КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
      ТЕАТРУ, КIНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
      іменi І. К. Карпенка-Карого

Офіційний сайт
eng   рус
Вступнику Факультет театрального мистецтва Інститут екранних мистецтв Новини Контакти         Увага!
Інформація розміщена на сайті www.knutkt.kiev.ua не є офіційною інформацією Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого та є недостовірною. Офіційний сайт нашого університету знаходиться за адресою:
  www.knutkt.com.ua

Колективний договірМіністерство культури України 

Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-КарогоКОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

між ректором і первинною профспілковою організацією

Київського національного університету театру, кіно і телебачення

імені І.К. Карпенка-Карого

на 2013 - 2014 рокиЗАТВЕРДЖЕНО

конференцією трудового колективу

Київського національного університету

театру, кіно і телебачення

імені І.К.Карпенка-Карого

30 серпня 2013 року (Протокол № 1)


Київ - 2013

1   Загальні положення

1.1  Колективний договір укладено відповідно до Закону України “Про колективні договори і угоди” на двосторонній основі між ректором Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого БЕЗГІНИМ Олексієм Ігоровичем (далі по тексту – Університет, Ректор), уповноваженим Міністерством культури України (органом управління майном Університету), який безпосередньо та через керівний персонал здійснює поточне керівництво Університетом, з однієї сторони та трудовим колективом Університету в особі керівника виборного органу первинної профспілкової організації Університету Горського Владислава Михайловича, який представляє інтереси усіх працівників Університету (далі – Керівник профспілки), з другої сторони (далі – Сторони).

1.2 Сторони визнають Колективний договір як локальний нормативно-правовий акт, який встановлює засади соціального партнерства, визначає узгоджені позиції та дії Сторін, спрямовані на їх співробітництво, створення умов для підвищення ефективності роботи і удосконалення навчально-виховного процесу, реалізацію на цій основі професійних, трудових і соціально-економічних гарантій, забезпечення конституційних прав працівників, досягнення злагоди в трудовому колективі Університету.

1.3  Колективний договір укладено згідно із законодавством України про працю, про вищу освіту, про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності; Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні; Регіональної угоди між Київською міською державною адміністрацією, Радою директорів підприємств, установ та організацій м. Києва та Київською міською радою профспілок; галузевих угод: між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2011-2015 роки; між Міністерством культури України та ЦК Профспілки працівників культури України на 2012 - 2013 роки; іншими державними нормативними документами; Статуту Університету, а також прийнятих Сторонами зобов’язань.

1.4 Колективний договір не обмежує права Ректора, за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації Університету (далі – Профспілка), за рахунок економії загального та (або) спеціального фондів державного бюджету Університету розширювати соціальні гарантії, компенсації, трудові та соціально-побутові пільги працівників, гарантії та рівень яких встановлені законодавством України.

1.5  Дія Колективного договору поширюється на усіх працівників Університету, в тому числі на жінок, які знаходяться у відпустці по догляду за дитиною, і непрацюючих пенсіонерів, які після виходу на пенсію продовжують сплачувати внески до Профспілки у розмірі 0,5 відсотка від пенсії.

1.6  Сторони зобов’язуються спільно узгоджувати рішення, що стосуються соціально-економічних прав та інтересів працівників Університету.

1.7 Ректор забезпечує і контролює виконання Колективного договору та звітує про результати його виконання на конференції трудового колективу.

1.8 Профспілка контролює виконання Колективного договору, звітує про його виконання на конференції трудового колективу та направляє Ректорові подання з вимогою про усунення порушень його умов відповідно до Закону України “Про професійні спілки,  їх права та гарантії діяльності”.

1.9  Керівники структурних підрозділів зобов’язані ознайомити підпорядкованих  їм працівників із Колективним договором.

1.10   Керівники структурних підрозділів при прийнятті на роботу фізичних осіб зобов’язані ознайомити їх з їх функціональними обов’язками (Посадовою інструкцією), Правилами внутрішнього розпорядку Університету та Колективним договором.

1.11   Невід’ємною частиною Колективного договору є додатки до нього, а саме:

Додаток № 1. Перелік доплат і надбавок до посадових окладів (тарифних ставок) працівників Університету.

Додаток № 2. Положення про надання матеріальних заохочень (грошових винагород) працівникам Київського національного університету театру, кіно і телебачення   імені І.К. Карпенка-Карого.

Додаток № 3. Положення про порядок та умови надання матеріальної допомоги працівникам Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені  І.К. Карпенка-Карого.

Додаток № 4. Перелік посад працівників з ненормованим робочим днем, яким надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю до 7-ми календарних днів.

Додаток № 5. Угода з охорони праці.

Додаток № 6. Перелік професій і посад працівників, яким безоплатно видається спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту.

Додаток № 7. Перелік професій і посад працівників, яким безоплатно видається мило у зв’язку з виконанням робіт, пов’язаних із забрудненням.

Додаток № 8. Положення про звання “Почесний професор Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого”.

Додаток № 9. Перелік посад науково-педагогічних працівників, яким може бути зменшено річне навчальне навантаження.

Додаток № 10. Правила   внутрішнього   розпорядку   Київського   національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого.

2  Строк чинності Колективного договору

2.1  Колективний договір укладено на 2012-2013 роки, набуває чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до укладення нового або перегляду цього.

2.2  У разі реорганізації чи перейменування Університету Колективний договір зберігає чинність протягом строку, на який його укладено, або може бути переглянутий  за згодою Сторін.

2.3  Колективний договір зберігає чинність у разі зміни складу, структури, найменування уповноваженого державою органу, від імені якого укладено цей договір.

2.4  У разі зміни власника чинність Колективного договору зберігається протягом строку його дії, але не більше одного року. У цей період Сторони повинні розпочати переговори про укладання нового чи зміну або доповнення чинного Колективного   договору.

2.5  У разі ліквідації Університету Колективний договір діє протягом усього строку проведення ліквідації.

2.6  Жодна із Сторін впродовж встановленого строку дії Колективного договору не може в односторонньому порядку припинити виконання взятих на себе зобов’язань, порушити узгоджені положення та норми.

2.7  Зміни і доповнення до Колективного договору впродовж строку його дії вносяться тільки за взаємною згодою Сторін після проведення переговорів.

2.8  Сторони вступають у переговори для укладання нового Колективного договору    не пізніше, ніж за три місяці до закінчення строку дії цього Колективного договору.

2.9  До закінчення строку дії Колективний договір може бути змінений або розірваний тільки за взаємною згодою Сторін.

3   Організація та нормування праці

3.1 Забезпечити належні організаційні та матеріально-технічні умови роботи структурних підрозділів Університету для реалізації працівниками інтелектуального, наукового і творчого потенціалу, для підвищення ефективності їх праці.

3.2  Упереджувати виникнення трудових спорів між працівниками і адміністрацією, а в разі їх виникнення – прагнути  розв’язати їх шляхом консультацій і переговорів.

Відповідальні:  керівний персонал

3.3  Встановлювати науково-педагогічним працівникам максимальне навчальне навантаження не більше 900 годин на навчальний рік з можливістю зменшення його  для виконання наукових, методичних та організаційних обов’язків згідно  із затвердженими індивідуальними планами, а концертмейстерам, які не виконують наукової роботи, встановлювати максимальне навчальне навантаження від 900 до 1000 годин на навчальний рік (Додаток № 9 до Колективного договору).

3.4  Обсяг  навчального  навантаження  науково-педагогічним  працівникам,  які працюють в Університеті за сумісництвом зовнішнім чи внутрішнім, встановлювати  не більше ніж 450 годин на навчальний рік (0,50 посадового окладу).

3.5  Обсяг  навчального  навантаження  науково-педагогічним  працівникам,  які працюють в Університеті на умовах погодинної оплати праці, встановлювати  не більше ніж 240 годин на навчальний рік.

3.6  Науково-педагогічні працівники та інші працівники Університету, крім основної роботи (1,00 посадовий оклад) і роботи за сумісництвом внутрішнім (0,50 посадового окладу) або суміщенням (0,25 посадового окладу)  згідно з чинним законодавством мають право виконувати роботи, які не є сумісництвом. Однією з цих робіт є науково-педагогічна робота на умовах погодинної оплати праці обсягом не більш ніж 240 годин   на навчальний рік.

3.7   У разі виробничої необхідності навчальне навантаження науково-педагогічних працівників, прийнятих до Університету на будь-яких засадах, протягом року може бути збільшено, але не більше як на 240 годин на рік, і оплачено за ставкою погодинної оплати праці відповідно до нормативних документів.

Підвищення обсягу навчального навантаження з урахуванням цього збільшення  без згоди науково-педагогічного працівника не допускається.

Інформація про збільшення навчального навантаження оголошується в наказі по Університету.

3.8  Встановити тривалість робочого часу науково-педагогічного працівника  на навчальний рік не більше 1548 годин при середньо тижневій тривалості 36 годин при 6-денному робочому тижні відповідно до “Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 02.06.1993 р. № 161.

3.9  Аспірантів та асистентів-стажистів за згодою наукового керівника зараховувати до науково-педагогічного складу як за сумісництвом внутрішнім, так і на умовах погодинної оплати праці, якщо це не шкодить виконанню їх індивідуальних планів навчання в аспірантурі, асистентурі-стажуванні.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, проректор з наукової роботи

3.10   Дозволяти працівникам Університету, які крім основної роботи прийняті  до науково-педагогічного складу за сумісництвом, суміщенням чи на умовах погодинної оплати праці, виконувати педагогічну роботу в свій робочий час, якщо це не перешкоджає виконанню ними основної роботи та не тягне за собою зменшення її обсягу.

3.11   Не вимагати від працівників виконання роботи, не передбаченої їх посадовими інструкціями.

Відповідальні: керівники структурних підрозділів

3.12   Дотримуватись гласності у складанні та використанні бюджету (кошторису) Університету. Звіт про результати фінансово-господарської діяльності Університету щорічно після закінчення фінансового року, але не пізніше 1 травня поточного року, оприлюднювати на ректораті та вченій раді Університету.

Відповідальний: головний бухгалтер

3.13   Погоджувати з Профспілкою: схеми посадових окладів (ставок заробітної плати) на основі Єдиної тарифної сітки; надання та розміри надбавок, доплат,  премій, винагород, інших заохочувальних та компенсаційних виплат; запровадження, перегляд і зміни норм праці та охорони праці; поліпшення умов праці, робочого часу, відпочинку, надання чергових щорічних відпусток, перенесення недовикористаних відпусток на наступний рік; дозволи на проведення надурочних робіт, робіт у вихідні дні.

Відповідальні: керівники відповідних структурних підрозділів, перший проректор

3.14   Не рідше, ніж один раз на рік, скликати вищий колегіальний орган громадського самоврядування Університету, яким є конференція трудового колективу, для обговорення господарської діяльності, творчих, виробничих і соціальних питань Університету.

Відповідальні:  Ректор, Керівник профспілки

3.15   Не рідше ніж один раз на рік скликати вищі колегіальні органи громадського самоврядування Інституту і факультету Університету, якими є загальні збори цих трудових колективів, для обговорення їх діяльності, творчих, виробничих та соціальних питань, запрошуючи на них Ректора, проректорів і Керівника профспілки.

Відповідальні: директор Інституту, декан факультету

4   Порядок наймання та звільнення працівників

4.1  Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Ректор за представленням  і згодою керівників структурних підрозділів чи рекомендацією вченої ради Університету відповідно до чинного законодавства України та Статуту Університету.

4.2  Науково-педагогічних працівників приймати на роботу на основі конкурсного відбору та укладати з ними контракти або строкові трудові договори.

4.2.1   Контракти з науково-педагогічними працівниками укладати строком:

на один рік:  з тими, хто приймаються на роботу вперше, чи отримує  пенсію за віком чи працюють в університеті до 3-х років;

до двох років:   з тими, хто працює в університеті від 3 до 10 років, крім тих,  хто отримує пенсію за віком; з призначеними на перших курсах керівниками навчальних груп (курсів); з проректорами, крім тих хто приймається на роботу вперше чи отримує пенсію за віком;

до трьох років:  з керівниками навчальних груп (курсів) (після 2-го курсу);

до п’яти років: з тими, хто працює в університеті більше ніж 10 років, крім тих, хто отримує пенсію за віком.

4.2.2  Строкові трудові договори укладати з науково-педагогічними працівниками,  які приймаються на роботу:

 • з трудовими книжками серед навчального року до оголошення конкурсу чи до закінчення навчального року на строк, що включає напрацьовану відпустку;
 • за сумісництвом (зовнішнім, внутрішнім) - до кінця навчального року  (до 25 червня чи до дати рекомендованої відповідним виконавчим органом) або на визначений період, яким при звільненні виплачується компенсація за невикористану відпустку;
 • за суміщенням - до кінця навчального року (до 25 червня чи до дати рекомендованої відповідним виконавчим органом) або на визначений період;
 • на умовах погодинної оплати праці на строк до кінця навчального року   або на визначений строк.

У разі затвердження цієї категорії науково-педагогічних працівників у складі приймальної комісії, за їх згодою, строк їх трудових договорів може бути продовжено на час роботи в приймальній комісії за доповідною запискою завідувача кафедри та згодою відповідального секретаря приймальної комісії.

4.3   Науково-педагогічні працівники, які звільняються з роботи за власним бажанням для оформлення пенсії, що надається науково-педагогічним працівникам згідно із чинним законодавством України, після подачі документів до Пенсійного фонду України, можуть бути прийняті на роботу на попередню чи іншу посаду відповідно до пункту 4.2.

4.4 Інших працівників приймати на роботу з випробувальним строком відповідно  до чинного законодавства України, за строковим трудовим договором на строк до одного року, який може бути продовжено на конкретний чи на невизначений строк

4.5   Заміщення посад науково-педагогічних працівників, при їх вивільненні, першочергово провадити найбільш кваліфікованими діячами театру, кіно і телебачення  та кращими випускниками аспірантури, асистентури-стажування Університету.

4.6  При виникненні загрози масових звільнень (понад 3 відсотки працівників)  Ректор припиняє укладання трудових договорів з претендентами на вакантні місця  за два місяці до початку масових звільнень.

4.7  Ліквідацію, реорганізацію, перепрофілювання структурних підрозділів, які передбачають скорочення чисельності або штату працівників чи погіршення умов праці, здійснювати тільки після завчасного інформування Профспілки про причини звільнень, про кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися, про строки звільнення.

Не пізніше, як за три місяці з часу прийняття рішення щодо будь-якої із зазначених ситуацій, Ректор почне переговори з Профспілкою про заходи щодо запобігання звільнень, зведення їх кількості до мінімуму чи пом’якшення наслідків будь-якого звільнення.

4.8  Не допускати примушення працівників до звільнення за власним бажанням перед виходом наказу про звільнення їх у зв’язку з ліквідацією, реорганізацією чи перепрофілю-ванням структурного підрозділу, що тягнуть за собою скорочення чисельності чи штату працівників і якому повинно передувати попередження, видане працівникові під розписку за два місяці до дати його звільнення.

Відповідальні:  керівний персонал

5   Оплата праці

5.1  Оплату праці працівників Університету здійснювати на основі чинного законодавства України, нормативно-правових актів, галузевих угод та цього Колективного договору в межах і згідно зі штатним розписом Університету та кошторису доходів   і видатків на його утримання на поточний рік, затверджених Міністерством культури України - органом управління майном Університету.

5.2  У наказі про прийняття особи на роботу вказувати посадовий оклад, надбавки, доплати та пільги з оподаткування згідно із чинним законодавством України, які належать працівникові відповідно до займаної посади, його статусу та документів, що підтверджують наявність наукового ступеня, почесного чи вченого звання, стаж педагогічної чи науково-педагогічної роботи, стаж бібліотечної роботи, інші необхідні документи.

5.3  Заробітну плату Ректору виплачувати відповідно до його контракту, укладеного з органом управління майном Університету.

5.4  Заробітну плату працівників Університету, яка складається з посадових окладів, надбавок, доплат, премій тощо, виплачувати двічі на місяць протягом 3-х днів, а саме:

16-го числа - аванс за поточний місяць;

останнє число поточного місяця - розрахунок за поточний місяць.

5.5   Ректор несе особисту відповідальність за порушення встановлених строків виплати заробітної плати згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення.

5.6  Аванс за поточний місяць сплачувати працівникам у розмірі, що становить  не менше 50 відсотків їх заробітної плати.

5.7  Заробітна плата за заявами працівників може виплачуватись один раз на місяць.

5.8  Розмір мінімальної заробітної плати встановлювати згідно із законом України “Про Державний бюджет України” на поточний рік і проводити індексацію з його урахуванням згідно з чинним законодавством України.

5.9   Забезпечувати відповідне корегування заробітної плати та інших виплат,  що враховуються при обчисленні середньої заробітної плати одночасно з введенням нових тарифних ставок (посадових окладів)  згідно з чинним законодавством України.

5.10   Розмір заробітної плати працівників, направлених у службові відрядження,  не може бути нижчою їх середнього заробітку.

5.11 При відповідному перерахунку посадових окладів усіх працівників Університету, враховувати розрахунки виплат в усіх випадках збереження заробітної плати (включаючи відпускні) та забезпечення допомогою у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, вагітністю та пологами, виходячи з посадового окладу того місяця, в якому відбулася подія, пов’язана з відповідними виплатами, з урахуванням доплат і надбавок.

5.12   У разі несвоєчасної виплати заробітної плати (понад місяць) не з вини керівного персоналу Університету, вимагати від винних у цьому установ надати додаткові кошти  для нараховування працівникам компенсації, передбаченої законодавством України.

5.13   Виплачувати щомісяця науково-педагогічним працівникам і педагогічним працівникам, віднесеним за умовами оплати праці до адміністративно-управлінського персоналу, надбавку за вислугу років, яка закладається до кошторису доходів і видатків Університету в розмірах визначених Законом України   “Про Державний бюджет України” на поточний рік згідно із чинним законодавством України.

Навчання в аспірантурі, асистентурі-стажуванні до стажу педагогічної роботи не входить.

5.14   Науково-педагогічним працівникам, які згідно із законодавством України мають право на щомісячну надбавку за стаж наукової чи науково-педагогічної роботи, до якого входить навчання в аспірантурі чи асистентурі-стажуванні, виплачувати надбавку за стаж наукової роботи, якщо її розмір є більшим ніж надбавка за стаж педагогічної роботи.

5.15   Виплачувати щомісяця працівникам бібліотеки надбавку за особливі умови роботи і доплату за вислугу років у межах фонду оплати праці, затвердженого органом управління майном на відповідний рік.

Відповідальні: начальник відділу кадрів, головний бухгалтер, Керівник профспілки, Ректор

5.16   Працівникам, які працюють за графіком змінності (сторожа) та не з власної вини відпрацювали менше годин, ніж встановлено Міністерством соціальної політики України, сплачувати за цей місяць їх тарифні ставки.

Призначення працівника на роботу протягом двох змін підряд забороняється.

Відповідальні: коменданти навчальних корпусів, проректор з адміністративно-господарської роботи, начальник відділу кадрів, головний бухгалтер

5.17   Ректор, за погодженням із Профспілкою, за наявності економії загального  чи спеціального фондів державного бюджету, має право встановлювати працівникам доплати і надбавки до посадових окладів (тарифних ставок) в розмірах та на умовах, передбачених чинним законодавством України, зокрема, відповідною Генеральною угодою про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні, наказами Міністерства культури України  та Міністерства освіти і науки України (Додаток № 1 до Колективного договору).

Відповідальні: перший проректор, головний бухгалтер

5.18   У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушень трудової дисципліни надбавки до посадових окладів (тарифних ставок) зменшуються  або скасовуються за доповідною запискою керівника відповідного підрозділу.

У разі накладання на працівника дисциплінарного стягнення надбавка скасовується  на увесь період дії дисциплінарного стягнення.

Відповідальні: керівники структурних підрозділів

5.19   Сплачувати своєчасно у повному обсязі страхові внески до персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування  з обов’язковим інформуванням працівників про суму сплачених внесків.

5.20   Видавати працівникам розрахункові листки із зазначеними сумами і підставами нарахувань та відрахувань особисто або, за їх згодою, працівникам, які відповідають  за складання табелю відпрацьованого робочого часу у відповідному підрозділі.

Відповідальні: головний бухгалтер

5.21   У разі смерті працівника неодержана ним заробітна плата виплачується членам його сім’ї чи особі, яка перебувала на його утриманні, або особі, яка здійснила поховання, протягом семи днів з дня надання відповідних документів (свідоцтва  про смерть; паспорта, ідентифікаційного номеру; документів, що підтверджують ступінь родинного споріднення; фінансові документи, що підтверджують витрати на поховання, тощо).

У разі відсутності таких осіб неодержана заробітна плата входить до складу спадщини.

6   Моральні та матеріальні заохочення за успіхи в роботі.

Матеріальна допомога

6.1  Ректор за погодженням з Профспілкою має право застосувати до працівників моральні і матеріальні заохочення відповідно до їх особистого внеску в загальний результат роботи Університету, які надаються працівникам за відсутності у них дисциплінарних стягнень, порушень виконавчої і трудової дисципліни:

 • моральні заохочення, а саме:

-            оголошена в наказі по Університету подяка;

-            нагородження грамотою Університету, почесною грамотою або почесною відзнакою виконавчих органів чи органів міського самоврядування;

-            зняття з працівника дисциплінарного стягнення до закінчення одного року, якщо він не допустив нового порушення трудової дисципліни і ж проявив себе як сумлінний працівник;

 • матеріальні заохочення за наявності економії фонду заробітної плати, а саме:

-            премії;

-            надбавки до посадових окладів.       (Додаток № 2 до Колективного договору)

6.2   Надавати матеріальні заохочення Ректору відповідно до чинного законодавства України, контракту, укладеного з органом управління майном та цього Колективного договору як за пропозиціями органа управління майном, так і пропозиціями керівного персоналу Університету, узгодженими з першим проректором, головним бухгалтером та Керівником профспілки.

Відповідальні: керівний персонал, Керівник профспілки

6.3  Представляти в установленому чинним законодавством України порядку   до нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення державними преміями, почесними грамотами і відзнаками виконавчих органів державної влади працівників і Ректора, зокрема, які досягли високих результатів у науково-педагогічній, творчій, методичній, організаційній чи повсякденній роботі.

Відповідальні: керівники структурних підрозділів, проректори, начальник відділу кадрів

6.4 Доводити до відома всього колективу і заносити до трудових книжок      працівників моральні заохочення та інформацію про державні нагороди.

Відповідальні: начальник загального відділу, начальник відділу кадрів

6.5  Надавати працівникам Університету матеріальну (грошову) допомогу, в тому числі на оздоровлення (за винятком матеріальної допомоги на поховання) в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік в межах економії фонду заробітної плати загального чи спеціального фондів державного бюджету (Додаток № 3 до Колективного договору).

Відповідальні: керівники структурних підрозділів, перший проректор,

головний бухгалтер, Керівник профспілки

7   Трудові відносини, режим роботи, тривалість робочого часу та відпочинку

7.1  Встановити і забезпечити працівникам Університету виконання тривалості денної роботи (зміни) та відпочинку відповідно до Правил внутрішнього розпорядку Університету (Додаток № 10 до Колективного договору) і графіків змінності робіт, затверджених Ректором і Керівником Профспілки з дотриманням норм тривалості робочого часу і відпочинку на поточний рік.

7.2  Встановити:

-         науково-педагогічним працівникам шестиденний 36-годинний робочий тиждень  з одним вихідним днем (неділя);

-         працівникам навчального театру п’ятиденний 40-годинний робочий тиждень  з двома вихідними днями у неділю та понеділок;

-         всім іншим працівникам п’ятиденний 40-годинний робочий тиждень з двома вихідними днями у суботу та неділю.

7.3  Переносити вихідні та робочі дні з метою створення сприятливих умов для використання святкових і неробочих днів, а також раціонального використання робочого часу за рекомендацією Кабінету Міністрів України тільки на підставі наказу Ректора по Університету, узгодженому з Керівником профспілки, виданому не пізніше ніж за два місяці до події.

7.4  Залучати щосуботи до  чергування у деканатах для організації навчального процесу і контролю за ним завідувачів навчальних лабораторій кафедр, методистів  і лаборантів за графіком, затвердженим наказом Ректора, та дозволом Профспілки.

Залучати до роботи у вихідні дні працівників адміністративно-управлінського персоналу, навчально-методичного відділу (кінотелекомплексу), навчального театру, відділу технічних засобів навчання, господарського відділу, інших тільки через  виробничу необхідність і компенсувати цю роботу наданням інших днів відпочинку.

7.5  Роботу працівників господарсько-технічної частини в святкові та неробочі дні згідно з чинним законодавством України оплачувати у подвійному розмірі за фактично відпрацьовані години: у розмірі одинарної годинної або денної ставки зверх окладу, якщо робота провадилась у межах місячної норми робочого часу, і в розмірі подвійної годинної  або денної ставки зверх окладу, якщо робота провадилась понад місячну норму.

На бажання працівника, який працював у святковий чи неробочий день, йому може бути наданий інший день відпочинку.

7.6  Встановлювати відповідно до медичного висновку як при прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень вагітним жінкам, жінкам, які мають дитину-інваліда, дитину віком до 14-ти років чи дитину, яка перебуває під опікою, а також працівникові, який здійснює догляд за хворим членом сім’ї.

Оплату праці в цих випадках проводити пропорційно відпрацьованому часу  без будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників або скорочення додаткової щорічної відпустки, яка надається тривалістю до 7-ми календарних днів (при неповному робочому тижні) працівникам, які працюють на посадах, зазначених у Додатку № 4   до Колективного договору.

7.7  Надавати можливість скоротити тривалість робочого дня на одну годину  без збереження заробітної плати і без змін графіку роботи жінкам, які мають дітей віком  до 14-ти років (за їх особистими заявами).

7.8   Скоротити тривалість робочого дня на дві години без збереження заробітної плати вагітним жінкам, починаючи з 5-го місяця вагітності (за їх заявами і відповідними довідками з медичних установ).

7.9   Не допускати надурочних робіт і застосовувати їх тільки у виняткових випадках згідно із чинним законодавством України. До таких робіт не залучати вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до трьох років та осіб, молодших за 18 років.

Жінки, які мають дітей віком від 3-х до 14-ти років або дитину-інваліда, можуть залучатись до надурочних робіт лише за їх згодою.

Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їх згодою і за умови, якщо це не суперечить медичним рекомендаціям.

Надурочні роботи можуть провадитися тільки з дозволу Профспілки.

Керівники структурних підрозділів повинні вести суворий облік надурочних робіт.

Відповідальні:  керівники структурних підрозділів

7.10   Чергові щорічні відпустки надавати працівникам після закінчення навчального року відповідно до чинного законодавства України, зокрема, основні відпустки:

-       науково-педагогічним працівникам  –  56 календарних днів;

-       педагогічним працівникам, віднесеним за умовами оплати праці до адміністративно-управлінського персоналу  –  42 календарних дні;

-        іншим працівникам  –  24 календарних дні, з них:

-        інвалідам ІІІ групи – 26 календарних днів;

-        інвалідам І та ІІ групи – 30 календарних днів;

-        працівникам віком до 18 років – 31 календарний день.

7.11   Надавати одночасно, в період з 1 липня по 26 серпня поточного року, чергові щорічні відпустки науково-педагогічним працівникам, працівникам навчального театру  та працівникам навчально-методичного відділу (кінотелекомплексу), які не задіяні  в роботі приймальних комісій під час підготовки та проведення вступних випробувань до Університету, керуючись наказом Ректора по Університету про затвердження графіків відпусток, упорядкованого на підставі доповідних записок, поданих керівниками зазначених вище структурних підрозділів до відділу кадрів.

7.12   Надавати одночасно чергові щорічні відпустки науково-педагогічним працівникам, які працювали в приймальних комісій під час підготовки та проведення вступних випробувань до Університету, після закінчення їх роботи, керуючись доповідною запискою відповідального секретаря приймальної комісії.

7.13   Надавати відпустки працівникам, які не зазначені у пунктах 7.10 та 7.11 відповідно до особистих заяв, завізованих їх безпосередніми керівниками.

Відпустки завідувачам і лаборантам навчальних лабораторій кафедр та працівникам інших структурних підрозділів, які працювали під час підготовки та проведення вступних випробувань до Університету, надавати тільки після узгодження з відповідальним секретарем приймальної комісії.

7.14   Надавати подружжям, які працюють в Університеті, право на основну щорічну відпустку в один і той самий період.

7.15   Надавати щорічні відпустки працівникам, які отримали путівки на санаторно-курортне лікування, у період зазначений в путівці, а не у графіку відпусток.

7.16   Надавати працівникам з ненормованим робочим днем і за особливий характер праці додаткову відпустку тривалістю до 7-ми календарних днів згідно з переліком посад зазначених у Додатку № 4 до Колективного договору.

Тривалість щорічної додаткової відпустки працівника визначає його безпосередній керівник, залежно від часу зайнятості працівника в умовах, за які може бути надана додаткова відпустка.

Тривалість додаткової відпустки працівників навчального театру і навчально-методичного відділу (кінотелекомплексу), яким відпустка надається одночасно, вказується керівниками цих підрозділів у доповідній записці, поданій до відділу кадрів (графік відпусток).

Щорічну додаткову відпустку надавати працівникам одночасно з основною,  або за їх заявами – окремо.

7.17   Надавати щорічну додаткову оплачувану відпустку тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів:

-          жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда;

-          працівникам, які усиновили дитину;

-          одиноким матерям;

-          батьку, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі);

-          а також працівникам, які взяли дитину під опіку.

до досягнення дитиною

18 років

Відповідальні: керівники структурних підрозділів,

начальник відділу кадрів, Ректор

7.18   Джерелом фінансування додаткових оплачуваних відпусток є загальний  чи спеціальний фонд державного бюджету з якого виплачується заробітна плата працівникам згідно з кошторисом доходів і видатків Університету.

Відповідальні: головний бухгалтер

7.19   Видавати наказ про надання відпусток працівникам Університету не пізніше ніж за два тижні до встановленого графіком строку.

7.20   Видавати відпускні кошти не менш ніж за три дні до початку відпустки.

За несвоєчасну виплату відпускних коштів працівникам, яким за тих чи інших причин надається відпустка не в строк, вказаний у графіку, а заява на відпустку була подана ними пізніше ніж за три тижні до її початку, адміністрація відповідальності не несе.

7.21   Надавати працівникам додаткові відпустки без збереження заробітної плати відповідно до чинного законодавства України (стаття 25 КЗпП України), зокрема:

-    ветеранам війни та праці, особам, на яких поширюється законодавство про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, - тривалістю до 14 календарних днів протягом робочого року;

-   пенсіонерам за віком, інвалідам - тривалістю до 30 календарних днів протягом робочого року;

-   працівникам для завершення санаторно-курортного лікування - тривалістю, визначеною у медичному висновку;

-   працівникам із сімейними обов’язками у разі, якщо дитина потребує домашнього догляду - тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більше ніж  до досягнення дитиною шестирічного віку;

-    смерті рідних по крові або по шлюбу (чоловіка (дружини), батьків (вітчима, мачухи), дитини (пасинка, падчерки), діда, баби, онуків, братів, сестер), - тривалістю до 7 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад; інших рідних, – тривалістю до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад;

-   особистого шлюбу (перший раз), – тривалістю до 10 календарних днів;

-   сумісникам - на строк до закінчення відпустки за основним місцем роботи.

7.22   Надавати жінкам, які мають дітей віком до 14-ти років, додаткову відпустку     без збереження заробітної плати тривалістю до 30-ти днів (за особистою заявою і згодою керівника структурного підрозділу, де вона працює).

Відповідальні: керівники структурних підрозділів, начальник відділу кадрів,

Керівник профспілки

8   Охорона праці та здоров’я

8.1  Забезпечити контроль за виконанням вимог щодо створення здорових  і безпечних умов праці, передбачених Законом України “Про охорону праці”,   “Про пожежну безпеку”, “Про цивільну оборону України”, “Про дорожній рух” тощо.

8.2  Сторонам забезпечити контроль за виконанням заходів з охорони праці, передбачених Колективним договором.

8.3  Систематично проводити атестацію робочих місць працівників, зайнятих  у шкідливих і важких умовах, забезпечувати приведення умов праці у відповідність  до діючих нормативів.

8.4  Укласти “Угоду з охорони праці”, яка є додатком до Колективного договору і його невід’ємною частиною (Додаток № 5 до Колективного договору).

Відповідальні:  Ректор, начальник відділу охорони праці та пожежної безпеки, Керівник профспілки

8.5  Проводити вступний інструктаж з фізичними особами, які приймаються  на роботу, з питань охорони праці, правил безпечних методів роботи і навчання, виробничої санітарії та протипожежного захисту, а також про умови праці, наявність  на роботі небезпечних і шкідливих виробничих факторів, можливі наслідки їх впливу  на здоров’я та їх права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах під розписку.

8.6  Проводити один раз на три роки навчання та перевірку знань з охорони праці керівників структурних підрозділів, дільниць і цехів, виконання службових обов’язків яких пов’язане з організацією безпечного ведення робіт.

8.7  Не допускати до роботи працівників, у тому числі керівників структурних підрозділів, які в установленому порядку не пройшли інструктаж (навчання, перевірку знань) з питань охорони праці.

8.8   У разі виявлення незадовільного рівня знань з питань охорони праці працівники, у тому числі керівники структурних підрозділів, зобов’язані в місячний строк пройти повторне навчання і перевірку знань.

8.9  Пропагувати і організовувати вивчення працівниками і особами, які навчаються в Університеті, правил безпечних методів роботи і навчання, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Відповідальні:  керівники структурних підрозділів, начальник

відділу охорони праці та пожежної безпеки

8.10 Проводити інструктажі з питань безпеки життєдіяльності, безпечних методів роботи і навчання, виробничої санітарії та протипожежного захисту з особами,  які навчаються в Університеті.

Відповідальні:  керівники навчальних груп (курсів), завідувачі кафедр,

декани, проректор з науково-педагогічної роботи

8.11   Негайно повідомляти безпосередніх керівників чи керівників структурних підрозділів про виробничу ситуацію, небезпечну для життя чи здоров’я учасників навчального процесу або для виробничого середовища чи довкілля.

Відповідальні:  працівники Університету

8.12   Забезпечувати працівників, які працюють у шкідливих умовах праці  та з дезинфікуючими засобами, спецодягом, засобами індивідуального захисту,  рушниками, миючими засобами тощо відповідно до умов праці та нормативних актів  про охорону праці (Додаток № 6 і Додаток № 7 до Колективного договору).

Відповідальні: коменданти навчальних корпусів, начальник відділу матеріально-технічного постачання,

проректор з адміністративно-господарської роботи, головний бухгалтер

8.13   Здійснювати відшкодування працівникові шкоди, заподіяної йому каліцтвом  або іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням трудових обов’язків, відповідно до чинного законодавства України.

Відповідальні: керівники структурних підрозділів, начальник відділу охорони праці

та пожежної безпеки, провідний юрисконсульт, Керівник профспілки

8.14     Працівники Університету зобов’язані:

-          дотримуватись Правил внутрішнього розпорядку Університету;

-          вивчати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила експлуатації обладнання;

-          застосовувати засоби індивідуального захисту у випадках, передбачених правилами охорони праці;

-          проходити у встановленому порядку та строки попередній і періодичні медичні огляди;

-          своєчасно інформувати відповідну посадову особу про виникнення небезпечних  та аварійних ситуацій на робочому місці, в структурному підрозділі;

-          дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території університету;

-          дбайливо та раціонально використовувати майно Університету, не допускати його пошкодження чи знищення.

8.15     Розмір одноразової матеріальної допомоги може бути зменшено або матеріальна допомога взагалі не надаватиметься, якщо нещасний випадок трапився внаслідок невиконання потерпілим працівником вимог нормативних актів про охорону праці.

8.16     Запровадити в Університеті такі розміри зменшення одноразової допомоги               у разі порушень з боку потерпілого працівника, які були однією з причин нещасного випадку:

з/п

Порушення з боку потерпілого,

які були однією з причин нещасного випадку

Розмір зменшення одноразової допомоги                 у відсотках

1


Виконання роботи у нетверезому стані, якщо цей стан було визнано причиною нещасного випадку, а сп’яніння не було зумовлене застосуванням у роботі технічних спиртів, ароматичних та інших речовин


100

2


Неодноразове свідоме порушення вимог нормативних актів про охорону праці, за яке раніше накладалося дисциплінарне стягнення


100

3


Первинне свідоме порушення вимог нормативних актів про охорону праці за яке раніше не накладалося дисциплінарне стягнення


30

4


Невикористання наданих засобів індивідуального захисту,

передбачених правилами безпеки


100

5


Повторне невикористання наданих засобів індивідуального захисту, передбачених правилами безпеки


100

Факт наявності провини потерпілого встановлюється комісією з розслідування нещасного випадку.

Відповідальні: керівники структурних підрозділів, начальник відділу охорони праці

та пожежної безпеки, провідний юрисконсульт,

Керівник профспілки

8.17     Виділяти кошти на укомплектування медичних аптечок і забезпечити їх наявність у кожному підрозділі відповідно до поданих заявок.

Відповідальні: старший лаборант (фоніатричний кабінет),

головний бухгалтер

8.18     При підготовці розкладу занять на заочному відділенні не планувати  їх на святкові та неробочі дні визначені чинним законодавством України.


8.19     Для забезпечення нормальної роботи кафедр і деканатів заборонити використання приміщень кафедр і деканатів як навчальних аудиторій чи для інших заходів без згоди завідувачів кафедр і деканів.

Відповідальні:  проректор з науково-педагогічної роботи, декани


8.20     Укласти договір з медичною установою для проведення медичних оглядів працівників, які працюють на посадах, робота на яких потребує як обов’язкового,  так і періодичних медичних оглядів відповідно до “Переліку професій, виробництв  та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам” та “Положення про медичний огляд працівників певних категорій”.

Відповідальні: начальник відділу охорони праці та пожежної безпеки, керівники структурних                підрозділів, проректор з адміністративно-господарської роботи,

Керівник профспілки

8.21  Забезпечити пожежні щити необхідним інвентарем в усіх корпусах Університету.

8.22  Перевіряти  технічний  стан  опалення та  гарячого  водопостачання  у  всіх навчальних корпусах і студентському гуртожитку відповідно до графіку перевірок,  який щорічно затверджується Ректором.

8.23  Здійснювати ремонт навчальних корпусів Університету і студентського гуртожитку згідно з графіком, затвердженим Ректором, при наявності коштів, передбачених кошторисом, і у першу чергу, ремонт приміщень, стан яких не відповідає вимогам нормативних актів.

8.24  Притягувати до дисциплінарної і адміністративної відповідальності тих осіб,   які навчаються в Університеті, і тих працівників, які порушують правила охорони праці, пожежної безпеки і законодавства України про охорону навколишнього середовища.

Відповідальний:  керівний персонал

8.25   Проводити щоквартально аналіз даних щодо витрат з тимчасової непрацездатності та подавати Ректорові і Профспілці пропозиції щодо зниження  рівня захворюваності (заборона внутрішнього сумісництва чи суміщення посад,   надання цільових путівок для оздоровлення, інше).

Відповідальний:  голова Комісії із загальнообов`язкового державного соціального страхування

у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,

зумовленими народженням та похованням

8.26  Переводити працівників за їх згодою (заявою) на легшу роботу на строк, зазначений у медичному висновку, якщо за станом здоров’я вони потребують надання легшої роботи, або перевести на цей період на скорочений робочий день з оплатою відповідно до відпрацьованого часу.

Відповідальні:  начальник відділу охорони праці та пожежної безпеки,

головний бухгалтер

8.27  Виплачувати одноразову допомогу на оздоровлення науково-педагогічним   і педагогічним працівникам відповідно до чинного законодавства України згідно   з кошторисом доходів і видатків Університету, затвердженим органом управління майном (стаття 57 Закону України “Про освіту”).

Іншим працівникам Університету виплачувати одноразову матеріальну допомогу  на оздоровлення у розмірі до одного посадового окладу за рахунок достатньої економії фонду оплати праці при його наявності. (Додаток № 3 до Колективного договору)

Відповідальні: перший проректор, головний бухгалтер

8.28  Працівник має право розірвати трудовий договір за власним бажанням,  якщо керівництво Університету не виконує чинне законодавство про охорону праці чи не додержується умов Колективного договору з цих питань

У цьому разі працівникові виплачується вихідна допомога в розмірі не менше тримісячного заробітку.

8.29   Передбачити у кошторисі доходів та видатків Університету кошт  на фінансування охорони праці відповідно до чинного законодавства України.

Відповідальні:  начальник відділу охорони праці та пожежної безпеки,

перший проректор, головний бухгалтер

9   Соціальні гарантії

9.1  Забезпечити працівникам Університету виконання і розширення соціальних гарантій і пільг встановлених чинним законодавством України і Колективним договором.

9.2  Забезпечити працівникам Університету соціальний, правовий, професіональний захист, належні умови праці і виробничого побуту згідно з чинним законодавством України.

9.3 Здійснювати заходи щодо організації літнього відпочинку й оздоровлення працівників Університету та їх дітей.

Відповідальні: керівний персонал, Керівник профспілки, провідний юрисконсульт

9.4 Вчасно оформляти листки непрацездатності та пенсійні справи відповідно  до чинного законодавства України.

Відповідальні: начальник відділу кадрів, головний бухгалтер, голова Комісії із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності   та витратами, зумовленими народженням та похованням

9.5  Піклуватись про учасників Другої світової війни, інвалідів, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС у 1986 році та надавати їм, у разі необхідності, матеріальну допомогу, забезпечувати, у межах можливого, путівками для лікування і оздоровлення.

9.6  У разі захворювання працівника, яке унеможливлює виконання ним професійних обов’язків і обмежує перебування у колективі або тимчасового переведення за певних обставин на нижче оплачувану роботу, зберігати за ним попередній середній заробіток протягом двох тижнів з дня переведення, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, виплачувати попередній середній заробіток увесь час виконання нижче оплачуваної роботи чи надавати матеріальне забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням.

Якщо заробітна плата цих працівників на легшій роботі є вищою, ніж до переведення, їм виплачується заробітна плата, що відповідає роботі, яку вони виконують.

Відповідальні: керівники структурних підрозділів, головний бухгалтер,

Керівник профспілки

9.7  Виплачувати компенсації, встановлені законодавством України, у разі втрати працівником роботи у зв’язку з ліквідацією, реорганізацією, перепрофілюванням структурних підрозділів Університету, що тягнуть за собою скорочення чисельності  або штату працівників чи погіршення умов праці.

9.8  При розірванні Контракту і остаточному припиненні трудових відносин  з Університетом з причини виходу на пенсію за віком чи звільнення за станом здоров’я, звільнення через переїзд до місця роботи чоловіка, крім виплат, передбачених чинним законодавством України, науково-педагогічному працівникові сплачується одноразова допомога у розмірі місячного посадового окладу.

Відповідальні: керівники структурних підрозділів,

перший проректор, головний бухгалтер

9.9 Безкоштовно і першочергово у вільний від навчального процесу час надавати  у користування працівників, студентів і аспірантів, асистентів-стажистів Університету спортивні зали для заняття спортом за їх заявами.

Відповідальний: проректор з науково-педагогічної роботи

9.10 Піклуватись  про  колишніх  працівників Університету,  які  вийшли на  пенсію: ветеранів праці Університету, які пропрацювали в Університеті 25 і більше років; учасників бойових дій під час Другої світової війни та учасників Другої світової війни:

-     надсилати вітальні поздоровлення до свят, днів народження, ювілеїв;

-     у разі необхідності та за наявності фінансових можливостей, як виняток, надавати пільгові путівки на оздоровлення цим категоріям пенсіонерів, якщо вони були членами первинної профспілкової організації Університету і продовжують сплачувати внески до Профспілки у розмірі 0,5 відсотка від пенсії.

Відповідальні: керівники структурних підрозділів, де працювали ветерани,

Керівник профспілки

10   Гарантії діяльності первинної профспілкової організації Університету

10.1  Профспілка є представником трудового колективу Університету і здійснює  всі повноваження щодо представництва інтересів трудового колективу в правовідносинах   з керівним персоналом Університету.

10.2  Залучати Керівника профспілки до участі у вирішенні питань оплати праці, ставок заробітної плати на основі Єдиної тарифної сітки, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, вирішення питання робочого часу і часу відпочинку, погодження графіків змінності   та надання відпусток, участь у вирішенні соціально-економічних питань.

10.3  Надавати Керівникові профспілки копії нормативних документів, що надходять до Університету, наказів Ректора, розпоряджень, іншого, що має відношення до питань праці і заробітної плати, охорони праці, відпочинку, різного виду доплат і компенсацій.

10.4   Надавати у 10-ти денний строк інформацію на усні або письмові запити Профспілки з питань, що стосуються трудових, соціально-економічних прав та законних інтересів членів первинної профспілкової організації Університету, а також інформацію   про результати господарської діяльності Університету.

10.5  Відповідати на усні або письмові запити Профспілки з питань умов праці, оплати праці, стипендіального забезпечення студентів, аспірантів, асистентів-стажистів, виконання положень Колективного договору.

10.6  Отримувати у Профспілки згоду або відмову на розірвання трудового договору (контракту) з працівником з ініціативи адміністрації у випадках, передбачених чинним законодавством України і сприяти здійснювати інші повноваження, передбачені Законом України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”.

10.7  Надати Профспілці приміщення з необхідним обладнанням, зв’язком, канцтоварами та прибиранням для забезпечення її діяльності.

10.8   Сприяти Профспілці при її перевірках роботи студентського гуртожитку.

10.9       Не піддавати членів Профспілки дисциплінарним стягненням без  її попередньої згоди, а Керівника Профспілки  –  без попередньої згоди Професійної спілки працівників культури міста Києва.

Відповідальний:  Ректор

10.10  Проводити безготівкове перерахування профспілкових членських внесків через бухгалтерію на рахунок Профспілки шляхом утримання їх із заробітної плати (стипендії) членів первинної профспілкової організації Університету на підставі їх письмових заяв.

10.11  Відраховувати Профспілці кошти на культурно-масову, фізкультурну  та оздоровчу роботу 0,3 відсотки фонду оплати праці працівників Університету.

Відповідальний: головний бухгалтер

10.12   Встановити дошки оголошень у кожному з навчальних корпусів Університету для висвітлення діяльності Профспілки та поіменних списків її членів із зазначенням  їх посад і відповідальності за ланку профспілкової роботи, а також членів комісій:

-          постійно діючої робочої комісії з підготовки колективного договору;

-          комісії з трудових спорів;

-          комісії з охорони праці;

-          комісії із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку  з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням  та похованням.

Відповідальні:  Керівник профспілки, перший проректор

10.13   Надавати членам Профспілки вільний час (до 4-х годин на місяць)   для виконання профспілкових обов’язків зі збереженням їх заробітної плати.

Відповідальні: керівники структурних підрозділів

11   Правові гарантії Колективного договору та відповідальність Сторін

11.1 Трудовий колектив Університету уповноважує Профспілку, яка   є організаційною ланкою Професійної спілки працівників культури міста Києва, представляти його інтереси під час проведення переговорів з підготовки та укладення Колективного договору, здійснювати контроль за виконанням зобов’язань Сторін у період його дії, представляти інтереси трудового колективу у вирішенні питань щодо оплати, зайнятості, умов і охорони праці, оздоровлення та відпочинку.

За дорученням загальних зборів трудового колективу (конференції) Колективний договір з Ректором підписує Керівник Профспілки.

11.2   При змінах законодавства України чи штатного розпису Університету   до Колективного договору, за погодженням Сторін, вносяться відповідні зміни  та доповнення у формі Додатків.

11.3   Всі Додатки до Колективного договору укладаються у письмовій формі    і є його невід’ємними частинами.

11.4   Положення Колективного договору та його Додатків мають пріоритет перед іншими локальними нормативними актами Університету (наказами, розпорядженнями тощо).

11.5   Норми і положення Колективного договору є обов’язковими як для Ректора, проректорів, директора Інституту, деканів, завідувачів кафедр, керівників структурних підрозділів, так і для всіх працівників Університету.

11.6   Для ведення переговорів і підготовки проекту Колективного договору утворюється робоча комісія з представників трудового колективу.

Склад робочої комісії визначається Ректором та членами Профспілки про що видається наказ по Університету.

У період дії Колективного договору кожна із Сторін має право вносити пропозиції щодо змін та доповнень до нього із наступним затвердженням їх на засіданні робочої комісії, яка є постійно діючим органом, що представляє інтереси сторін у період між конференціями трудового колективу.

11.7  В Університеті діє комісія з трудових спорів, яка обирається на конференції трудового колективу на термін дії Колективного договору у складі 5 осіб.

Організаційно-технічне забезпечення роботи комісії з трудових спорів (надання приміщення, обладнання, літератури, організація діловодства, облік і зберігання заяв працівників та справ, підготовка і видача копій рішень, інше) здійснює Ректор Університету або перший проректор, якому Ректор делегує цей обов’язок.

11.8    При невиконанні Колективного договору особами, які представляють Ректора або Профспілку, та чи інша сторона письмово звертається до постійно діючої робочої комісії. При неможливості вирішення спірного питання і недосягнення згоди Сторонами справа вирішується в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

Працівники, які представляють Ректора чи первинну профспілкову організацію Університету і з вини яких порушено чи не виконано зобов’язання щодо Колективного договору, несуть дисциплінарну відповідальність аж до звільнення з посади.

Працівники, які представляють Ректора чи первинну профспілкову організацію Університету чи інші уповноважені трудовим колективом органи, і які винні в ненаданні інформації, необхідної для ведення колективних переговорів і здійснення контролю   за виконанням Колективного договору, несуть дисциплінарну відповідальність.

11.9  Головну відповідальність за виконання усіх положень Колективного договору несуть Ректор і Керівник профспілки, які контролюють виконання положень Колективного договору працівниками, посади яких вказані у тексті чи під текстом положень Договору.

12   Заключні положення

12.1  Ректор і Керівник профспілки спільно організовують виконання усіх взаємних зобов’язань і звітують на конференції трудового колективу.

12.2  Сторони, які підписали Колективний договір, не рідше двох разів на рік оприлюднюють результати його виконання.

12.3  Цей Колективний договір, підписаний у чотирьох примірниках, що мають рівноцінне юридичне значення, знаходяться у кожної із Сторін, а також у Шевченківській районній державній адміністрації міста Києва та Київській міській профспілці працівників культури.

12.4   Після закінчення строку дії Колективного договору його положення продовжують діяти до  прийняття нового Колективного договору або до перегляду цього.

Колективний договір на 2013-2014 роки підписали:

РекторО.І. Безгін


Керівник

первинної профспілкової організації


В.М. Горський“ __ ” вересня 2013 року


Київський національний університет театру, кіно і телебачення

імені І.К. Карпенка-Карого

Додаток № 1

до Колективного договору  між ректором і первинною профспілковою організацією Київського національного університету театру, кіно

і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого на 2013-2014 роки

П Е Р Е Л І К

доплат і надбавок до посадових окладів (тарифних ставок) працівників

Київського національного університету театру, кіно і телебачення

імені І.К. Карпенка-Карого


з/п

Найменування доплат і надбавок

Розміри доплат і надбавок

Посади працівників, яким надаються          чи не надаються доплати або надбавки

Доплати

1

За суміщення професій (посад)

до 50 відсотків тарифної ставки за суміщуваною професією (посадою)

надаються:

працівникам університету;


не надаються: проректорам, керівникам структурних підрозділів

та їх заступникам

2

За розширення зони обслуговування

або збільшення обсягу виконуваних робіт

до 50 відсотків

тарифної ставки

3

За виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника

до 50 відсотків

тарифної ставки відсутнього працівника

4

За роботу з дезинфікуючими засобами

10 відсотків тарифної ставки

5

За роботу в нічний час сторожів

з 10 годин вечора до 6 годин ранку

40 відсотків

тарифної ставки

6

За ненормований робочий день

25 відсотків

тарифної ставки

водіям

Надбавки надаються

1

За високі досягнення у праці

за наявності економії фонду заробітної плати загального чи спеціального фондів бюджету, враховуючи особистий вклад працівників, до 100 відсотків

тарифної ставки

ректорові;

проректорам, керівникам структурних підрозділів

та їх заступникам, іншим працівникам університету

2

За виконання особливо важливої роботи

(на строк її виконання)

3

За складність, напруженість в роботі

4

За художнє керівництво навчальними групами (курсами) акторських,  режисерських спеціальностей та  кінотелеоператорськими курсами                 (на строк художнього керівництва)

(згідно з наказом Міністерства освіти України від 02.04.1993 р. № 90)

20 відсотків

тарифної ставки

художнім керівникам навчальних груп (курсів) денної форми навчання

5

За класність

25 відсотків

тарифної ставки

водіям

Додаток № 1 до Колективного договору на 2013-2014 роки підписали:

РекторО.І. Безгін

Керівник

первинної профспілкової організації


В.М. Горський


“ __ ” вересня 2013 року
Київський національний університет театру, кіно і телебачення

імені І.К. Карпенка-Карого


Додаток № 2

до Колективного договору  між ректором і первинною профспілковою організацією Київського національного університету театру, кіно

і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого на 2013-2014 роки


ПОЛОЖЕННЯ

про надання матеріальних заохочень (грошових винагород)

працівникам Київського національного університету театру, кіно і телебачення

імені І.К. Карпенка-Карого

1   Загальні положення

1.1  Положення про надання матеріальних заохочень (грошових винагород)   за успіхи в роботі працівникам Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого (далі – Положення, Університет) розроблено відповідно до чинного законодавства України з метою матеріального заохочення працівників Університету за відповідальність, ініціативу, творчість, сумлінну працю  та високі досягнення у науково-педагогічній, науковій, педагогічній, виробничій, навчально-методичній, виховній, організаційній роботі.

1.2   Матеріальні заохочення (грошові винагороди) надаються працівникам Університету у вигляді премій, надбавок до посадових окладів і грошових винагород педагогічним працівникам, віднесеним за умовами оплати праці до адміністративно-управлінського персоналу.

1.3   Надання матеріальних заохочень (грошових винагород) проводиться за рахунок і наявності економії фондів заробітної плати із загального чи спеціального фондів державного бюджету, зазначених в кошторисі доходів і видатків Університету.

2   Порядок призначення і виплат матеріальних заохочень

(грошових винагород)

2.1  Матеріальні заохочення (грошові винагороди) надаються працівникам Університету відповідно до їх особистого внеску в загальний результат роботи Університету за відсутності у них дисциплінарних стягнень, порушень виконавчої  і трудової дисципліни.

2.2  Встановлення розміру грошових винагород здійснюється згідно з доповідними записками проректорів, директора Інституту екранних мистецтв, деканів, керівників структурних підрозділів, попередньо узгоджених з першим проректором, головним бухгалтером та керівником первинної профспілкової організації (далі - Керівник профспілки).

2.3  Виплата грошових винагород працівникам Університету здійснюється   за наказом ректора Університету.


2.4  Грошова винагорода виплачується працівникам разом із заробітною платою за відповідний місяць.

3   Підстави для надання матеріальних заохочень (грошових винагород)

3.1   Матеріальні заохочення (грошові винагороди) - премії, надбавки до посадових окладів - надаються працівникам Університету за таких підстав:

з/п

Підстави для надання матеріального заохочення

(грошової винагороди)

Категорії працівників,

яким надається

грошова винагорода

1


Розпорядчі документи, накази, листи

виконавчих органів державної влади,

листи громадських організаційОкремі працівники,

колектив працівників

або категорії персоналу, -

як зазначено в документі

2


За результатами проведених заходів,

спрямованих на підтримку і розвиток іміджу

та репутації Університету


Працівники, -

задіяні у проведенні заходів

3


За високі досягнення у науково-педагогічній, науковій, методичній, виховній, культурно-масовій, організаційній, громадській роботі

(місяць, квартал, півріччя, 9 місяців, рік)


Науково-педагогічні працівники

4


За творчі успіхи студентів (перемога на районних, обласних, всеукраїнських чи міжнародних конкурсах)

(місяць, квартал, півріччя, 9 місяців, рік)


5


За відповідальну, бездоганну і продуктивну роботу

у складі приймальної комісії під час підготовки

та проведення вступних випробувань до Університету


Працівники Університету

6


За високі досягнення у виробничій діяльності, сумлінну працю та зразкове виконання службових обов’язків

(за місяць, квартал, півріччя, 9 місяців, рік)


7


За підсумками фінансово-господарської діяльності

(за місяць, квартал, півріччя, 9 місяців, рік)


8


За зразкове виконання службових обов’язків

з нагоди загальних державних або професійних свят,

зокрема, до Дня працівника освіти


9


За сумлінну працю з нагоди ювілейних дат від дня народження: 50, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 років


10


З нагоди чергової річниці Перемоги у Другій світовій війні за значні заслуги перед Батьківщиною з метою матеріальної підтримки ветеранів Другої світової війниПрацівники Університету, - ветерани Другої світової війни

11


За якість і своєчасність підготовки навчальних корпусів               і гуртожитку до початку навчального року, зимового періоду, виконання господарських робіт


Працівники відповідних структурних підрозділів

3.2   Надання грошової винагороди працівникам-ветеранам Другої світової війни проводиться за наказом ректора Університету на підставі доповідної записки голови Ради ветеранів Університету попередньо узгодженої з першим проректором, головним бухгалтером та Керівником профспілки.

3.3  Підставами для надання грошової винагороди ректору Університету   згідно з чинним законодавством України є його контракт з Міністерством культури України та Колективний договір, зокрема, як пропозиції Міністерства культури України, так і пропозиції керівного персоналу Університету, узгоджені з першим проректором, головним бухгалтером та Керівником профспілки.

3.4   Матеріальні заохочення (грошові винагороди) - премії, надбавки до посадових окладів, за наявності економії фондів заробітної плати, враховуючи особисті заслуги працівників, кількістю (за різних підстав) та максимальними розмірами не обмежуються.

3.5       Розмір грошові винагороди (премії та надбавки до посадового окладу),   що надаються працівникові, вимірюється:

-          конкретно зазначеною сумою в гривнях;

-          частиною, одним або кількома посадовими окладами;

-          частиною, однією або кількома середньомісячними заробітними платами.

3.6   Педагогічним працівникам, віднесеним за умовами оплати праці    до адміністративно-управлінського персоналу, надається грошова винагорода    за зразкове виконання службових обов’язків, досягнення успіхів у вихованні студентської молоді, за умови відсутності порушень виконавчої і трудової дисципліни, дисциплінарних стягнень згідно з чинним законодавством України (стаття 57 Закону України     “Про освіту”), а саме:

директору Інституту екранних мистецтв,

завідувачу заочного відділення,

начальнику навчального відділу,

керівнику навчально-методичного відділу (кінотелекомплексу),

завідувачам навчальних лабораторій кафедр,

методистам.

Максимальний розмір цієї грошової винагороди встановлюється Законом України “Про Державний бюджет України” на поточний рік і закладається до кошторису доходів  і видатків Університету.

Працівникам, які працюють за сумісництвом, ця грошова винагорода не надається.

4   Заключні положення

5.1    Норми, що не визначені в даному Положенні, регулюються згідно з чинним законодавством України.

5.2     У випадку внесення змін до нормативно-правової бази України дане Положення приводиться у відповідність до чинного законодавства.

5.3    Зміни і доповнення до Положення вносяться за поданням керівного персоналу Університету та затверджуються ректором Університету і Керівником профспілки  у тому ж порядку, що і саме Положення.

5.4    Це Положення набуває чинності з моменту його підписання ректором Університету та Керівником профспілки і діє до укладення нового або перегляду цього.

Додаток № 2 до Колективного договору на 2013-2014 роки підписали:

РекторО.І. Безгін


Керівник

первинної профспілкової організації


В.М. Горський“ __ ” вересня 2013 року

Київський національний університет театру, кіно і телебачення

імені І.К. Карпенка-Карого


Додаток № 3

до Колективного договору  між ректором і первинною профспілковою організацією Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого на 2013-2014 роки


ПОЛОЖЕННЯ

про порядок та умови надання матеріальної  допомоги

працівникам Київського національного університету театру, кіно і телебачення

імені І.К. Карпенка-Карого

1   Загальні положення

1.1       Положення про порядок та умови надання матеріальної допомоги працівникам Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого (далі – Положення, Університет) розроблено відповідно до чинного законодавства України з метою грошової допомоги працівникам Університету через важке матеріальне становище.

1.2       Матеріальна (грошова) допомога надається працівникам Університету    за рахунок і наявності економії фондів заробітної плати із загального чи спеціального фондів державного бюджету, зазначених в кошторисі доходів і видатків Університету.

2   Підстави та розміри матеріальної (грошової) допомоги

2.1       Підставами для надання матеріальної (грошової) допомоги є:

-          важкий матеріальний стан працівника;

-          оздоровлення працівника під час відпустки;

-          одруження працівника;

-          компенсація витрат на лікування у випадку тривалої хвороби працівника   або членів його родини першого ступеня споріднення (чоловіка (дружини), батьків (вітчима, мачухи), дитини (пасинка, падчерки)) чи рідних по крові або по шлюбу,   які проживають разом з працівником і перебувають на його утриманні;

-          нещасний випадок з працівником або членами його родини першого ступеня споріднення чи рідних по крові або по шлюбу, які проживають разом з працівником  і перебувають на його утриманні.

2.2       Матеріальна (грошова) допомога надається в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік.

2.3       Матеріальна (грошова) допомога у зв’язку зі смертю членів родини першого ступеня споріднення чи рідних по крові або по шлюбу, які проживали разом  з працівником і перебували на його утриманні, надається працівникові понад матеріальну допомогу, зазначену в пункті 2.1 цього Положення.

2.4       Розмір матеріальної (грошової) допомоги визначається залежно від матеріального становища працівника, розміру його посадового окладу (ставки)  та наявності економії фондів заробітної плати загального чи спеціального фондів державного бюджету і узгоджується першим проректором, головним бухгалтером  та керівником первинної профспілкової організації (далі - Керівник профспілки).

3   Порядок оформлення матеріальної (грошової) допомоги

3.1       У всіх випадках матеріальна (грошова) допомога надається на підставі заяви працівника, у якій вказані мотиви одержання матеріальної (грошової) допомоги.

3.2       До заяви додаються документи, що підтверджують об’єктивність мотивації звернення (копія свідоцтва про смерть, копія листка непрацездатності, медична довідка, фінансові документи, що підтверджують витрати на лікування, поховання, інші довідки тощо).

4   Порядок виплати матеріальної (грошової) допомоги

4.1       Виплата матеріальної (грошової) допомоги здійснюється разом із виплатою заробітної плати відповідного місяця.

4.2       За відсутності економії фондів заробітної плати у місяці, коли виникла потреба в отриманні матеріальної (грошової) допомоги виплата її переноситься на той місяць,         коли з’являється економія.

5   Заключні положення

5.1          Норми, що не визначені в даному Положенні, регулюються згідно з чинним законодавством України.

5.2          У випадку внесення змін до нормативно-правової бази України дане Положення приводиться у відповідність до чинного законодавства.

5.3          Це Положення набуває чинності з моменту його підписання ректором Університету та Керівником профспілки і діє до укладення нового або перегляду цього.


Додаток № 3 до Колективного договору на 2013-2014 роки підписали:

РекторО.І. Безгін


Керівник

первинної профспілкової організації


В.М. Горський“ __ ” вересня 2013 року

Київський національний університет театру, кіно і телебачення

імені І.К. Карпенка-Карого

Додаток № 4

до Колективного договору  між ректором і первинною профспілковою організацією Київського національного університету театру, кіно

і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого на 2013-2014 роки

П Е Р Е Л І К

посад працівників з ненормованим робочим днем, яким надається

додаткова оплачувана відпустка тривалістю до 7-ми календарних днів


з/п

Посада

Тривалість щорічної основної відпустки,  днів *)

Примітка


1

2

3

4

1

Ректор;

перший проректор,

проректор з науково-педагогічної роботи,

проректор з наукової роботи;

декани;

вчений секретар


28

при невиконанні науково-педагогічної роботи

в Університеті

при одночасному виконанні науково-педагогічної роботи обсягом не менш  як 1/3 відповідної річної норми належить 56 календ. дн.

(за цієї умови додаткова відпустка не надається)

2

Радник ректора

24

при одночасному виконанні науково-педагогічної роботи обсягом не менш  як 1/3 відповідної річної норми належить 56 календ. дн.

(за цієї умови додаткова відпустка не надається)

3

Науково-педагогічні працівники:

завідувачі кафедр, професори, доценти, старші викладачі, викладачі, провідні концертмейстери, концертмейстери

56

додаткова відпустка

не надається

4

Директор Інституту; начальник навчального відділу; керівник навчально-методичного відділу (кінотелекомплексу); методисти;

завідувачі: навчальних лабораторії кафедр,

заочного відділення

42

додаткова відпустка

не надається

5

Проректор з адміністративно-господарської роботи

28

надається додаткова відпустка тривалістю         7 календ. днів

6

Головний бухгалтер; директор бібліотеки;

директор-розпорядник навчального театру;

начальники відділів

24

надається додаткова відпустка тривалістю            7 календ. днів

7

Агент з постачання

24

**)

8

Адміністратор

24

**)

9

Бібліографи всіх категорій

24

**)

10

Бібліотекарі всіх категорій

24

**)

11

Бутафори всіх розрядів

24

**)

12

Бухгалтери всіх категорій

24

**)

13

Водій автотранспортних засобів

24

**)

14

Головні: адміністратор, інженер, механік, художник

24

**)

15

Гримери-пастижери всіх розрядів

24

**)

16

Економісти всіх категорій

24

**)

17

Електроосвітлювачі навчального театру

24

**)

18

Завідувачі: архіву, студентського гуртожитку, центрального складу, художньо-постановочної частини (навчальний театр), фільмотеки (відео), інші

24

**)

19

Закрійники всіх розрядів

24

**)

20

Заступники: головного бухгалтера,

директора бібліотеки, директора Інституту,

директора-розпорядника навчального театру

24

**)

21

Звукорежисери всіх категорій

24

**)

22

Інженери всіх категорій

24

**)

23

Комендант

24

**)

24

Костюмери всіх розрядів

24

**)

25

Лаборант

24

**)

26

Машиністи сцени всіх розрядів

24

**)

27

Механіки всіх розрядів

24

**)

28

Начальники цехів навчального театру

24

**)

29

Освітлювачі всіх розрядів

24

**)

30

Паспортист

24

**)

31

Помічники: ректора, режисера

24

**)

32

Провідні: бухгалтери, економісти, інженери, фахівці, художник-мультиплікатор, юрисконсульт

24

**)

33

Редактори

24

**)

34

Реквізитори всіх розрядів

24

**)

35

Спостерігачі-пожежні

24

**)

36

Старші: диспетчер, лаборант, майстри всіх дільниць

24

**)

37

Столяр-виробник декорацій

24

**)

38

Техніки і техніки-лаборанти всіх категорій

24

**)

39

Фахівці всіх категорій

24

**)

40

Художники

24

**)

41

Художник-декоратор 6 розр.

24

**)

42

Юрисконсульт

24

**)

43

Швачка

24

**)

*) Тривалість щорічної основної відпустки вказана відповідно до чинного законодавства України.

**) Тривалість додаткової відпустки встановлює безпосередній керівник працівника, який зазначає кількість днів додаткової відпустки на його заяві про надання відпустки.

Працівникам, які обіймають посади зазначені в Переліку і працюють в університеті за сумісництвом зовнішнім чи внутрішнім, додаткова відпустка не надається.

2   Ненормований робочий день – це особливий режим робочого часу,   що встановлюється для певної категорії працівників у разі неможливості нормування часу трудового процесу. У разі потреби ці працівники понад встановлену тривалість робочого часу виконують роботу, яка не вважається надурочною. Міра праці у кожному випадку визначається безпосереднім керівником працівника не тільки тривалістю робочого часу, але і колом обов’язків та обсягом виконаних робіт і навантаження.

3    Додаткова відпустка до семи календарних днів надається як компенсація   за виконаний обсяг робіт, ступінь напруженості, складність і самостійність у роботі, необхідність періодичного виконання службових обов’язків понад встановлену тривалість робочого часу без додаткової оплати.

4    Ненормований робочий день не застосовується для працівників зайнятих   на роботі з неповним робочим днем і може застосовуватись для працівників, які працюють   на умовах неповного робочого тижня.

Додаток № 4 до Колективного договору на 2013-2014 роки підписали:

РекторО.І. Безгін

Керівник

первинної профспілкової організації


В.М. Горський

“ __ ” вересня 2013 року

Київський національний університет театру, кіно і телебачення

імені І.К. Карпенка-Карого

Додаток № 5

до Колективного договору  між ректором і первинною профспілковою організацією Київського національного університету театру, кіно

і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого на 2013-2014 роки


УГОДА  З  ОХОРОНИ  ПРАЦІ

Сторони Колективного договору уклали цю Угоду з охорони праці, що є переліком комплексних заходів з покращання умов праці (далі – Угода).

1  Перелік заходів

1.1   Відповідно до статті 19 Закону України “Про охорону праці” виділяти кошти для виконання заходів, що забезпечують доведення умов безпеки праці до нормативних вимог або підвищення існуючого рівня охорони праці в Університеті, які становлять  не менше ніж 0,2 відсотки від фонду оплати праці і встановлюється Законом України  “Про Державний бюджет України” на поточний рік

Строк виконання – на весь час дії колективного договору

1.2   Визначити перелік робочих місць із шкідливими та небезпечними умовами праці       і таких, що не відповідають санітарним нормам, та провести їх атестацію.

Строк виконання – шість місяців з моменту підписання Угоди сторонами.

1.3  Забезпечувати працівників, які працюють у шкідливих умовах, спеціальним харчуванням, спецодягом, миючими засобами, рушниками, засобами індивідуального захисту та іншим, відповідно до умов праці та нормативних актів про охорону праці (Додаток № 6 і Додаток № 7 до Колективного договору).

Строк виконання – на весь час дії Колективного договору

1.4    Проводити медичний огляд працівників, які працюють на посадах, що потребують як обов’язкового так і періодичного профілактичного медичного огляду відповідно   до списків визначених посад.

Забезпечувати структурні підрозділи укомплектованими медичними аптечками відповідно до нормативів.

Строк виконання – відповідно до вимог МОЗ України

1.5  Здійснювати ремонт навчальних корпусів і приміщень Університету відповідно     до графіку їх проведення, який щорічно затверджується Ректором.

У першу чергу здійснити ремонт приміщень, стан яких не відповідає вимогам нормативних актів про охорону праці.

Строк виконання – на весь час дії Колективного договору

1.6  Забезпечити вентиляцією приміщення Університету, де вона відсутня, зокрема, підвальних приміщень в навчальному корпусі на вул. Ярославів Вал, 40.

1.7   Продовжити поетапне встановлення кондиціонерів у приміщеннях Університету (архів, бібліотека, навчальні аудиторії, приміщення для роботи працівників).

1.8   Забезпечити архів і бібліотеку відповідними стелажами, легкими алюмінієвими драбинами.

Строк виконання – з моменту підписання Угоди і до кінця дії Колективного договору

1.9  Перевіряти технічний стан опалення та гарячого водопостачання у всіх навчальних корпусах Університету.

Строк виконання – до початку опалювального сезону

1.10 Забезпечити щитові у всіх навчальних корпусах Університету необхідним інвентарем.

Строк виконання – три місяці з моменту підписання Угоди сторонами

1.11  Здійснити протипожежну обробку дахів і дерев’яних стелажів

Строк виконання – до 2014 року

1.12  Утримувати в належному стані освітлення у приміщеннях Університету.

1.13 Утримувати в належному стані контури заземлення у всіх приміщеннях Університету, а у навчальних корпусах де вони відсутні – прокласти.

Строк виконання – на весь час дії Колективного договору

1.14 Здійснювати контрольні вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах, опору ізоляції електричних мереж Університету.

Строк виконання – відповідно до вимог правил експлуатації електроустановок

1.15   Своєчасно здійснювати заміну зіпсованих інструментів та інвентарю.

Строк виконання – на весь час дії Колективного договору

1.17  Постійно закуповувати літературу та нормативні документи з питань охорони праці.

Строк виконання – на весь час дії колективного договору

2  Строк дії угоди

2.1  Ця Угода чинна на весь час дії Колективного договору, є його додатком  і невід’ємною частиною.


Додаток № 5 до Колективного договору на 2013-2014 роки підписали:


РекторО.І. Безгін

Керівник

первинної профспілкової організації


В.М. Горський


вересень 2013 року

Київський національний університет театру, кіно і телебачення

імені І.К. Карпенка-Карого

Додаток № 6

до Колективного договору  між ректором і первинною профспілковою організацією Київського національного університету театру, кіно

і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого на 2013-2014 роки


П Е Р Е Л І К

професій і посад працівників, яким безоплатно видається

спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту


№ з/п

Посада, професія

Найменування

спецодягу, спецвзуття

та інших засобів

Строк

експлуатації,

користування,

місяців

1

Бібліограф, бібліотекар

халат б/в

24

2

Бутафор

халат б/в

24

3

Водій автотранспортних засобів

рукавиці комбіновані

3

4

Гардеробник

халат б/в

24

5

Двірник

костюм б/в

фартух б/в

рукавиці комбіновані

плащ-дощовик

куртка ватна

24

24

2

черговий

36

6

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, електромонтер

з обслуговування підстанції

рукавички діелектричні

костюм б/в

колоші діелектричні

чергові

24

до зносу

7

Завідувач архіву

халат б/в

24

8

Завідувач студентського гуртожитку

халат б/в

24

9

Завідувач центрального складу

халат б/в

рукавиці комбіновані

24

3

10

Каштелян

халат б/в

24

11

Комендант навчального корпусу

халат б/в

24

12

Ліфтер

костюм б/в

рукавиці комбіновані

24

12

13

Машиніст сцени

халат б/в

рукавиці комбіновані

12

чергові

14

Механік

халат б/в

12

15

Монтажник

санітарно-технічних систем і устаткування

костюм брезентовий

чоботи гумові

рукавиці комбіновані

рукавички гумові

протигаз

18

12

2

чергові

черговий

16

Начальник гримерного цеху,

гример-пастижер

халат б/в

рукавички гумові

24

чергові

17

Начальник столярного цеху, столяр

костюм б/в

фартух б/в

рукавиці комбіновані

12

6

3

18

Освітлювач, електроосвітлювач

рукавички діелектричні

халат б/в

чергові

12

19

Підсобний робітник

куртка брезентова

брюки брезентові

рукавиці комбіновані

12

12

1

20

Прибиральниця службових приміщень

халат б/в

рукавиці комбіновані

12

2

21

Старший лаборант (фоніатричний кабінет)

халат б/в

24

22

Старший майстер

халат б/в

12

23

Технік-лаборант

халат б/в

рукавиці гумові

захисні окуляри

фартух

18

чергові

до зносу

черговий

24

Токар, фрезерувальник

халат б/в

фартух

12

черговий

25

Художник

халат б/в

12


Додаток № 6 до Колективного договору на 2013-2014 роки підписали:

Ректор


О.І. Безгін

Керівник

первинної профспілкової організації

В.М. Горський


“ __ ” вересня 2013 року

Київський національний університет театру, кіно і телебачення

імені І.К. Карпенка-Карого

Додаток № 7

до Колективного договору  між ректором і первинною профспілковою організацією Київського національного університету театру, кіно

і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого на 2013-2014 роки

П Е Р Е Л І К

професій і посад працівників, яким безоплатно видається мило

у зв’язку з виконанням робіт, пов’язаних із забрудненням

з/п

Посада, професія

Кількість мила

на місяць,

грамів

1

Водій автотранспортних засобів

400

2

Двірник

400

3

Електромонтер з обслуговування підстанції

200

4

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

200

5

Завідувач архіву

200

6

Завідувач центрального складу

200

7

Каштелян

200

8

Комендант навчального корпусу

200

9

Ліфтер

200

10

Машиніст сцени

200

11

Механік

200

12

Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування

200

13

Начальник гримерного цеху, гример-пастижер

200

14

Начальник столярного цеху, столяр

200

15

Освітлювач, електроосвітлювач

200

16

Підсобний робітник

200

17

Прибиральник службових приміщень

400

18

Старший лаборант (фоніатричний кабінет)

200

19

Старший майстер

200

20

Технік-лаборант

200

21

Токар, фрезерувальник

200

22

Художник

200

Додаток № 7 до Колективного договору на 2013-2014 роки підписали:

РекторО.І. Безгін

Керівник

первинної профспілкової організації


В.М. Горський


“ __ ” вересня 2013 року

Київський національний університет театру, кіно і телебачення

імені І.К. Карпенка-Карого

Додаток № 8

до Колективного договору  між ректором і первинною профспілковою організацією Київського національного університету театру, кіно

і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого на 2013-2014 роки


ПОЛОЖЕННЯ

про звання

“Почесний професор Київського національного університету

театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого”

СХВАЛЕНО

Вченою радою Київського національного університету

театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого

29 березня 2011 року (Протокол № 3)

1   Загальні положення

1.1   Положення про звання “Почесний професор Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого” (далі – Положення), розроблене відповідно до чинного законодавства України і Статуту Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого (далі – Університет) регламентує присвоєння звання “Почесний професор Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого”.

1.2   Звання “Почесний професор Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого” є найвищою почесною відзнакою Університету.

1.3    Звання “Почесний професор Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого” можуть бути удостоєні громадяни України і зарубіжних країн.

1.4   Звання “Почесний професор Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого” присвоюється видатним ученим, педагогам, митцям, відомим державним і громадським діячам, керівникам або представникам міжнародних організацій, вітчизняних чи зарубіжних вищих навчальних закладів, міністерств чи відомств за:

-          особливі заслуги та творчі досягнення в галузі науки, освіти, мистецтва  і міжнародного співробітництва;

-          особистий вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів для галузі театрального і кіно,-, телемистецства;

-          розроблення і впровадження сучасних методик навчання;

-          успішну діяльність у сфері організації і управління мистецькою освітою;

-          сприяння зростання престижу Університету ;

-          сприяння на державному рівні розвитку Університету.

1.5  В окремих випадках звання “Почесний професор Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого” може бути присвоєне меценатам, тривала допомога яких є значним внеском у розвиток матеріальної бази Університету, підвищення його престижу і авторитету.

1.6        Особливими заслугами та творчими досягненнями вважаються:

 • багаторічна наукова та (або) науково-педагогічна діяльність в Університеті;
 • тривале керівництво кафедрою, факультетом, інститутом, окремими напрямами освітньої і наукової діяльності Університету на посадах проректорів;
 • видані монографії, підручники, навчальні посібники, публікації у вітчизняних   та (або) зарубіжних наукових виданнях;
 • підготовлені кандидати та (або) доктори наук;
 • сприяння у вирішенні важливих завдань розвитку Університету на державному рівні;
 • високий професійний і моральний авторитет в освітянських колах   та у суспільстві;
 • інші заслуги і творчі досягнення, які сприяли успішній діяльності, розвитку   та визнанню Університету.

2   Порядок присвоєння звання “Почесний професор Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого”

2.1   Висунення кандидатур для присвоєння звання “Почесний професор Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого” здійснюється кафедрами, вченими радами факультетів (інститутів), ректоратом                            та ректором Університету.

2.2   Обговорення і затвердження кандидатур, запропонованих для присвоєння звання “Почесний професор Київського національного університету театру, кіно  і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого” проводиться на засіданні Вченої ради Університету.

На обговорення представляється письмова довідка, що містить дані про особисті заслуги та творчі досягнення відповідного кандидата, перелічені у пунктах 1.4, 1.5 та 1.6 цього Положення.

2.3   Рішення про присвоєння звання “Почесний професор Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого” приймається Вченою радою Університету переважною більшістю голосів і вступає в силу після затвердження його відповідним наказом ректора по Університету.

2.4  Особам, яким присвоєно звання “Почесний професор Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого”, вручається Диплом Почесного професора Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого (далі - Диплом), який виготовляється за формою, затвердженою Вченою радою Університету.

2.5   Вручення Диплома відбувається в урочистій обстановці на засіданні Вченої ради Університету, Конференції трудового колективу або на урочистих загальноуніверситетських заходах.

Почесному професору Київського національного університету театру, кіно   і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого надається право виголосити промову  або прочитати публічну лекцію.

2.6   Реєстрацію Дипломів здійснює Вчений секретар Вченої ради Університету  в Книзі реєстрації видачі дипломів Почесних професорів Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого (стаття 543 Переліку типових документів, що утворюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання документів, строк зберігання - постійно).

2.7   Інформація про присвоєння звання “Почесний професор Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого” відображається на офіційному сайті Університету та може висвітлюватися в засобах масової інформації.

2.8    Виготовлення Дипломів та інших витрат, пов’язаних з привілеями    і ушануваннями Почесних професорів Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого, здійснюється за рахунок спеціального фонду державного бюджету Університету та інших джерел і надходжень, не заборонених чинним законодавством України.

3   Права Почесних професорів Київського національного університету   театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого

Особи, яким присвоєно звання “Почесний професор Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого”, мають право:

 • брати участь (за запрошенням) у засіданнях Вченої ради Університету;
 • виступати з доповідями на наукових конференціях, що проводяться                                 в Університеті;
 • публікувати свої праці в наукових виданнях Університету;
 • користуватися бібліотекою Університету;
 • брати участь у проведенні науково-дослідної роботи з фахових проблем;
 • вносити на розгляд керівного персоналу пропозиції щодо вдосконалення діяльності Університету;
 • брати участь в урочистих заходах на факультетах (інститутах) Університету              та загальноуніверситетських заходах.

4   Заключні положення

4.1          Норми, не визначені в даному Положенні, регулюються згідно з чинним законодавством України.

4.2          У випадку внесення змін до нормативно-правової бази України, Статуту  чи Колективного договору Університету дане Положення приводиться у відповідність   до чинного законодавства України та локально-нормативної бази Університету.

4.3          Це Положення набуває чинності з моменту його підписання ректором Університету та Керівником профспілки і діє до укладення нового або перегляду цього.

Додаток № 8 до Колективного договору на 2013-2014 роки підписали:

РекторО.І. Безгін

Керівник

первинної профспілкової організації


В.М. Горський

“ __ ” вересня 2013 року

Київський національний університет театру, кіно і телебачення

імені І.К. Карпенка-Карого

Додаток № 9

до Колективного договору  між ректором і первинною профспілковою організацією Київського національного університету театру, кіно

і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого на 2013-2014 роки


П Е Р Е Л І К

посад науково-педагогічних працівників,

яким може бути зменшено річне навчальне навантаження

Штатним науково-педагогічним працівникам кафедр філології, суспільних наук, театрознавства, організації театральної справи та кінознавства, навчальне навантаженні яких складається переважно з лекційних занять, і які у повному обсязі виконують   наукову (видання монографій, підручників, навчальних посібників, наукових статей у фахових виданнях, інших виданнях тощо), методичну (видання конспектів лекцій, підготовка і видання методичних рекомендацій, вказівок з навчальних дисциплін)  та  організаційну (організація і участь у наукових конференціях, семінарах, організація конкурсів, проведення виховної роботи в гуртожитку, організація і проведення вечорів, конкурсів, круглих столів, бесід, інше) роботи можуть бути встановлені такі розміри мінімального та максимального річного навчального навантаження:

з/п

Посада

(науковий ступінь)

Річне навчальне навантаження,

кількість годин

мінімальне

максимальне

1

Професор

(доктор наук, кандидат наук, без наукового ступеня)

675

700

2

Доцент

(кандидат наук, без наукового ступеня)

700

750

3

Старший викладач

(кандидат наук, без наукового ступеня)

750

780

4

Викладач

(кандидат наук, без наукового ступеня)

780

800


Науково-педагогічним працівникам, які працюють в університеті за сумісництвом зовнішнім, положення Додатку № 9 не застосовується.

Додаток № 9 до Колективного договору на 2013-2014 роки підписали:

РекторО.І. Безгін

Керівник

первинної профспілкової організації


В.М. Горський


“ __ ” вересня 2013 року

Київський національний університет театру, кіно і телебачення

імені І.К. Карпенка-Карого


Додаток № 10

до Колективного договору  між ректором і первинною профспілковою організацією Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого на 2013-2014 роки

ПРАВИЛА

внутрішнього розпорядку

Київського національного університету театру, кіно і телебачення

імені І.К. Карпенка-Карого


ЗАТВЕРДЖЕНО

конференцією трудового колективу

Київського національного університету

театру, кіно і телебачення

імені І.К.Карпенка-Карого

30 серпня 2013 року (Протокол № 1)

Київ - 2013

1   Загальні положення

1.1          Ці Правила внутрішнього розпорядку Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого (далі – Правила, Університет) укладено відповідно до законодавства України на двосторонній основі

між ректором Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого БЕЗГІНИМ Олексієм Ігоровичем (далі – Ректор), уповноваженим Міністерством культури України (органом управління майном Університету), який безпосередньо та через керівний персонал здійснює поточне керівництво Університетом, з однієї сторони

та трудовим колективом Університету в особі керівника виборного органу первинної профспілкової організації Університету ГОРСЬКОГО Владислава Михайловича (далі – Керівник профспілки), який представляє інтереси усіх працівників Університету,              з другої сторон

(далі – Сторони) від імені яких повноважними представниками проведено колективні переговори з метою укладення цих Правил.

1.2          Сторони визнають Правила як локальний нормативно-правовий акт,                           що встановлює обов’язки учасників навчального процесу, а саме: науково-педагогічних, педагогічних, інших працівників Університету, осіб, які навчаються в Університеті.

Правила визначають узгоджені позиції та дії Сторін, спрямовані на чітку організацію праці і навчання, створення умов для підвищення ефективності роботи і удосконалення навчально-виховного процесу та мають на меті забезпечення належних безпечних умов праці і навчання, підвищення їх продуктивності та ефективності, раціональне використання робочого часу, зміцнення трудової і навчальної дисципліни.

1.3          Правила укладені на основі чинного законодавства України, зокрема, Кодексу Законів про працю України; Законів України “Про вищу освіту” і “Про освіту”, Типових правилах внутрішнього розпорядку, затверджених наказом Міністра освіти України; Статуту і Колективного договору Університету та прийнятих Сторонами зобов’язань.

1.4          Згідно з Конституцією України кожен має право як на працю, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується, що включає можливість заробляти собі на життя (стаття 43), так і на вищу освіту на конкурсній основі (стаття 53).

Дисципліна в Університеті як необхідна умова організації ефективної праці                   і навчального процесу ґрунтується на свідомому виконанні своїх обов’язків  учасниками навчального процесу і забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці і навчання, а до порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного               і громадського впливу.

Учасники навчального процесу зобов’язані чесно і сумлінно, дотримуючись дисципліни, своєчасно і точно виконувати розпорядження керівного персоналу Університету, зокрема свого безпосереднього керівника, підвищувати продуктивність праці чи у повному обсязі виконувати навчальні плани, дотримуючись Правил пожежної безпеки  та виробничої санітарії, берегти державну власність.

Учасники навчального процесу зобов’язані виконувати доручену роботу особисто               і не передоручати її виконання іншій особі, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

1.5          Право остаточного вирішення питань щодо застосування Правил залишається                   за Ректором, а у випадках, передбачених чинним законодавством України та цими Правилами, - спільно або за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації Університету (далі – Профспілка), виборним органом первинної профспілкової організації студентів Університету (далі – Студентська профспілка) чи представниками студентського самоврядування, яке здійснюється на рівні академічної групи, курсу, спеціальності, факультету (інституту), гуртожитку, Університету.

1.6          Дія Правил поширюється на всіх учасників навчального процесу в Університеті.

2   Порядок прийняття на роботу та звільнення працівників

2.1          Громадяни України вільно обирають види діяльності, не заборонені чинним законодавством України, а також професію і місце роботи відповідно до своїх здібностей.

2.2          Приймає працівників на роботу до Університету та звільняє їх з роботи Ректор за пропозиціями керівників структурних підрозділів чи вченої ради Університету згідно    з чинним законодавством України та відповідно до Колективного договору Університету.

2.3          З працівниками укладається трудовий договір (строковий чи безстроковий) для роботи на певній посаді чи на умовах погодинної оплати праці або угода на час виконання певної роботи і оплачується із загального чи із спеціального фондів державного бюджету.

2.4          При прийнятті на роботу особа, яка працевлаштовується до Університету, зобов’язана особисто подати такі документи:

 • заяву про прийняття на роботу;
 • паспорт громадянина України;
 • довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру;

копії цих документів залишаються в особовій справі працівника

 • трудову книжку, оформлену в установленому порядку:

-      особи, які наймаються на роботу вперше, подають документи про попередню зайнятість (це може бути атестат про закінчення середньої школи, довідка навчального закладу, де особа навчається або навчалась, інше);

-      особи, які наймаються на роботу за сумісництвом, подають копію трудової книжки, завірену за основним місцем роботи;

 • військовий білет (військовозобов’язані);
 • свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
 • дві фотографії;
 • медичні довідки про проходження флюорографії та про щеплення проти дифтерії;
 • диплом, атестат, свідоцтво чи інший документ про освіту чи професійну підготовку, якщо особа працевлаштовуєть-ся на посаду, що вимагає спеціальних знань;

копії цих документів залишаються в особовій справі працівника

Прийняття на роботу без вищезазначених документів забороняється.

Заява на отримання пільг з оподаткування і документ, що підтверджує це право додається до вищезазначених документів окремо.

Особи, які працевлаштовуються на науково-педагогічні та педагогічні посади                     чи на посади бібліотекарів і бібліографів, зобов’язані подати документи,                                     що підтверджують їх науковий ступінь, вчені та почесні звання, а також відповідну довідку про стаж науково-педагогічної, педагогічної чи бібліотечної роботи, згідно                       з якими їм будуть нараховуватись належні доплати та надбавки.

Якщо зазначені документи не представлені при прийнятті на роботу, відповідні доплати та надбавки встановлюються з першого числа місяця, що наступає після подання заяви про їх встановлення.

Особи, які працевлаштовуються, особисто заповнюють: заяву про прийняття                       на роботу, Особову картку (Типова форма № П-2), Особовий листок з обліку кадрів, заяву на видачу банківської платіжної картки, а також подають автобіографію.

2.5          Відомості про партійну, релігійну, національну приналежність та документи, подання яких при прийнятті на роботу не передбачено чинним законодавством України вимагати забороняється.

Забороняється приймати на роботу осіб, яким за медичним висновком запропонована робота протипоказана за станом здоров’я, тому особи, які працевлаштовуються, зобов’язані попередити про стан свого здоров’я і подати належні документи.

2.6          Прийняття на роботу оформлюється наказом Ректора по Університету, з яким працівник повинен ознайомитись у загальному відділі під розписку.

2.7          На осіб, які працюють понад п’ять днів, ведуться трудові книжки.

Тим, хто працює за сумісництвом зовнішнім, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи. Запис до трудової книжки про роботу за сумісництвом здійснюється               за бажанням працівника на основному місці роботи за довідкою з роботи за сумісництвом.

Ведення трудових книжок здійснюється згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженою спільним наказом Мінпраці, Мінюсту і Мінсоцзахисту від 29 липня 1993 року № 58 (далі - Інструкція).

Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності.

Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладено на Ректора, який делегує ці обов’язки начальникові відділу кадрів.

2.8          Приймаючи працівника чи переводячи його на іншу посаду, безпосередній керівник відповідного підрозділу зобов’язаний під розписку:

 • визначити робоче місце та забезпечити необхідними для роботи засобами;
 • роз’яснити працівникові його посадові обов’язки та права (ознайомити                                 з посадовою інструкцією);
 • ознайомити з умовами праці, попередити про наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, але можливі наслідки їх впливу на здоров’я та ознайомити його з правами на пільги                   і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства України і Колективного договору Університету;
 • проконтролювати проходження інструктажу з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки;
 • ознайомити з цими Правилами та Колективним договором Університету.

2.9          Працівники Університету можуть працювати в Університеті як за сумісництвом внутрішнім, так і за суміщенням згідно з Колективним договором і чинним законодавством України.

2.10      Припинення трудових відносин з Університетом (звільнення) може мати місце тільки з підстав, передбачених чинним законодавством України:

 • за власним бажанням (статті 38 та 39 КЗпП України);
 • з ініціативи адміністрації (статті 40 та 41 КЗпП України);
 • за умов, передбачених пунктами 1, 2, 3, 5, 6, 7 та 8 статті 36 КЗпП України.

2.11      Звільнення науково-педагогічних працівників, для яких Університет є основним місцем роботи (трудова книжка зберігається у відділі кадрів Університету), через скорочен-ня обсягу роботи має місце тільки згідно з чинним законодавством України і, як правило,  в кінці навчального року, якщо інше не передбачено контрактом чи трудовим договором.

Звільнення працівників за результатами атестації, скороченням чисельності чи штату працівників або у випадку ліквідації Університету здійснюється згідно з чинним законодавством України, Статутом і Колективним договором Університету.

Заяву про розірвання трудового договору з Університетом (за власним бажанням) працівник зобов’язаний подати не менш ніж за два тижні до дати звільнення, зазначеної           в заяві та отримати у відділі кадрів Обхідний листок.

2.12      Припинення трудового договору (звільнення) оформлюється наказом Ректора                                              по Університету, з яким працівник повинен ознайомитись у загальному відділі під розписку.

2.13      Після здачі до відділу кадрів заповненого Обхідного листка, в день звільнення адміністрація Університету зобов’язана видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок згідно з чинним законодавством України.

Запис у трудовій книжці про причини звільнення повинен відповідати Інструкції               і мати посилання на відповідну статтю КЗпП України.

Днем звільнення вважається останній день роботи.

3   Порядок прийому до Університету осіб, які бажають навчатись в Університеті,

та відрахування осіб, які навчаються в Університеті

3.1         Прийом на навчання здійснюється на конкурсній основі згідно з чинним законо-давством України відповідно до здібностей осіб, які бажають навчатись в Університеті.

3.2         Для організації і проведення прийому студентів до Університету створюється Приймальна комісія, головним завданням якої є формування контингенту студентів                усіх форм навчання з числа найбільш підготовленої і здібної молоді як громадян України,                  так і іноземних громадян.

3.3         Приймальна комісія в своїй роботі керується чинним законодавством України, зокрема, “Типовими умовами прийому до вищих навчальних закладів України”, “Типовими правилами прийому до вищого навчального закладу” і “Правилами прийому до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого”, затвердженими спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади                      у галузі освіти і науки, іншими відомчими нормативними актами.

3.4         Прийом до аспірантури чи асистентури-стажування осіб, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра, здійснюється на конкурсній основі згідно                         з чинним законодавством України та “Положенням про підготовку науково-педагогічних    і наукових кадрів”.

3.5         Особи, прийняті на навчання до Університету і мають право на одержання стипендії (студенти денного відділення, аспіранти та асистенти-стажисти, які навчаються                з відривом від виробництва), зобов’язані отримати банківську платіжну картку                           на яку ця стипендія буде поступати.

3.6         Особи, які навчаються в Університеті, можуть бути відраховані з Університету  згідно з пунктом 1 статті 45 Закону України “Про вищу освіту” з відома і згоди керівника навчальної групи (курсу), завідувача відповідної кафедри, начальника навчального відділу             та проректора з науково-педагогічної роботи:

 • за власним бажанням;
 • за невиконання навчального плану;
 • за порушення умов контракту (договору);
 • в інших випадках, передбачених законами.

3.7         Особи, які навчаються в Університеті, можуть переривати навчання у зв’язку                    з обставинами, які унеможливлюють виконання навчального плану (погіршення стану здоров’я, призов на строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку від неї, навчання чи стажування в освітніх і наукових установах іноземних держав тощо) згідно             з пунктом 2 статті 45 Закону України “Про вищу освіту”.

3.8         Поновлення на навчання осіб, які відраховані з Університету чи із інших вищих навчальних закладів, здійснюються під час канікул відповідно згідно з пунктом 3 статті 45 Закону України “Про вищу освіту”.

3.9         Особи, які навчаються в Університеті, згідно з пунктом 4 статті 45 Закону України “Про вищу освіту” можуть бути переведені:

 • до іншого вищого навчального закладу;
 • з одного напряму на інший напрям підготовки в межах однієї галузі знань;
 • з однієї спеціальності на іншу спеціальність в межах одного напряму підготовки;
 • з договірної основи (прийняті до Університету понад державне замовлення)                     на вакантні місця державного замовлення.

3.10     Поновлення і переведення на перший курс забороняється.

3.11     Оригінали документів про попередню освіту, що знаходяться в особовій справі, та трудову книжку, здану до відділу кадрів, особи, відраховані з Університету, можуть одержати тільки після здачі до відділу кадрів Обхідного листка.

3.12     Студенти, які закінчили навчання в Університеті та здобули відповідну вищу освіту, одержують в навчальному відділі диплом бакалавра, спеціаліста чи магістра тільки після здачі до відділу кадрів Обхідного листка.

3.13     Питання, пов’язані з відрахуванням, перериванням навчання, поновленням                         і переведенням осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, регулюються “Положенням про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти”, а також “Положенням про академічні відпустки та повторне навчання                      в вищих закладах освіти”.

4   Робочий час та час відпочинку працівників

4.1          Для науково-педагогічних працівників встановлюється 6-денний робочий тиждень середньотижневою тривалістю 36 годин з одним вихідним днем (неділя).

4.2          Для інших працівників встановлюється 5-денний робочий тиждень середньо-тижневою тривалістю 40 годин з двома вихідними днями (субота, неділя).

Для працівників навчального театру вихідними днями є неділя та понеділок.

4.3          Час початку та закінчення роботи і обідня перерва встановлюються такі:


з/п

Категорія працівників

чи  назва структурного підрозділу

Початок

роботи

Обідня перерва

Закін-чення

роботи

Примітка1

Керівний персонал,

працівники загальноуніверситетських структурних підрозділів

9.30

з 13.30 до 14.00

18.00

крім працівників, зазначених окремо

2

Науково-педагогічні працівники

9.30


22.00

згідно                    з розкладом занять

3

Завідувачі навчальних лабораторій, лаборанти та працівники навчально-методичного відділу (кінотелекомплексу), робота яких пов’язана            з підготовкою матеріалів і аудиторій до занять

9.20

з 13.30 до 14.0018.00


4

Навчальний театр

за окремим графіком, узгодженим                           із розкладом занять та показом вистав5

Працівники господарсько-технічної частини, робота яких пов’язана з підготовкою приміщень і території до навчального і робочого процесу

6.00за індиві-дуальним графіком6

Сторожа, працівники електропідстанції

за індивідуальними графіками


4.4          У разі необхідності, тривалість і режим щоденної роботи визначаються графіками змін, що затверджуються керівним персоналом за погодженням з Профспілкою відповідно до чинного законодавства України.

4.5          Керівники структурних підрозділів зобов’язані організувати облік виходу                 на роботу працівників і контролювати ведення відповідних облікових журналів.

На початку роботи кожний працівник зобов’язаний відзначити свою присутність                      на роботі:

-          науково-педагогічні працівники у працівника деканату чи відповідної кафедри;

-          інші співробітники у працівника, відповідального за складання табелю відпрацьованого робочого часу, що подається до 10 та 20 числа кожного місяця      до бухгалтерії.

Працівники зобов’язані заздалегідь повідомляти працівника, відповідального                                     за складання табелю, або керівника підрозділу про свою відсутність на роботі через хворобу, відпустку інше.

При відсутності науково-педагогічного чи іншого працівника на роботі його керівник зобов’язаний терміново вжити заходів щодо його заміни іншим працівником.

4.6          Надурочна робота та робота у вихідні та святкові дні не допускається.

Залучення окремих працівників до роботи в установлені для них вихідні дні допускається у виняткових випадках, передбачених чинним законодавством України,       за письмовим наказом (розпорядженням) Ректора та згодою Профспілки. Робота                         у вихідний день може компенсуватися, за погодженням сторін, наданням іншого дня відпочинку або в грошовій формі у подвійному розмірі.

4.7          Адміністрація має право залучати науково-педагогічних чи інших працівників                 до чергування в Університеті та студентському гуртожитку.

Графік чергування, його мету і тривалість затверджує Ректор.

Забороняється залучати до чергування у вихідні і святкові дні вагітних жінок                         і матерів, які мають дітей віком до 3-х років.

Жінки, які мають дітей-інвалідів або дітей віком від 3-х до 14-ти років, залучаються до чергування у вихідні і святкові дні за їх згодою.

4.8          Під час канікул, які не збігаються з черговою відпусткою, Ректор має право залучати науково-педагогічних працівників до науково-педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що не перевищує їх навчального та наукового навантаження.

4.9          27 серпня – день початку навчального процесу в Університеті після закінчення чергових щорічних відпусток науково-педагогічних та більшості інших працівників.

Відпустки надаються згідно з чинним законодавством України і цього Колективного договору.

4.10      Графік надання чергових щорічних відпусток упорядковується щороку                         до 20 січня на підставі доповідних записок керівників структурних підрозділів, поданих до відділу кадрів, і узгоджується з Профспілкою.

4.11      Працівникам, задіяним у роботі Приймальної комісії, чергові щорічні відпустки надаються за доповідною запискою відповідального секретаря приймальної комісії.

4.12      Недовикористані відпустки працівників переносяться на наступний рік                       за наказом по Університету.

4.13      Науково-педагогічні  та  педагогічні  працівники,  які  працювали  в  Приймальній комісії, зобов’язані використати недовикористані відпустки після закінчення заліково-екзаменаційних сесій перед початком  чи кінцем другого семестру або, у разі необхідності та при відповідній заміні, протягом навчального року за особистими заявами.


Частина недовикористаної чергової щорічної відпустки цієї категорії працівників                   за наявності економії фонду заробітної плати може бути компенсована грошима                                за їх заявами, завізованими головним бухгалтером, за умови використання ними               24 календарних днів відпустки за поточний період.

4.14      Ненадання  чергової  щорічної  відпустки  протягом  2-х  років  заборонено чинним законодавством України.

5   Час навчання та час відпочинку осіб, які навчаються в Університеті

5.1        Навчальний час осіб, які навчаються в Університеті, визначається кількістю облікових одиниць часу, відведених для здійснення програм підготовки на даному освітньому або кваліфікаційному рівні.

Обліковими одиницями навчального часу є:

-          дві академічні години, які утворюють пару академічних годин (1 год. 20 хв.);

-          навчальний день (не більше 5 пар академічних годин);

-          навчальний тиждень (не більше 27 пар академічних годин);

-          навчальний семестр – складова навчального часу студента, що закінчується підсумковим контролем (тривалість семестру визначається навчальним планом);

-          навчальний курс – завершений період навчання протягом навчального року,    який включає два навчальні семестри, два підсумкових контролі, канікули);

-          навчальний рік триває 12 місяців починається, як правило, 1 вересня                               і складається з навчальних днів, заліково-екзаменаційних сесій, вихідних, святкових і канікулярних днів.

5.2        Особи, які навчаються в Університеті, відвідують заняття 6 днів на тиждень         з одним вихідним днем (неділя) два навчальних семестри щорічно згідно із розкладом занять, затвердженим проректором з науково-педагогічної роботи.

Час початку занять о 9 год. 30 хв.

Навчальні заняття проводяться за розкладом і тривають дві академічні години                                   з 10-тихвилинною перервою між ними. Після другої пари академічних годин настає перерва тривалістю 40 хв.

Особам, які навчаються в Університеті, дозволяється перебувати у навчальних корпусах до 22 год.

У вихідні, святкові та неробочі дні студентам дозволяється перебувати у навчальних корпусах тільки в присутності викладача і за письмовим дозволом проректора з науково-педагогічної роботи.

5.3        Сумарна тривалість канікул протягом навчального року, крім останнього, становить не менше 8 тижнів.

6   Основні обов’язки та права працівників Університету

6.1      Всі працівники Університету зобов’язані:

 • вчасно прибути на робоче місце і приготуватись до виконання трудових обов’язків;
 • почати роботу відповідно до діючого режиму робочого дня;
 • виконувати своєчасно та у повному обсязі свої посадові обов’язки, покладені                   на них трудовими договорами (контрактами, угодами);
 • виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;
 • дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території Університету;
 • берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо, виховувати               у студентів бережливе ставлення до майна Університету;
 • додержуватись службової етики.

6.2          Науково-педагогічні та педагогічні працівники Університету зобов’язані:

 • забезпечувати особам, які навчаються в Університеті, засвоєння навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог і сприяти розвитку їх здібностей;
 • особистим прикладом та настановленнями утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, інших доброчинностей;
 • виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, державного і соціального устрою, цивілізації, дбайливе ставлення до навколишнього середовища;
 • готувати студентів до свідомого професійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • додержуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність осіб, які навчаються, допоміжного персоналу, працівників господарсько-технічної частини;
 • захищати молодь від фізичного або психічного насильства,  шкідливих звичок;
 • забезпечувати підготовку методичних розробок, рекомендацій, посібників, необхідних для одержання знань особами, які навчаються в Університеті;
 • брати участь у проведенні науково-дослідної роботи з фахових проблем;
 • підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.

6.3            Керівники навчальних груп (курсів) несуть персональну відповідальність                             за дотриманням особами, які навчаються в Університеті, цих Правил, а також                            “Правил внутрішнього розпорядку в студентському гуртожитку Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого” і здійснюють періодичні (не рідше одного разу на місяць) відвідування студентського гуртожитку самостійно або за погодженням із завідувачем відповідної кафедри та деканом факультету (інституту) доручають це здійснювати другим викладачам.

6.4          Працівникам Університету забороняється:

 • продовжувати чи скорочувати тривалість роботи чи занять і перерв між ними;
 • передоручати виконання своїх трудових обов’язків чи викладання своєї дисципліни іншим;
 • змінювати на свій розсуд графік роботи, розклад занять, заліків, екзаменів;
 • входити до аудиторій під час занять, якщо вони непричетні до навчального процесу, що відбувається в цей час.

6.5          Обов’язки працівників визначаються їх посадовими інструкціями, умовами контракту чи трудового договору (угоди), де ці обов’язки конкретизуються, положеннями про їх структурні підрозділи, затверджені Ректором, а також державними кваліфікаційними довідниками посад службовців та довідниками робіт і професій робітників.

6.6          Забороняється в робочий час відволікати учасників навчального процесу                      для участі у заходах, не пов’язаних з навчальним процесом чи виконанням їх посадових обов’язків, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

6.7          Всі працівники Університету мають право на:

 • захист професійної честі, гідності;
 • участь у громадському самоврядуванні;
 • підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації                               і перепідготовку;
 • оплачувану чергову щорічну відпустку згідно з чинним законодавством України відповідно до займаної посади і графіку відпусток;
 • додаткову оплачувану відпустку в зв’язку з навчанням;
 • соціальні відпустки (у зв’язку з вагітністю та пологами, по догляду за дитиною        до досягнення нею трирічного віку, додаткову оплачувану відпустку тривалістю         10 календарних днів громадянам, які мають 2-х і більше дітей віком до 15-ти років, інше);
 • відпустку без збереження заробітної плати за згодою сторін, але не більше                      15 календарних днів;
 • відпустку без збереження заробітної плати тривалістю до 30-ти календарних днів   за їх бажанням відповідно до законодавства України (пенсіонери за віком, інваліди ІІІ групи, по догляду за близькими родичами за медичними висновками, інше);
 • соціальні гарантії, визначені чинним законодавством України.

6.8          Науково-педагогічні працівники мають право на вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи, авторство педагогічних методик, власні світоглядні погляди, естетичні уподобання та індивідуальну педагогічну  діяльність.

6.9            Працівникам, які працюють за сумісництвом, чергова щорічна відпустка надається одночасно з відпусткою за основним місцем роботи, а відпустка без збереження заробітної плати може надаватись тривалістю понад 15 календарних днів на підставі відповідного документа з основного місця роботи.

7   Основні обов’язки та права осіб, які навчаються в Університеті

7.1    Особи, які навчаються в Університеті, зобов’язані:

 • виконувати навчальний план вчасно і у повному обсязі;
 • відвідувати навчальні заняття, передбачені навчальним планом і програмою;
 • вчасно приходити на заняття і додержуватись дисципліни як в навчальних аудиторіях, так і в інших помешканнях Університету та гуртожитку;
 • повідомляти відповідних працівників про причини пропуску навчальних занять                 та заліково-екзаменаційних сесій і подавати до деканату належну довідку                  про причину відсутності;
 • додержуватись принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, доброти, стриманості, тверезого способу життя без вживання алкоголю, наркотичних чи токсичних засобів, працелюбства, гуманізму, патріотизму, інших доброчинностей;
 • виявляти повагу до духовних, культурно-національних, історичних цінностей, державного і соціального устрою;
 • поважати гідність своїх сокурсників та інших учасників навчального процесу;
 • дбайливо ставитись до навчальних підручників і посібників, обладнання та майна Університету;
 • виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;
 • дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я                  оточуючих людей в процесі навчання чи під час перебування на території Університету;
 • додержуватись чинного законодавства України, Статуту Університету,                         цих Правил, “Правил внутрішнього розпорядку в студентському гуртожитку Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені                         І.К. Карпенка-Карого” (тим, хто проживає у студентському гуртожитку), а особи, прийняті до Університету понад державне замовлення і навчаються на договірній основі (платно) - умов договору про навчання.

7.2   Права, пільги та обов’язки осіб, які навчаються в Університеті, визначаються відповідно до законодавчих і нормативних актів України з питань вищої освіти                            та Статутом Університету.

7.3     Особи, які навчаються в Університеті, мають право:

 • користуватись навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою базами Університету;
 • обирати спеціалізацію та окремі навчальні предмети для вивчення;
 • одержувати направлення на стажування до інших вищих навчальних закладів,            в тому числі і за кордоном;
 • на заняття науково-дослідною діяльністю, оприлюднення її результатів                       на наукових конференціях, семінарах, у наукових періодичних виданнях;
 • на паралельне відвідування навчальних занять на інших факультетах (інститутах) Університету (за договорами);
 • на навчання за індивідуальним графіком;
 • формувати і висловлювати власну думку, реалізовувати власні творчі ідеї;
 • бути переведеним на вакантне місце державного замовлення за умови відмінного виконання навчального плану (ті, хто навчається на договірній основі);
 • брати участь у студентському самоврядуванні;
 • бути переведеним до іншого закладу освіти за згодою сторін;
 • бути відрахованим із Університету за власним бажанням.

8   Основні обов’язки та права керівного персоналу Університету

8.1    Керівний персонал Університету зобов’язаний:

 • забезпечити необхідні організаційні та економічні умови для проведення навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів якості освіти,                 для ефективної роботи працівників відповідно до їх спеціальності чи кваліфікації;
 • визначити працівникам робочі місця, ознайомити з Правилами і Колективним договором Університету;
 • забезпечити працівникові робоче місце та надати роботу за умовами трудового договору (контракту);
 • своєчасно доводити до науково-педагогічних працівників розклад занять і змін                  в ньому, забезпечувати необхідними матеріалами і засобами роботи;
 • удосконалювати навчально-виховний процес, впроваджувати в практику кращий досвід роботи, слушні пропозиції науково-педагогічних, педагогічних та інших працівників, спрямовані на поліпшення роботи Університету;
 • здійснювати підготовку науково-педагогічних і педагогічних кадрів, їх атестацію, професійне навчання як в Університеті, так і в інших навчальних закладах;
 • доводити до відома науково-педагогічних працівників у кінці навчального року            (до надання відпустки) навчальне навантаження на наступний навчальний рік;
 • видавати заробітну плату працівникам протягом 3-х днів у строки, встановлені                       в Колективному договорі;
 • надавати чергові щорічні відпустки всім працівникам Університету відповідно        до затвердженого графіку відпусток;
 • сплачувати компенсацію за недовикористану відпустку за наявності економії фонду заробітної плати працівникам, які працювали в приймальній комісії;
 • організовувати харчування учасників навчального процесу;
 • забезпечувати належне утримання приміщень, опалення, освітлення, вентиляції, обладнання, створювати належні умови для зберігання верхнього одягу учасників навчального процесу та гостей Університету;
 • створювати умови для відпочинку учасників навчального процесу;
 • контролювати дотримання учасниками навчального процесу трудової                               і навчальної дисципліни;
 • сприяти створенню належних умов для діяльності Профспілки;
 • перераховувати безоплатно на рахунок Профспілки членські профспілкові внески    із заробітної плати працівників за наявності їх письмових заяв;
 • залучати Профспілку до участі у вирішенні питань оплати праці працівників,  умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, вирішення питання робочого часу                 і часу відпочинку, погодження графіків змінності та надання відпусток, участь               у вирішенні соціально-економічних питань;
 • виконувати свої обов’язки разом або за погодженням з Профспілкою відповідно              до чинного законодавства України та Колективного договору Університету;
 • здійснювати облік відпрацьованого працівниками робочого часу, а також облік відвідувань занять особами, які навчаються в Університеті;
 • забезпечувати якісну теоретичну і практичну підготовку осіб, які навчаються                       в Університеті, згідно з навчальними планами та програмами на рівні державних стандартів освіти;
 • видавати особам, які закінчили навчання в Університеті, документ про освіту державного зразка;
 • забезпечувати іногородніх одиноких осіб, які навчаються на денному відділенні, гуртожитком;
 • забезпечувати умови техніки безпеки, виробничої санітарії, належне технічне обладнання всіх робочих і навчальних місць;
 • створювати здорові та безпечні умови праці та навчання, необхідні учасникам навчального процесу;
 • дотримуватись чинного законодавства України, вдосконалювати управління, зміцнювати трудову і навчальну дисципліну;
 • додержуватись умов Колективного договору Університету, уважно ставитись                 до повсякденних потреб як працівників, так і осіб, які навчаються в Університеті, забезпечувати надання їм установлених пільг і привілеїв.

8.2    Керівний персонал Університету має право:

 • вимагати від у часників навчального процесу дотримання чинного законодавства України, положень Статуту і Колективного договору Університету та цих Правил;
 • застосовувати необхідні заходи щодо притягнення порушників трудової                            та навчальної дисципліни до відповідальності;
 • залучати науково-педагогічних чи інших працівників, а також осіб, які навчаються, до чергування в Університеті та у студентському гуртожитку;
 • застосовувати відповідні заходи для морального та матеріального заохочення                  у часників навчального процесу;
 • звільняти з роботи працівників та відраховувати студентів, магістрантів, аспірантів, асистентів-стажистів зі складу осіб, які навчаються в Університеті, згідно із чинним законодавством України.

9   Відповідальність за порушення трудової і навчальної дисципліни

9.1         Порушення трудової чи навчальної дисципліни, тобто невиконання або неналежне виконання учасником навчального процесу своїх обов’язків призводить                      до накладання на нього дисциплінарного стягнення, а також застосування інших засобів впливу, передбачених чинним законодавством України.

9.2         За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один                 з таких заходів:

 • зменшення або скасовування надбавки до посадового окладу в разі несвоєчасного виконання завдання, погіршення якості роботи чи порушення дисципліни;
  • догана;
  • звільнення, що як дисциплінарне стягнення відповідно до законодавства України може бути застосоване у випадках:

-        систематичного невиконання працівником без поважних причин своїх посадових обов’язків чи правил внутрішнього розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення (пункт 3 статті 40 КЗпП України);

-        прогулу (в тому числі відсутності на роботі понад три години протягом робочого дня) без поважних причин (пункт 4 статті 40 КЗпП України);

-        появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння (пункт 7 статті 40 КЗпП України);

-        вчинення за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібного) майна Університету, встановленого вироком суду, що набрав законної сили,                                            чи на підставі актів, складених про факт розкрадання (пункт 8 статті 40 КЗпП України);

-        одноразового грубого порушення посадових обов’язків проректорами, головним бухгалтером чи його заступниками (пункт 1 статті 41 КЗпП України);

-        винних дій працівника, який безпосередньо обслуговує грошові або товарні цінності, якщо ці дії дають підстави для втрати довір’я до нього з боку адміністрації (пункт 2 статті 41 КЗпП України);

-        вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку,                    не сумісного з продовженням даної роботи (пункт 3 статті 41 КЗпП України).

Розірвання трудового договору чи контракту з вищеназваних причин (крім випадків, викладених у пункті 8 статті 40 та пункті 1 статті 41 КЗпП України) може бути проведено лише за попередньої згоди Профспілки, якщо працівник є її членом.

Профспілка у п’ятнадцятиденний строк розглядає в присутності працівника, який звільняється, письмове подання Ректора. Розгляд подання за відсутності працівника допускається тільки за його письмовою заявою, як і про те, що від його імені виступатиме інша особа чи адвокат. Якщо у триденний строк після прийняття рішення Профспілка     не надає Ректорові рішення у письмовій формі, вважається, що вона дає згоду на розірвання трудового договору чи контракту. Наказ про звільнення видається не пізніше як через місяць з дня одержання згоди Профспілки. (Викладки із ст. 43 КЗпП України).

9.3         За прогул (в тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин адміністрація Університету може застосувати                   не звільнення з роботи, а дисциплінарне стягнення.

Незалежно від застосування засобів дисциплінарного стягнення, працівникові, який допустив прогул, не здійснюється оплата за невідпрацьований час, а чергова відпустка                     в поточному році зменшується на кількість днів прогулу (але в будь-якому разі відпустка                 не повинна бути меншою за 14 календарних днів).

9.4         Дисциплінарні стягнення застосовуються Ректором за доповідними записками керівників структурних підрозділів, які обов’язково додають до них відповідні акти,                    що фіксують факт порушення і письмове пояснення від порушника трудової дисципліни.                 У випадку відмови працівника дати письмове пояснення керівник підрозділу складає акт про його відмову.

Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи через його тимчасову непрацездатність чи перебування у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

9.5         За порушення навчальної дисципліни до особи, яка навчається в Університеті,  може бути застосовано один з таких заходів;

 • догана;
 • відрахування із складу осіб, які навчаються в Університеті, що як дисциплінарне стягнення відповідно до пункту 1 статті 45 Закону України “Про вищу освіту”                    та “Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти” з відома і згоди керівника навчальної групи (курсу), завідувача відповідної кафедри, декана, начальника навчального відділу                        та проректора з науково-педагогічної роботи може бути застосоване:

-          за невиконання навчального плану;

-          за систематичне невиконання цих Правил;

-          за появу в навчальних корпусах Університету чи у студентському гуртожитку в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння;

-          за невиконання Правил внутрішнього розпорядку студентського гуртожитку;

-          в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

9.6         За кожне порушення трудової чи навчальної дисципліни може бути застосовано тільки одне дисциплінарне стягнення.

9.7         Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі Ректора по Університету                   та повідомляється працівникові  чи особі, яка навчається в Університеті, під розписку.

У разі відмови працівника чи особи, яка навчається в Університеті,  розписатись                  під дисциплінарним стягненням складається відповідний акт, що додається до наказу.

9.8         Порушник, який протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення        не був підданий іншим дисциплінарним стягненням, вважається таким, що його не мав.

9.9         Якщо працівник чи особа, яка навчається в Університеті, не допустили нового порушення дисципліни і до того ж проявили себе з кращої сторони, то стягнення може бути знято до закінчення одного року.

Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення                               до працівника чи особи, яка навчається в Університеті, не застосовуються.

9.10     При обранні виду стягнення враховується ступінь тяжкості, заподіяну шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередня характеристика того, хто його вчинив.

Керівник структурного підрозділу, керівник навчальної групи (курсу) чи декан має право замість звернення до Ректора про накладання дисциплінарного стягнення розглянути питання про порушення дисципліни на зборах трудового колективу структурного підрозділу чи навчальної групи (курсу), запротоколювати рішення зборів і передати відповідні документи до відділу кадрів для залучення їх до особової справи порушника.

9.11     Ректор має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати  питання про порушення трудової чи навчальної дисципліни на розгляд колективу,            де працює чи навчається порушник.


10   Заохочення за успіхи в роботі та навчанні

10.1    Ректор за погодженням з Профспілкою має право застосувати до учасників навчального процесу моральні і матеріальні заохочення відповідно до їх особистого внеску в загальний результат роботи Університету, які надаються за відсутності у них дисциплінарних стягнень, порушень виконавчої, трудової та навчальної дисципліни.

10.2    Заохочення оголошуються в наказі по Університету, доводяться до відома всього колективу і заносяться до трудових книжок учасників навчального процесу.

10.3    Підстави для матеріального заохочення (преміювання) і його розміри визначені                   у Колективному договорі та надаються як працівникам, для яких Університет є основним місцем роботи, так і тим, хто працює за сумісництвом (суміщенням) чи на умовах погодинної оплати праці.

10.4    Підстави для матеріального заохочення (преміювання) осіб, які навчаються                        в Університеті та його розміри, визначені у “Положенні про порядок використання коштів, передбачених на виплату стипендій, надання матеріальної допомоги                                       та преміювання студентів, аспірантів, асистентів-стажистів та докторантів у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого”                      і надаються на підставі доповідної записки декана відповідного факультету (інституту), яку розглядає стипендіальна комісія.

11   Заключні положення

11.1       Зміни та доповнення до Правил вносяться за поданням Сторін вищим органом громадського самоврядування Університету.

11.2       Зміни та доповнення до Правил затверджуються і погоджуються в тому                            ж порядку, що і самі Правила.

11.3       Ці Правила запроваджуються в дію з моменту їх підписання Сторонами.

Правила внутрішнього розпорядку Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого підписали:


РекторО.І. Безгін

Керівник

первинної профспілкової організації


В.М. Горський


“ __ ” вересня 2013 рокуЗміст1

Загальні положення …………………………………………………………………..…....

2


2

Строк чинності Колективного договору ……………………………………………….....

3


3

Організація та нормування праці …………………………………………………………

4


4

Порядок наймання та звільнення працівників …………………………………………...

5


5

Оплата праці ………………………………………………………………………………..

6


6

Моральні та матеріальні заохочення за успіхи в роботі. Матеріальна допомога ……..

8


7

Трудові відносини, режим роботи, тривалість робочого часу та відпочинку …………

9


8

Охорона праці та здоров’я ………………………………………………………………...

12


9

Соціальні гарантії ………………………………………………………………………….

15


10

Гарантії діяльності первинної профспілкової організації Університету ………………

16


11

Правові гарантії Колективного договору та відповідальність Сторін …………………

17


12

Заключні положення ………………………………………………………………………

18


Додаток № 1.    Перелік доплат і надбавок до посадових окладів (тарифних ставок) працівників Київського національного університету театру, кіно              і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого …………………………………
19


Додаток № 2.    Положення про надання матеріальних заохочень (грошових винагород) працівникам Київського національного університету театру, кіно                і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого …………………………………
20


Додаток № 3.    Положення про порядок та умови надання матеріальної допомоги працівникам Київського національного університету театру, кіно                   і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого …………………………………
23


Додаток № 4.    Перелік посад працівників з ненормованим робочим днем,                          яким надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю до 7-ми календарних днів ………………………………………………………….…
25


Додаток № 5.    Угода з охорони праці ………………………………………………………


27


Додаток № 6.    Перелік професій і посад працівників, яким безоплатно видається спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту …………..29


Додаток № 7.    Перелік професій і посад працівників, яким безоплатно видається мило у зв’язку з виконанням робіт, пов’язаних із забрудненням ………………31


Додаток № 8.    Положення про звання “Почесний професор Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого” …..32


Додаток № 9.    Перелік посад науково-педагогічних працівників, яким може бути зменшено річне навчальне навантаження …………………………………35


Додаток № 10. Правила внутрішнього розпорядку Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого ……


361

Загальні положення …………………………………………………………

372

Порядок прийняття на роботу та звільнення працівників ……………….

383

Порядок прийому до Університету осіб, які бажають навчатись                   в Університеті, та відрахування осіб, які навчаються в Університеті …..404

Робочий час та час відпочинку працівників  ……………………………...

415

Час навчання та час відпочинку осіб, які навчаються в Університеті …..

426

Основні обов’язки та права працівників Університету …………………..

437

Основні обов’язки та права осіб, які навчаються в Університеті ………..

458

Основні обов’язки та права керівного персоналу Університету ………...

469

Відповідальність за порушення трудової і навчальної дисципліни ……..

4710

Заохочення за успіхи в роботі та навчанні  ……………………………….

4911

Заключні положення ………………………………………………………..

49


 
  

   Генеральні партнери

Компанія «Інтеко-холдінг»


© 2010 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
Розробка сайту bo-co