцінки з документа про освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».

У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал в 200-бальній шкалі вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.

10. Вступники, для здобуття ступеня магістр, складають фахове випробування зі спеціальності та вступний екзамен з іноземної мови.

Для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки),вступники складають додаткове вступне випробування.

Для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра на основі базової та повної вищої освіти конкурсний бал обчислюється за 100 бальною шкалою шляхом додавання балів результатів фахового випробування, вступного екзамену з іноземної мови, середнього бала документа про базову або повну вищу освіту та середнього бала результатів державної атестації з точністю до 0,001 частин бала, та вноситься до Єдиної бази.

Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня B1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

11. Особи, які вступали за ступенем магістр та отримали оцінку за випробування нижче 60 балів, до участі в наступних вступних випробуваннях та в подальшому конкурсному відборі на навчання не допускаються.

12. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня доктора філософії, зараховуються бали вступних іспитів (у формі усного іспиту):

  • зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
  • з однієї із іноземних мов за вибором (англійської, німецької, іспанської, французької) в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти);
  • з естетики (в обсязі стандарту вищої освіти з відповідної спеціальності).

Вступники, які не мають диплома магістра, що відповідає спеціальності, за якою вони вступають до аспірантури, проходять додаткове вступне випробування:

зі спеціальності 021 – аудіовізуальне мистецтво та виробництво – співбесіда з питань теорії та історії кіно і телебачення;

зі спеціальності 026 – сценічне мистецтво (із специфікою кафедри Театрознавства) – співбесіда з питань театрознавчої історіографії та джерелознавства;

зі спеціальності 026 – сценічне мистецтво (із специфікою кафедри Організації театральної справи) – співбесіда з питань організаційних форм сценічного мистецтва.

Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

13. Програми творчих конкурсів, співбесід, фахових випробувань розробляються Університетом і затверджуються головою Приймальної комісії не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм. Програми творчих конкурсів, що містять критерії оцінювання підготовленості вступників, оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті Університету (www.knutkt.com.ua).

14. Розклад вступних випробувань та творчих конкурсів оприлюднюється шляхом розміщення на веб-сайті Університету та інформаційному стенді Приймальної комісії не пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв та документів для вступу на навчання за відповідними ступенями та формами навчання.

15. Вступні випробування та творчі конкурси проводяться винятково в приміщеннях університет, зазначених у розкладі. Результати творчих конкурсів оприлюднюються в Єдиній базі, на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті Університету.

16. Інформація про результати вступного випробування або співбесіди в усній формі оголошується вступникові в день його проведення. Перевірка письмових робіт та оголошення результатів відбувається не пізніше наступного робочого дня Приймальної комісії, та оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті Університету. Відомості щодо результатів вступних випробувань вносяться до Єдиної бази.

17. Для проведення вступних екзаменів та творчих конкурсів створюються екзаменаційні комісії. Для проведення фахових випробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) створюються фахові атестаційні комісії.

18. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

19. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені Університетом, розглядає апеляційна комісія Університету, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора.

Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки, отриманої на вступному випробуванні повинна подаватись особисто не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки та розглядається в присутності вступника.

Додаткове опитування вступника при розгляді апеляції не допускається.

У разі зміни балів з конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання за результатами апеляцій приймальні комісії, після відповідного повідомлення Єдиної бази, вносять відповідні зміни в документацію, перераховують конкурсний бал.

VIІ. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

– вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди (тільки на основі повної загальної середньої освіти);

– вступники, які мають право на зарахування за квотами (тільки на основі повної загальної середньої освіти);

– вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.

У межах інших зазначених в пункті 1 цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

– за конкурсним балом від більшого до меншого;

– за пріоритетністю заяви від 1 до 9;

– за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого.

Якщо встановлені в третьому – п’ятому абзацах цього пункту додаткові правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.

3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

– прізвище, ім'я та по батькові вступника;

– конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);

– пріоритетність заяви, зазначена вступником (тільки на основі повної загальної середньої освіти);

– ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, вступних іспитів, квоти-1 або квоти-3 (тільки на основі повної загальної середньої освіти).

4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на офіційному веб-сайті Університету.

Списки вступників, рекомендованих до зарахування за державним або регіональним замовленням за кожною конкурсною пропозицією, отримуються приймальною комісією за даними Єдиної бази, перевіряються, затверджуються рішенням приймальної комісії та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та офіційному веб-сайті університету відповідно до строків, визначених у Розділі ІV цих Правил. .

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього розділу.

5. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після виконання/невиконання вступниками на ступінь бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, на ступінь магістра на основі здобутого ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), на ступінь доктора філософії вимог для зарахування на навчання відповідно до Розділу VIІІ цих Правил.

6. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стенді приймальної комісії.

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на офіційному веб-сайті, а також відображається у кабінеті вступника в Єдиній базі.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв'язку відповідно до Правил прийому.

VIІІ. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця державного та регіонального замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в Розділі ІV цих Правил або відповідно до нього, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного та регіонального замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, військового квитка або приписного свідоцтва (для військовозобов’язаних), крім передбачених законодавством випадків, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами прийому, до приймальної комісії Університету. Подані оригінали документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом усього періоду навчання. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією.

2. Особи, які в установлені строки, визначені у Розділі ІV цих Правил або відповідно до нього, не виконали вимог для зарахування на місця державного або регіонального замовлення, втрачають право в поточному році на зарахування на навчання за державним та регіональним замовленням, крім випадків, визначених у Розділах Х, ХІ цих Правил.

Коригування списку рекомендованих до зарахування

ІX. Коригування списку рекомендованих до зарахування

1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених в пункті 1. Розділі VІІІ цих Правил.

2. Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано або не надано рекомендацію до зарахування на навчання за державним замовленням, приймається за заявою вступника у довільній формі, що подається до приймальної комісії вищого навчального закладу та долучається до його особової справи.

3. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 1 Розділу VIІІ цих Правил.

Договір про надання освітніх послуг між університетом та фізичною (юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. У разі, якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

4. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізація ми, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом усього строку навчання.

При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному з вищих навчальних закладів на вибір студента протягом усього терміну навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому вони зберігаються.


X. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти

1. Правом переведення на вакантні місця державного замовлення користуються особи, які не отримували рекомендації до зарахування на місця державного замовлення в порядку, передбаченому пунктом 5 Розділу VII цих Правил.

2. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти, здійснюється в такій послідовності:

а) особи, які мають спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, незалежно від конкурсного бала:

– діти, батьки (один із батьків, усиновлювачів) яких загинули під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет, і територіальну цілісність України, або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районах проведення антитерористичної операції;

– діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;

– особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою при виконанні ним обов’язків військової служби;

б) особи, які мають спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, в разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від мінімального, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом, не більше ніж на 10 балів:

– визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

– яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане право на прийом без екзаменів до державних вищих навчальних закладів за результатами співбесіди;

– особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

– діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;

– особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880;

– особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;

– інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, – категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, – категорія 2;

– шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та які мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи.

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзацах а) і б) цього пункту, проводиться при відсутності не переведених осіб попередньої категорії або в разі їх письмової відмови від переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому списку в межах кожної із зазначених категорій.

У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзацах а), б) пункту 2 цього розділу, вищий навчальний заклад використовує для цього вакантні місця державного замовлення з інших спеціальностей цієї галузі цієї або іншої форми навчання (після переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзацах а), б) цього пункту за відповідною спеціальністю та формою навчання), про що негайно ставить до відома відповідного державного замовника.

Невикористані після цього місця державного замовлення вважаються такими, що не розмішені в даному вищому навчальному закладі. Вищий навчальний заклад повідомляє державного замовника про їх кількість у розрізі спеціальностей (спеціалізацій) та форм навчання.

У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзаці б) пункту 2 цього розділу, вищий навчальний заклад надсилає державному замовнику запит на виділення додаткових місць державного замовлення за рахунок повернутих. Рішення щодо використання цих місць приймає конкурсна комісія державного замовника.

XІ. Наказ про зарахування, додатковий конкурс, зарахування за рахунок цільового пільгового державного кредиту

1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором Університету на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії й офіційному веб-сайті університету у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в Розділі .. цих Правил або відповідно до нього.

2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, передбачених пунктом 5 цього розділу.

Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування до Університету за власним бажанням, відраховані з Університету за власним бажанням, а таким особам повертаються документи, подані ними, не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

3. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 календарних днів від дня їх початку, відраховуються з Університету, про що видається відповідний наказ.

4. На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 2-3 цього розділу місце(я), може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних пропозицій університету за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.

Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази до 18.00 години 19 вересня.

5. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок цільового пільгового державного кредиту приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до вимог цих Правил.

Переважним правом на зарахування (переведення) на місця, що фінансуються за рахунок цільового пільгового державного кредиту, мають особи, яким надано спеціальні права на здобуття вищої освіти за державним замовленням, та за рахунок цільових пільгових державних кредитів відповідно до Розділу І цих Правил. Іншим категоріям вступників право на зарахування (переведення) на місця, що фінансуються за рахунок цільового пільгового державного кредиту, надається в разі відсутності осіб названої вище категорії або їх письмової відмови від таких місць.

ХІІ. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства до Університету

1. Прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства до вищих навчальних закладів здійснюється згідно із Законами України "Про вищу освіту", "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", "Про закордонних українців", "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту", Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова", постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року №136 "Про навчання іноземних громадян в Україні", від 11 вересня 2013 року № 684 "Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства", наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 "Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року № 1272).

2. Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

Прийом іноземців до вищих навчальних закладів на навчання за рахунок коштів державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців.

Квота для іноземців – визначена частина обсягу місць державного замовлення, яка використовується для прийому вступників з числа:

іноземців, які прибувають на навчання відповідно до міжнародних договорів України;

закордонних українців, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця.

3. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до вищих навчальних закладів за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями).

Подача документів для вступу з числа іноземців на навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб може здійснюватися:

1) двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (але не пізніше 01 листопада) для здобуття ступенів бакалавра, магістра;

2) упродовж року для навчання в аспірантурі, асистентурі, докторантурі.

4. Зарахування іноземців на навчання на відповідному рівні вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань з визначених предметів та мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, та врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий рівень освіти.

5. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до Університету на підставі наказів про зарахування, що формуються в Єдиній базі.

6. Вимоги Університету щодо відповідності вступників із числа іноземців, які прибули в Україну з метою навчання, умовам прийому на відповідні рівні вищої освіти, а також строки прийому заяв і документів, проведення вступних випробувань, творчих конкурсів та зарахування зазначені у Правилах прийому.

7. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.

8. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні, і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до вищих навчальних закладів України користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах установлених квот для іноземців за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому Університету.

Всі іноземці мають пройти процедуру Нострифікації (визнання іноземного документа про освіту), або надати довідку, що документи подані до центру Нострифікації – «Інформаційно-іміджевий центр».

9. Зарахування до Університету іноземців та осіб без громадянства на денну та заочну форми навчання за ступенем бакалавр, магістр, які успішно пройшли співбесіду зі спеціальності, завершується 15 листопада 2016 року.

10. Іноземці та особи без громадянства подають до приймальної комісії документи:

– оригінал документа про попередню освіту та додаток про освіту (легалізація – переклад українською мовою завірений нотаріально - 2 екземпляри перекладу);

– копію свідоцтва про закінчення підготовчого відділення (якщо необхідна мовна підготовка);

– копію страхового полісу України на надання екстреної медичної допомоги;

– копію документа про народження (переклад українською мовою завірений нотаріально);

– копію паспорта, за яким іноземець в’їхав в Україну (переклад українською мовою завірений нотаріально, 2 екземпляри);

– 20 фотокарток розміром 3,5 x 4,5 см на матовому тлі.

Зазначені документи в підпункті цього розділу, повинні бути засвідчені відповідно до законодавства України та легалізовані (переклад українською та підтвердження нотаріусом) у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

11. Іноземці та особи без громадянства повинні володіти українською мовою.

12. Зарахування іноземців за ступенем бакалавр проводиться за результатами співбесіди (зі спеціальності) чи вступних екзаменів і оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів на підставі укладених договорів.

13. Прийом іноземців за ступенем магістр проводиться на базі ступеня бакалавр, за умови вступу на споріднений напрям підготовки (спеціальність) за результатами співбесіди з фахових дисциплін. Результати співбесіди чи вступних екзаменів оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

XІІІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищих навчальних закладів

1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). (Додаток 11)

2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальної комісії. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальної комісії своїх спостерігачів. Приймальна комісія зобов’язана створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення до засідання з документами, що надаються членам приймальної комісії.

3. Університет зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньою програмою, напрямом підготовки) та ступенем, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотами, оприлюднюються на офіційному веб-сайті університету не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії, як правило, не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання.

5. Подання вступником недостовірних персональних даних, про здобуту раніше освіту, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування за квотами, права на зарахування за співбесідою, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про його зарахування.

6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що фінансуються за державним замовленням, вартість навчання за спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до університету здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою "Конкурс", на підставі даних Єдиної бази.
Відповідальний секретар
Приймальної комісії


Т.В. Кобзар

 
  

   Генеральні партнери

Компанія «Інтеко-холдінг»


© 2010 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
Розробка сайту bo-co